Матеріальні потоки

Принципова відмінність логістичного под-хода від традиційного управління рухом матеріальних ресурсів полягає в тому, що при логістичному підході объек-том управління виступає потік - безліч предметів, що вос-принимаемое як єдине ціле.

Потік - сукупність рухомих предметів, восприни-маемая як єдине ціле, існуюча як процес на неко-тором тимчасовому інтервалі і вимірювана в абсолютних еди-ницах за певний період часу.

Очевидно, що при стратегічному управлінні усе сово-купности ресурсів можуть бути представлені у вигляді потоків, а в окремому випадку - запасів.

Запас - сукупність предметів, що сприймається як еди-ное ціле і вимірювана в абсолютних одиницях для заданого моменту часу.

Стосовно тактичного управління слідує осу-ществить цільове виділення потоків і запасів як паритет-ных* логістичних категорій.

Таким чином, головними категоріями логістики* стано-вятся потік і запас. Між статичними величинами запасів і динамічними характеристиками потоків існує тес-ная взаємозв'язок:

- - потік охарактеризує зміну запасу Z

;

- - запас відбиває результат зміни і накопичення потоку

.

Категорії потоку і запасу широко використовуються в макро-економічних моделях*, правда, без такою глибокою і детали-зированной опрацювання, яке вимагається при розгляді логістичних процесів. Потоки і запаси в логістиці явля-ются часткою злучаємо узагальнених економічних катего-рий, так само як і логістичні закономірності - окремим проявом загальноекономічних законів.

Поняття матеріального потоку - ключове в логістиці. Очевидно, що формою існування матеріальних потоків має бути рух конкретних видів продукції (матери-альные ресурси*, незавершене виробництво*, готова про-дукция*) в процесі транспортування, складування і вы-полнения інших матеріальних операцій - від первинних ис-точников сировини до кінцевого споживача продукції.

Матеріальний потік - продукція у вигляді вантажів, деталей, товарно-матеріальних цінностей, що розглядається в процес-се додатки до неї різних логістичних (транспорти-рование, складування і інш.) і/або технологічних (ме-ханическая обробка, зборка і інш.) операцій і віднесена до певного тимчасового інтервалу.

Матеріальні потоки підрозділяються наступним обра-зом:

1) по відношенню до логістичної системи виділяють:

- - зовнішній матеріальний потік, який протікає в зовнішньому для підприємства середовищі. Цю категорію складають не будь-які вантажі, рухомі поза підприємством, а лише ті, до організації яких підприємство має відношення;

- - внутрішній матеріальний потік, який утворюється в ре-зультате здійснення логістичних операцій з вантажем усередині логістичної системи;

- - вхідний матеріальний потік, який поступає в логистиче-скую систему із зовнішнього середовища;

- - вихідний матеріальний потік, який поступає з логи-стической системи в зовнішнє середовище. На підприємствах опто-вой торгівлі такий потік називають, як правило, грузооборо-том;

2) по натурально-речовому складу виділяють:

- - одинасортиментні;

- - багатоасортиментні, причому логістичні процеси для одинасортиментних вантажів (наприклад, вугілля) істотно відрізняються від багатоасортиментних (наприклад, многообраз-ные види енергоносіїв);

3) за кількісною ознакою виділяють:

- - масові потоки, що виникають в процесі транспортирова-ния вантажу не одиничним транспортним засобом, а їх груп-пой (наприклад, залізничний склад, колона автома-шин);

- - великі потоки (наприклад, декілька вагонів, автомашин);

- - дрібні потоки, що утворюються вантажами, не дозволяючими пол-ностью використовувати вантажопідйомність транспортного средст-ва і що вимагають при перевезенні поєднання з іншими попут-ными вантажами;

- - середні потоки, що займають проміжне положення між великими і дрібними, тобто потоки, які утворюють вантажі, що поступають поодинокими вагонами або автомобілями;

4) по питомій вазі тих, що утворюють потік вантажів виділяють :

- - ваговиті потоки, що забезпечують повне использова-ние вантажопідйомності транспортних засобів і менші складські об'єми, що вимагають для зберігання; це потоки, що утворюються вантажами, у яких маса одного місця перевищує 1 т при пере-возках водним транспортом або 0,5 т при перевезеннях залізно-дорожнім транспортом;

- - легковагі потоки, які представлені вантажами, не позво-ляющими повністю використовувати вантажопідйомність транс-порта, коли 1 т вантажу займає об'єм більше 2 м3;

5) по мірі сумісності що утворюють потік вантажів выде-ляют :

- - сумісні;

- - несумісні.

