Страхування автотранспорту фізичних осіб проводиться

a) в обов'язковій формі;

b) у добровільній формі;

c) у добровільній та обов'язковій формах;

d) транспортні засоби - в обов'язковій формі, а додаткове обладнання до них - у добровільній.

6. Завдання з дисципліни «Фінанси підприємств»

Економічні відносини, що пов’язані з рухом грошових потоків, формуванням, розподілом і використанням доходів і грошових фондів суб’єктів господарювання в процесі відтворення:

a) фінанси;

b) фінанси підприємств;

c) фінанси населення;

d) фінансова діяльність

Додаткова до основного договору господарська угода, що визначає порядок забезпечення виконання основного зобов’язання:

a) цесія;

b) застава;

c) порука;

d) іпотека

В рамках якого виду злиття реалізується об’єднання необтяжених господарською, фінансовою та/або технологічною залежністю суб’єктів підприємництва:

a) горизонтальне;

b) концентричне;

c) конгломератне;

d) вертикальне

Форма реорганізації, яка передбачає зміну форми власності або організаційно-правової форми юридичної особи без припинення господарської діяльності підприємства:

a) перетворення;

b) поділ;

c) виділення;

d) поглинання

Договірне об’єднання суб’єктів підприємництва, створене з метою постійної координації господарської діяльності, але без права втручання у виробничу та комерційну діяльність будь-кого з її учасників:

a) консорціум;

b) корпорація;

c) асоціація;

d) кооператив

Відокремлена частина грошових коштів підприємств, які мають цільове спрямування:

a) грошові фонди підприємств;

b) фінансові ресурси;

c) грошові ресурси;

d) грошові надходження

Кредит, який може бути запитаним до сплати у будь-який час без попередження:

a) рол-овер;

b) овердрафт;

c) онкольний;

d) консорціумний

Який вид кредиту дає змогу фірмі-позичальнику залучати кошти в межах визначеного ліміту, повертати частину або всю суму боргу і в разі потреби повторно залучати кошти протягом терміну дії кредитної лінії?

a) револьверний;

b) проектний;

c) іпотечний;

d) сезонний

Активи підприємства за вирахуванням його зобов’язань:

a) чисті;

b) залишкові;

c) сукупні;

d) надлишкові

Який вид мита нараховується у відсотках до митної вартості товарів та інших предметів, які обкладаються митом:

a) специфічне;

b) комбіноване;

c) адвалерне;

d) фіксоване

Сукупність заходів з метою оздоровлення фінансового стану підприємства − це:

a) фінансування;

b) консалтинг;

c) санація;

d) екаутинг

Виділення коштів з бюджету підприємствам на вирішення певних завдань у межах різних державних програм - це:

a) субсидії;

b) дотації;

c) субвенції;

d) фінансові резерви

Цінний папір, що засвідчує внесення його власником грошових коштів і підтверджує зобов’язання відшкодовувати йому номінальну вартість цього цінного папера в передбачений у ньому строк з виплатою доходу, порядок визначення якого передбачається умовами випуску:

a) вексель;

b) сертифікат;

c) облігація;

d) опціон

Метод, за яким облік доходів і витрат здійснюється у момент їх надходження (сплати), а не у момент їх виникнення (нарахування):

a) касовий;

b) диконтування;

c) нормативний;

d) капіталізації

Форми, методи, способи формування та використання фінансових ресурсів, контроль за їхнім оборотом для досягнення економічних цілей згідно з чинним законодавством:

a) механізм управління підприємством;

b) фінанси підприємств;

c) фінансовий контролінг на підприємстві;

d) організація фінансів підприємств

Концепція, згідно якої вкладання заданого обсягу інвестиційного капіталу в один об’єкт інвестицій є ризикованішим, ніж інвестування цієї ж суми в різні об’єкти:

a) оцінки дохідності капітальних активів;

b) принципал-агент відносин;

c) оптимізації портфеля інвестицій;

d) іррелевантності

Господарська операція, яка передбачає здійснення капітальних або фінансових інвестицій за рахунок доходу (прибутку), отриманого від інвестиційних операцій:

a) портфельні інвестиції;

b) фінансові інвестиції;

c) реінвестиції;

