Http://www.smida.gov.ua/db/emitent/year/xml/showform/74151/156/templ

Пастухова Т.Ю.

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса

МЕТОД РОЗРАХУНКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, ЗАСНОВАНИЙ НА ТЕОРІЇ ЕФЕКТИВНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

http://www.confcontact.com/2012_03_15/ek1_pastuhova.php

5. Прокопенко І .Ф ., Ганін В .І ., Петряєва З .Ф . Курс економічного аналізу: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред . І .Ф . Прокопенка . – Харків : Легас , 2004.

6. http://www.smida.gov.ua/


ДОДАТОК А

Витяг із форми №1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан) ПАТ «АТП №13058» за 2013-2015 роки

Актив 2013 рік 2014 рік 2015 рік
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
первісна вартість
накопичена амортизація
Основні засоби:
первісна вартість
знос
Усього за розділом І
ІІ. Оборотні активи
Виробничі запаси
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
Інша поточна дебіторська заборгованість
Гроші та еквіваленти
Рахунки в банках
Інші оборотні активи
Усього за розділом ІІ.
Баланс
Пасив 2013 рік 2014 рік 2015 рік
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -13610 -15946 -25675
Вилучений капітал (1629) (1629) (1629)
Усього за розділом І -5037 -7373 -17102
ІІ. Довгострокові зобов’язання та забезпечення
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Усього за розділом ІІ
ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Поточна дебіторська заборгованість: за товари, роботи, послуги
за розрахунками з бюджетом
за у тому числі з податку на прибуток
за розрахунками зі страхування
за розрахунками з оплати праці
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом ІІІ
Баланс

Джерело: складено автором на основі [6]
ДОДАТОК Б

Витяг із форми №2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) ПАТ «АТП № 13058» за 2013-2015 роки

Стаття 2013 рік 2014 рік 2015 рік
І. Фінансові результати
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (7287) (5433)
Валовий: збиток (2404) (1164) (152)
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати (6271) (5259) (5457)
Інші операційні витрати (162) (1618) (5546)
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток (8553) (2331) (9597)
Інші доходи
Інші витрати (0)
Фінансовий результат до оподаткування: збиток (8553) (2331) (9729)
Витрати (дохід) з податку на прибуток -15 -5
Чистий фінансовий результат: збиток (8548) (2336) (9729)
ІІ. Сукупний дохід
Сукупний дохід -8548 -2336 -9729
ІІІ. Елементи операційних витрат
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Джерело: складено автором на основі [4; 5; 6].