Цю ознаку враховують в основному при транспортирова-нии, зберіганні і вантажопереробці продовольчих това-ров;

6) по консистенції вантажів виділяють:

- - насипні вантажі, які перевозяться без тари. Їх головна властивість - сипучість;

- - навалювальні вантажі, які перевозяться без тари і мають, як правило, мінеральне походження. Специфічними осо-бенности являються сипучість і тенденції мерзнути, слежи-ваться, спекаться;

- - тарно-штучні вантажі, що мають різні физико-химиче-ские властивості, питому вагу, об'єм. Це можуть бути: вантажі в контейнерах, ящиках, мішках, вантажі без тари, довгомірні і негабарити вантажі;

- - наливні вантажі, що перевозяться наливанням в цистернах і налив-ных судах.

Цей підхід дозволяє сформулювати наступні оп-ределения.

Матеріальний потік - продукція (вантажі), рассматривае-мая в процесі додатка до неї різних логістичних операцій і віднесена до визначеного тимчасовому интер-валу.

Матеріальний запас - матеріальним потік для заданого моменту часу.

Коли вантаж знаходиться в дорозі, він являється матеріальним за-пасом і називається "Запас в дорозі".

Матеріальні потоки можуть протікати між різними підприємствами або усередині одного підприємства. Приклад, приведений на мал. 2.1, свідчить про можливе много-образии схем руху матеріальних потоків між основ-ными структурними підрозділами усередині підприємства (в даному випадку типовий склад тимчасового зберігання товарів).

Сукупний матеріальний потік підприємства определяет-ся як сума матеріальних потоків, що протікають на його от-дельных ділянках.

Основними вимірниками* матеріального потоку являют-ся : транспортний шлях, транспортна маса і транспортний час.

Транспортний шлях - відстань від джерела* (пункту на-чала транспортування) до стоку* (пункту доставки вантажу).

Транспортний шлях є вектором. Фактичний шлях може не співпадати з транспортним і залежно від кон-кретной завдання позначається як "шлях дотримання", "маршрут дотримання", "маршрут перевезення" або "найкоротший шлях". Одиницями виміру є одиниці довжини : метр, кіло-метр, морська миля та ін.

Мал. 2.1. Схема руху матеріальних потоків на складі тимчасового зберігання товарів

Транспортна маса - число досліджуваних транспортних або виробничих одиниць. У логістиці розглядається скалярна і векторна транспортні маси.

Скалярна транспортна маса складається з тих, що знаходяться у спокої/русі транспортних або виробничих еди-ниц, причому напрям переміщення, що намічається або відбувається, невідомий.

Векторна транспортна маса - пространственно-вре-менная інформація про джерело і стік, а в деяких слу-чаях і про певний момент часу перевезення.

Одиницями величин є: для скалярної транспорт-ной маси - тонни, кілограми та ін.; для векторної транс-кравець маси - кількість продукції і транспортних засобів в певний момент на певній ділянці.

Залежно від того, розглядаються транспортні засоби або ні, застосовуються уточнення "брутто" або "немає-то", якщо транспортна маса виражається в одиницях физиче-ских величин.

Транспортний час - час, необхідний для процесу пе-ревозки.

Слід розрізняти час руху транспортної маси і час знаходження транспортної маси в дорозі. В процесі просування транспортної маси оцінюються як отдель-ные транспортні перевезення, так і процеси переміщення між окремими пунктами в їх сукупності. В цілому мате-риальный потік може вимірюватися масою вантажу, що перевозиться в одному напрямі в певний період часу.