Соціально-економічні наслідки монополії

Природна монополія

Монополізація виробництва призводить до виникнення суспільних втрат:

§ за інших рівних умов монополія порівняно з конкурентною галуззю завжди виробляє менший обсяг продукції і встановлює вищі ціни;

§ монополія не досягає виробничної ефективності, оскільки для оптимального обсягу випуску монополії завжди Соціально-економічні наслідки монополії - №1 - открытая онлайн библиотека ;

§ монополія не досягає ефективності розподілу ресурсів, оскільки для оптимального обсягу випуску P> MC.

Припустимо, що крива ринкового попиту на продукцію є однаковою як для конкурентної галузі, так і для монополії; витрати виробництва для монополії ті ж самі, що і для конкурентної галузі. Порівняємо стани їх довгострокової рівноваги (рис. 9.8).

Якби попит на дану продукцію забезпечувала конкурентна галузь, то в стані рівноваги попит дорівнював би пропонуванню, тобто виконувалось рівняння: Соціально-економічні наслідки монополії - №2 - открытая онлайн библиотека . Рівновага досягається в точці Соціально-економічні наслідки монополії - №3 - открытая онлайн библиотека з параметрами рівноваги Соціально-економічні наслідки монополії - №4 - открытая онлайн библиотека , Соціально-економічні наслідки монополії - №5 - открытая онлайн библиотека . Соціально-економічні наслідки монополії - №6 - открытая онлайн библиотека В той же час крива ринкового попиту є одночасно кривою граничної цінності для споживача Соціально-економічні наслідки монополії - №7 - открытая онлайн библиотека , а крива пропонування – галузевою кривою граничних витрат виробника Соціально-економічні наслідки монополії - №8 - открытая онлайн библиотека .

Рівняння рівноваги в довгостроковому періоді для кожної конкурентної фірми відображає потрійну рівність: Соціально-економічні наслідки монополії - №9 - открытая онлайн библиотека , отже, фірми використовують ресурси ефективно і виробляють на рівні мінімальних витрат.

Крива попиту відображає граничну цінність товару для споживачів Соціально-економічні наслідки монополії - №10 - открытая онлайн библиотека , тобто суму, яку вони готові заплатити за товар, а рівність Соціально-економічні наслідки монополії - №11 - открытая онлайн библиотека означає,що точці перетину кривої попиту і кривої граничних витрат (пропонування) відповідає суспільно ефективний обсяг випуску, тобто ресурси розподілені ефективно.

Якщо конкурентна галузь монополізується, то рівновага фірми – монополіста відповідає точці Соціально-економічні наслідки монополії - №12 - открытая онлайн библиотека , монопольна ціна – Соціально-економічні наслідки монополії - №13 - открытая онлайн библиотека ,а обсяг – Соціально-економічні наслідки монополії - №14 - открытая онлайн библиотека .Порівнявши параметри рівноваги конкурентної галузі і монополії за одного й того ж попиту, переконуємось, що за умов монополії ціна товару вища, а обсяги його виробництва менші, ніж за умов досконалої конкуренції, отже, монополія веде до суспільних втрат. Оскільки для оптимального обсягу випуску монополії завжди Соціально-економічні наслідки монополії - №15 - открытая онлайн библиотека , монополія не досягає виробничної ефективності, а оскільки Соціально-економічні наслідки монополії - №16 - открытая онлайн библиотека , не досягається ефективність розподілу ресурсів.

Якби монополія перетворилася на конкурентну галузь, то суспільство виграло б від розширення виробництва до рівня конкурентної рівноваги. Величину цього виграшу або суспільних втрат від монопольної влади ми можемо визначити, порівнюючи величини споживчого та виробничого надлишків, які виникають, коли товар продається в умовах конкурентної рівноваги, з величинами цих надлишків за умов монопольної рівноваги.

В умовах конкурентного ринку надлишок споживача максимальний. Він вимірюється площею фігури, розміщеної між лінією ринкової ціни Соціально-економічні наслідки монополії - №17 - открытая онлайн библиотека , кривою попиту і віссю ординат. В умовах монополії через зростання ціни споживачі втрачають частину надлишку в сумі, заданій прямокутником Соціально-економічні наслідки монополії - №18 - открытая онлайн библиотека (рис. 9.8). Крім того, монополія обмежує рівень виробництва. Через це частина споживачів, які могли б купити цю продукцію за конкурентною ціною, але не можуть купити за монопольною, втрачають надлишок в сумі, заданій трикутником Соціально-економічні наслідки монополії - №19 - открытая онлайн библиотека . Отже, сумарна втрата споживачів від монополії дорівнює сумі площ Соціально-економічні наслідки монополії - №20 - открытая онлайн библиотека .