d) відповіді a),b),c) невірні

Принцип у системі комерційного рахунку, сутність якого полягає в покритті витрат від простого відтворення виробництва за рахунок отриманих доходів:

a) самоокупність;

b) прибутковість;

c) самофінансування;

d) фінансова відповідальність

До принципів комерційного розрахунку не відноситься:

a) самоокупність;

b) прибутковість;

c) фінансова відповідальність;

d) кошторисне фінансування

Система використання різних форм і методів для фінансового забезпечення функціонування підприємства та досягнення поставлених ним цілей:

a) фінансова діяльність підприємства;

b)звичайна діяльність підприємства;

c) операційна діяльність підприємства;

d) інвестиційна діяльність підприємства

Повна окупність витрат на виробництво продукції, інвестування і розвиток виробництва за рахунок власних коштів і, за необхідності, банківських і комерційних кредитів - це:

a) комерційний розрахунок;

b) прибутковість підприємства;

c) самофінансування;

d) форфейтинг

Баланс підприємства, що реорганізується, складений на день припинення його фінансово-господарської діяльності, в якому відображено майно та капітал, що передається від підприємства-правопосередника до підприємства-правонаступника відповідно до умов реорганізаційної угоди:

a) розподільний;

b) реорганізаційний;

c) передатний;

d) реструктуризаційний

Формами капіталу підприємства під час його руху в процесі виробничого використання є:

a) грошовий капітал;

b) продуктивний капітал;

c) товарний капітал;

d) відповіді a),b),c) вірні

Первісним джерелом інвестування та формування майна підприємства виступає:

a) статутний капітал;

b) інвестований капітал;

c) додатковий капітал;

d) нерозподілений прибуток

Перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки одержувачів коштів, а також перерахування банками з доручення підприємств і фізичних осіб коштів, внесених ними готівкою в касу банку, на рахунки одержувачів коштів, що проводяться на підставі розрахункових документів на паперових носіях або в електронному вигляді:

a) готівкові розрахунки;

b) касові операції;

c) операції інкасо;

d) безготівкові розрахунки

Сукупність усіх позицій пасиву балансу являє собою:

a) власний та позиковий капітал;

b) конкретний капітал;

c) абстрактний капітал;

d) оборотний капітал

Позитивне значення Free Cash-flow свідчить про наявність надлишку коштів, які можуть бути використані для таких цілей:

a) виплата дивідендів;

b) погашення банківських позик;

c) викуп власних корпоративних прав;

d) відповіді a),b),c) вірні

Частина фінансових ресурсів підприємства, за допомогою якої воно створює додаткову вартість:

a) додатковий вкладений капітал;

b) вилучений капітал;

c) фінансовий капітал;

d) пайовий капітал

Визначити джерело грошових коштів для виплати дивідендів за привілейованими акціями при нестачі прибутку для такої виплати в акціонерного товариства:

a) випуск нових акцій;

b) випуск облігацій;

c) резервний фонд;

d) відповіді a),b),c) невірніі

Безготівкові розрахунки, які поділяють на гарантовані та негарантовані, класифікують за ознакою:

a) за призначенням платежу;

b) за місцем проведення;

c) за способом отримання платежу;

d) за способом реалізації

Коефіцієнт, що показує, у скільки разів чистий доход перевищує суму виплачуваних дивідендів:

a) дивідендної віддачі;

b) виплат;

c) дивідендного покриття;

d) капіталізованої вартостіі

До видів банківського кредиту належать:

a) овердрафт;

b) лізинг;

c) авальний кредит;

d) відповіді a),b),c) вірніі

Вид банківського кредиту в національній або іноземній валюті, що надається постійним клієнтам, в яких у банку є єдиний поточний рахунок, на якому обліковують усі надходження і платежі клієнта:

a) овердрафт;

b) обліковий кредит;

c) контокорентний кредит;

d) акцептний кредит

Банківський кредит, призначений для покриття гарантованого зобов’язання клієнта:

a) короткостроковий;

b) авальний;

c) овердрафт;

d) податковий

Платежі готівкою підприємств, підприємців та фізичних осіб між собою за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги) і за операції, безпосередньо не пов’язані з реалізацією продукції (товарів, послуг), та іншого майна:

a) безготівкові розрахунки;

b) касові операції;

c) гарантовані операції;

d) готівкові розрахунки