Структура програми навчального курсу

Міністерство освіти та науки України

Уманський державний педагогічний університет

Імені Павла Тичини

Економічний факультет

Кафедра маркетингу

„затверджую”

Проректор з навчальної роботи

Р.

Програма навчального курсу

Міжнародний маркетинг

(за вимогами кредитно-модульної системи)

Умань – 2009

УДК

ББК

Міжнародний маркетинг. Програма навчального курсу. Уманський державний педагогічний університет, 2009 р. - ____________с.

Розробник: Чирва О.Г. завідувач кафедри економічної теорії та маркетингу

Рецензенти:

Затверджено науково-методичною комісією економічного факультету Уманського державного педагогічного університету

Протокол № від „___” „___” 2009 р.

ББК

Уманський державний педагогічний університет

Структура програми навчального курсу

„Міжнародний маркетинг”

Для сучасного етапу реформування економіки України характер­ні тенденції її зростаючої інтеграції зі світовим співтовариством, ак­тивного виходу вітчизняних підприємств на зарубіжні ринки, інтен­сифікації розвитку нових форм міжнародного бізнесу. У цих умовах об'єктивно зростає інтерес до вивчення міжнародного маркетингу. Міжнародний маркетинг є одним з найважливіших напрямів, у якому розвиваються наука і практика маркетингу, набуваючи відносної самостійності. Йдеться про автономність самої її концепції у загальній системі маркетингу, методів і систематики управлінських рішень.

Термін „міжнародний маркетинг” міцно увійшов в економічну лексику України, проте його загальновизнаного визначення не іс­нує. Це можна пояснити новизною специфічних міжнародних аспек­тів маркетингу, пов'язаних з різними факторами зовнішнього сере­довища. Міжнародний маркетинг звичайно визначають як марке­тинг товарів і послуг за межами національних кордонів або як мар­кетинг, реалізований міжнародною компанією.

Міжнародний маркетинг визначає масштабність зовнішньоекономічної діяльності фірми. Він, як правило, характеризується двосторонньою дією, коли підприєм­ство, що освоїло ринок своєї країни, виходить на ринок іншої дер­жави. Разом з тим часто застосовуються системи багатосторонньої дії. Вони бувають досить гнучкими і характеризуються тим, що компанія, яка успішно працює на одному або кількох ринках, шукає можливість проникнути на нові ринки.

Поява потреби в міжнародному маркетингу пов'язана з перехо­дом від епізодичної діяльності, заснованої на природному інтересі до товарів і послуг окремих фірм, до міжнародної торгівлі, яка базу­ється на систематичному й інтенсивному аналізі зовнішніх ринків. Міжнародний маркетинг нині став найважливішою функцією ме­неджменту на світовому ринку. Для бізнесу розвинених країн між­народний маркетинг - звичайна сфера діяльності, як і широка при­сутність на іноземних ринках.

Мета вивчення дисципліни - формування системи теоретичних знань і практичних навичок у галузі міжнародної маркетингової діяльності.

Завданнями дисципліни є: вивчення сутності й форм міжнародного маркетингу, методів дослідження економічного, соціально-культур­ного, політико-правового середовища міжнародної маркетингової діяльності; засвоєння методичних засад здійснення міжнародних мар­кетингових досліджень, сегментації світового ринку і вибору цільо­вих ринків; обґрунтування моделей виходу фірм на зарубіжні ринки; формування ефективного міжнародного маркетингового комплексу.

Предметом вивчення дисципліни є відносини суб'єктів світового ринку, що виникають у процесі міжнародної маркетингової діяльності.

Методологічною і теоретичною основою вивчення „Міжнародного маркетингу” є такі дисципліни, як „Маркетинг”, „Маркетинговий менеджмент”, „Маркетингова політика розподілу”, „Товарно-інноваційна політика”, „Маркетингова політика комунікацій”, „Рекламний менеджмент”, „Реклама у зовнішньоекономічній діяльності”.

Таблиця 1

Опис предмета навчальної дисципліни „Міжнародний маркетинг”

Курс IV (підготовка бакалаврів) Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів, відповідних ЕСТS: 3 Шифр та назва напряму: 0501 Економіка і підприємництво Обов'язкова Рік підготовки: 4. Семестр 8.
Модулів: 3. + ІНДЗ Шифр та назва спеціальності: 6.050100 «Фінанси» 6.050100 «Економіка підприємництва» 6.050100 „Маркетинг” Лекції (теоретична підготовка): 18 год.
Змістових модулів: 3. Загальна кількість год.: 108 год. Практичні: 18 год. Самостійна робота: 42 год.
Тижневих год.: 2 год. Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр Індивідуальна робота: Кількість год.: 30 год.
    Вид контролю: залік