Водночас виробники в умовах конкурентного ринку мають надлишок, що вимірюється площею фігури, розміщеної між лінією ринкової ціни Соціально-економічні наслідки монополії - №17 - открытая онлайн библиотека , кривою граничних витрат і віссю ординат. Якщо виробник – монополіст, він захоплює частину надлишку споживача, що відповідає прямокутнику Соціально-економічні наслідки монополії - №22 - открытая онлайн библиотека , продаючи товар за вищою ціною, але втрачає частину надлишку виробника, що відповідає трикутнику Соціально-економічні наслідки монополії - №23 - открытая онлайн библиотека , який він міг би одержати, якби продавав стільки ж, як конкурентна галузь за конкурентною ціною. Отже, сумарна різниця для монополіста становить Соціально-економічні наслідки монополії - №24 - открытая онлайн библиотека .

Загалом чиста втрата надлишку для суспільства становить суму площ трикутників Соціально-економічні наслідки монополії - №25 - открытая онлайн библиотека і Соціально-економічні наслідки монополії - №23 - открытая онлайн библиотека . Величина, задана трикутниками Соціально-економічні наслідки монополії - №27 - открытая онлайн библиотека є безповоротними втратами суспільства, що виникають внаслідок монопольної влади. Це та ціна, яку суспільство платить за неефективний розподіл ресурсів монополією.

Суспільство може платити за монопольну владу ще й додаткову ціну:

٠ орієнтуючись на максимізацію прибутку, а не обсягу випуску, монополія може ігнорувати ефект масштабуі мати вищі витрати на одиницю продукції;

٠ монополія може як сприяти розвитку науково-технічного прогресу, забезпечуючи за рахунок вищих прибутків впровадження новітніх досягнень у виробництво, так і гальмувати його, скуповуючи винаходи і не використовуючи їх;

٠ соці­ально непродуктивними є видатки для утримання чи зміцнення ринкової влади: рекламу, лобіювання своїх інтересів, спроби уникнути державного регулювання та ін.;

٠ утримання незадіяних надлишкових виробничих потужностей як засіб переконання потенційних конкурентів у недоцільності їх виходу на даний ринок.

Через наявність суспільних втрат монополія вважається неефективною ринковою структурою. Виняток становить природна монополія – ринкова структура, яка забезпечує мінімізацію витрат завдяки економії на масштабі, що проявляється на всіх рівнях виробництва.

Соціально-економічні наслідки монополії - №28 - открытая онлайн библиотека Графік 9.9 показує, що збільшення обсягів виробництва супроводжується зниженням середніх витрат, граничні витрати на всіх обсягах нижчі за середні. Згідно з правилом Соціально-економічні наслідки монополії - №29 - открытая онлайн библиотека оптимальним обсягом випуску буде Соціально-економічні наслідки монополії - №14 - открытая онлайн библиотека з рівновагою в точці Соціально-економічні наслідки монополії - №12 - открытая онлайн библиотека , якій відповідає ціна Соціально-економічні наслідки монополії - №13 - открытая онлайн библиотека . В умовах рівноваги монополія одержує прибуток, рівний заштрихованій площині Соціально-економічні наслідки монополії - №33 - открытая онлайн библиотека . Якби це була конкурентна галузь, то рівновага встановилася б в точці Соціально-економічні наслідки монополії - №23 - открытая онлайн библиотека , оптимальним обсягом випуску був би Соціально-економічні наслідки монополії - №35 - открытая онлайн библиотека , але галузь була б збитковою, оскільки для Соціально-економічні наслідки монополії - №35 - открытая онлайн библиотека ціна нижча на середні витрати.

Виникнення природної монополії є наслідком вільної дії ринкових сил, внаслідок чого виробництво суспільно важливого товару зосереджується на одній фірмі, де воно обходиться дешевше, ніж його виробництво кількома фірмами. У більшості випадків вони утворюються в комунальних галузях господарства. Існування природної монополії є економічною необхідністю і вигідне для суспільства. Для зменшення негативних наслідків, породжених монопольною владою, діяльність природних монополій регулює держава.