Огляд літературних джерел

ВСТУП

Господарські функції і права акціонерного товариства як суб'єкта права у правовідносинах реалізують його органи управління. Акціонерне товариство є підприємством з найбільш складною управлінською структурою, що обумовлено так званою акціонерною власністю, тобто тим, що акціонерне товариство є об'єктом і суб'єктом права колективної власності акціонерів, права на частки якої, за загальним правилом, є трансфертними, можуть вільно передаватися ними іншим особам.

Вибір автором теми дослідження зумовлений тим, що управління фінансами займають значну частину у фінансовій діяльності підприємства. Для зниження фінансових витрат необхідно їх грамотне планування з використанням чинного законодавства. Питання фінансування є дуже актуальним для будь-якого підприємства.

Підприємство у формі акціонерного товариства - найвигідніший і найпоширеніший тип організації підприємства у країнах з розвинутою ринковою економікою. Ця популярність ґрунтується на трьох важливих перевагах, які корпорація має над власним ділом і товариством з обмеженою відповідальністю. По-перше, корпоративна форма забезпечує мобілізацію великих грошових сум шляхом реалізації акцій серед населення. По-друге, вона забезпечує передачу окремих інтересів власності, оскільки акції можуть легко продаватися іншим особам. По-третє, вона накладає на акціонера відповідальність тільки у межах свого капіталу.

Дослідження, проведені в даній роботі, мають велике теоретичне та практичне значення, оскільки містять досвід західних консультантів, наявну в Україні нормативну базу, а також методику проведення аналізу фінансової діяльності акціонерних товариств.

В процесі поступового реформування української економіки посилюється увага до ефективного функціонування підприємств як фундаменту економічної стабільності країни. Одночасно з трансформацією економіки, в Україні відбувається зміна форм власності більшості підприємств і створення на їх основі переважно акціонерних товариств. Недостатній досвід корпоративного управління в Україні позначився на недосконалому здійсненні фінансової діяльності акціонерних товариств, що створює перешкоди і не забезпечує умов для одержання прибутку.

Практика функціонування акціонерних товариств на Україні далека від досконалості, що обумовлюється цілою низкою причин: порівняно нетривалим періодом їхнього існування; нестачами законодавчої бази регулювання їхньої діяльності; не використанням у повному обсязі фінансових інструментів мобілізації засобів, що широко поширені у світовій практиці і т.п.

Все перераховане вище підтверджує актуальність цієї теми.

Мета дипломної роботи - вивчення теоретичних основ і сутності процесу управління фінансами акціонерних товариств, а також розробка шляхів вдосконалення управління фінансами акціонерних товариств.

Мета дипломної роботи визначила необхідність вирішення наступних завдань:

- дослідження теоретичних основ управління фінансами акціонерних товариств;

- здійснення аналізу фінансового стану ПрАТ "Співдружність" та розрахунок основних показників фінансового стану досліджуваного підприємства;

- визначення шляхів вдосконалення управління фінансами акціонерних товариств.

Предметом дослідження є організаційно-економічний механізм управління фінансовими ресурсами акціонерного товариства.

Об’єктом дослідження є акціонерні підприємства України. Поглиблене дослідження ґрунтується на розгляді фінансово-економічного стану ПрАТ "Співдружність" .

Інформаційною базою стали теоретичні матеріали, статут ПрАТ "Співдружність" , аналітичні та синтетичні дані бухгалтерського обліку за 2009-2011 роки.

Структура роботи. Дипломна робота складається з вступу, трьох розділу, висновків, списку літератури та додатків.

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, сформульовано мету і завдання дослідження, відображена практична значимість результатів.

Перший розділ складається з чотирьох підпунктів 1.1. Огляд літературних джерел в ньому розглядається вся література використана в цій дипломній роботі. 1.2 Сутність та зміст фінансів акціонерних товариств в даному пункті розкривається сутність, поняття і значення фінансів акціонерних товариств. Наступний пункт 1.3 Правові та організаційні засади діяльності акціонерних товариств в Україні, розглядається більш повно правова та нормативна система діяльності підприємства, згідно з Закону України про акціонерні товариства. Останній пункт першого розділу 1.4 Принципи та особливості управління фінансами акціонерних товариств. У ньому розглядається визначення стратегічних цілей підприємства, фінансові аспекти.

