Суть і завдання раціональної організації праці

Раціональною вважається така організація праці, яка, грунтуючись на досягненнях науки і техніки, дозволяє з'єднати техніку і людей в єдиному виробничому процесі і при найменших витратах матеріальних і трудових ресурсів отримати найкращі результати, добиваючись при цьому підвищення продуктивності праці, збереження здоров'я.

Раціональна організація праці передбачає науково обгрунтовані зміни в організації праці на основі досягнень науки, техніки і передового досвіду, який накопичений у даній галузі виробництва і інших галузях народного господарства, і повинна сприяти підвищенню якості продукції, що випускається, культури обслуговування, ефективності виробництва і рентабельності підприємства.

Як і в інших галузях народного господарства, раціональна організація праці в ресторанному господарствіповинна вирішити три основні завдання: економічну, психофізіологічну і соціальну.

Рішення економічної задачіпередбачає якнайповніше використання техніки, матеріалів, сировини, забезпечує підвищення ефективності виробництва і праці.

У ресторанному господарствіпри вирішенні економічних завдань особливого значення набувають технічне оснащення підприємств, комплексна механізація технологічних процесів, скорочення втрат робочого часу, раціональніше використання робочої сили з врахуванням кваліфікації і повноти завантаження працівників, вживання прогресивних форм обслуговування.

Рішення психофізіологічної задачіпередбачає створення на підприємстві найбільш сприятливих умов праці, сприяючих збереженню здоров'я працівників, зниженню стомлюваності і підвищенню працездатності.

Рішення соціальної задачізабезпечує всесторонній розвиток людини, сприяє перетворенню праці на життєву необхідність, виховує у працівника велику відповідальність за результати своєї праці.

Ці завдання зв'язані між собою і повинні вирішуватися в комплексі. Без вирішення психофізіологічних і соціальних завдань не будуть вирішені економічні завдання.

Завдання і зміст раціональної організації визначають наступні основні напрямки:

- розробка і впровадження раціональних форм розділення і кооперації праці;

- вдосконалення організації і обслуговування робочих місць;

- впровадження передових прийомів і методів праці;

- поліпшення умов праці;

- підготовка і підвищення кваліфікації кадрів;

- раціоналізація режимів праці і відпочинку;

- зміцнення дисципліни праці;

- вдосконалення нормування праці.