Методи теорії прийняття рішень

Метод побудови дерева рішень

Цей метод входить у систему методів ситуаційного аналізу і ви­ко­ри­стовується у випадках, коли прогнозована ситуація може бути струк­туро­вана таким чином, що виділяються ключові моменти, в яких або потріб­но приймати рішення з певною ймовірністю (роль аналітика чи менеджера активна), або також з певною ймовірністю відбувається якась подія (роль аналітика чи менеджера пасивна, однак є важли­ви­ми деякі незалежні від його дій обставини). Саме для формалізо­ваного опису подібних ситуацій і використовується так званий метод побудови дерева рішень.

Цей метод дуже корисний у різних галузях діяльності менед­жерів, наприклад, в управлінському обліку, при складанні бюджету ка­піталовкладень і, особливо, при аналізі на ринку цінних паперів.

Лінійне програмування

Термін "програмування", що ввійшов у вітчизняну економічну літе­ратуру в 60-і роки XX ст., має кілька значень. По-перше, цим тер­мі­ном позначається процес підготовки спеціальної програми для ЕОМ; по-дру­ге, програмування використовується як деякий синонім тер­мі­нів "пла­ну­вання" і "прогнозування". В останньому випадку звичайно говорять про оптимальне програмування, розуміючи під цим методи розробки планів і програм, що дозволяють оптимізувати деякі сторо­ни діяльності суб'єк­та, який господарює. Особливість методів опти­мального програмування по­лягає в активному використанні досить складних економіко-матема­тич­них методів. Оптимальне програму­ван­ня включає кілька розділів, що роз­різняються різним ступенем опрацьованості і практичного застосу­ван­ня: лінійне, квадратичне, динамічне програмування й ін.

Метод лінійного програмування, найбільш розповсюджений у прикладних економічних дослідженнях через його досить наочну інтер­претацію, дозволяє суб'єкту, який хазяює, дати обґрунтування най­кращому (за формальними ознаками) рішенню в умовах більш-менш жорстких обмежень, що стосуються доступних для підприємства ре­сурсів. За допомогою лінійного програмування в аналізі фінансово-господарської діяльності вирішується цілий ряд задач, у першу чергу тих, що стосуються процесу планування діяльності. Лінійне програму­вання дозволяє відшукувати оптимальні параметри випуску і способи найкращого використання наявних ресурсів.

Суть методу лінійного програмування полягає в знаходженні максимуму чи мінімуму обраної відповідно до інтересів аналітика цільової функції при наявних обмеженнях.

Аналіз чутливості

В умовах невизначеності ніколи не можна точно визначити за­зда­легідь, які будуть фактичні значення тієї чи іншої величини через певний час. Однак для успішного планування виробничої діяльності варто передбачити і зміни, що можуть відбутися в майбутніх цінах на сировину і кінцеву продукцію підприємства, на можливе падіння чи збіль­шення попиту на товари, вироблені підприємством. Для цього викону­ється аналітична процедура, яку називають аналізом чутливості. Дуже часто цей метод використовується для аналізу інвестиційних проектів, а також для прогнозування величини чистого прибутку підприємства.