Другий розділ дипломної роботи складається з трьох частин. 2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства в даному пункті розглядається діяльність підприємства ПрАТ "Співдружність", його структура та економічна характеристика. Наступна частина 2.2 Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства ПрАТ "Співдружність" Наступна частина 2.3 Оцінка фінансового стану ПрАТ "Співдружність» розглядається фінансовий стан підприємства, проводиться аналіз фінансової стійкості та аналіз ліквідності підприємства. Наступна частина 2.4 Дослідження механізму управління фінансами ПрАТ "Співдружність» розглядається фінансова діяльність підприємства, згідно з балансом підприємства.

Третій розділ так само складається з трьох частин. Перша частина даного розділу «Напрями підвищення ефективності фінансового управління ПрАТ "Співдружність»», у даному пункті розглядається напрями підвищення ефективності фінансового управління на анализірованному підприємстві. Наступна частина даного розділу звучить «Шляхи підвищення ефективності механізму фінансового управління ПрАТ "Співдружність», розглядаються шляхи підвищення фінансового управління. І остання частина даного розділу – «Зарубіжний досвід управління фінансами корпорацій та оцінка доцільності його використання в Україні». Розглядається досвід інших країн у формуванні та управлінні фінансами акціонерних товариств.

Третій розділ дипломної роботи – шляхи вдосконалення управління фінансами акціонерних товариств. Також складається з трьох частин.


РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

Огляд літературних джерел

Інформаційною базою при дослідженні дипломної работи стали: законодавчі акти України, нормативно-правові акти, наукові праці провідних вітчизняних економістів, публікації з періодичних видань, інтернет джерела, а також матеріали фінансової звітності підприємства ЗАТ "Співдружність" . Розглянемо більш докладніше.

Основні розробки в області фінансування корпорацій належать західним економістам Брігхему Є.Ф., Колассу Б., Брейлі Р., Майерсу С., Ришару Ж.

Проблемам управління фиінансовими ресурсами причвячені праці економістів Балабанова І.Т., Ковальова В.В., Крейніної М.Н., Стоянової Е.С. та ін.

Одним з джерелом є Закон України про акціонерне товариства (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 50-51, ст.384) складається з 17 розділів. Цей Закон визначає порядок створення, діяльності, припинення, виділу акціонерних товариств, їх правовий статус, права та обов'язки акціонерів.

Ще одним джерелом є Цивільний кодекс України. Із змінами і доповненнями, внесеними законами України. Цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.

Використовувалася також Закон України «Про власність». Національне багатство України забезпечує право кожного громадянина на одержання частки з суспільних фондів споживання, на соціальний захист, зокрема, у разі непрацездатності та безробіття, а також право працюючого на особисту участь в управлінні народним господарством. Використання праці громадян при здійсненні права власності.

Для написання даної роботи також використовувалися наступні підручники: Білик М.Д. «Управління фінансами державних підприємств», Грідчіна М.В. «Управління фінансами акціонерних товариств», Рупняк М.Я. «Проблеми оптимізації структури фінансових ресурсів акціонерних товариств». Розглянемо більш детально кожне джерело.

Підручник Білик М.Д. «Управління фінансами державних підприємств» ісползовал для вивчення фінансового стану підприємства. Автор дає описі використовуваних методів і формул для розрахунку та розгляду фінансового стану досліджуваного підприємства.

Також використовувався підручник Грідчіна М.В. «Управління фінансами акціонерних товариств», автор розкриває сутність, критерії, методи, поняття управління фінансами акціонерних товариств.

Наступним підручником який використовувався в написанні дипломної роботи є Рупняк М.Я. «Проблеми оптимізації структури фінансових ресурсів акціонерних товариств», у цьому підручнику автор розкриває шляхи вдосконалення, оптимізації, суттєві проблемі акціонерних товариств.

Також при написанні дипломної робіт використовувався Загородній А., Вознюк Г. Гроші. Валюта. Валютні цінності: Термінологічний словник. автор дає своє повно поняття акціонерних товариств, на мій погляд воно є більш повним.

Використовувався навчальний методичний посібник Романенко О.Р. Фінанси. Автор розкриває суть фінансів загалом.