Сынылатын әдебиеттердің тізімі

Р/б№   Басылымның атауы, жылы және шығарылған жері  
  Негізгі әдебиет
1. Белкин П.Ю., Карелова Е.И., Шумихина И.А. Microsoft Office для учителя
2. Дьяконов В., Новиков Ю., Рынков В. Компьютер для студента СПб., 20
3. Дьяконов В.П. Компьютерная математика. Теория и практика М., 2001
4. Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании: Учеб. пособие для студ. Высш. Пед. Учеб. заведений М.: Издательский центр «Академия», 2003
  Қосымша әдебиет
5. Альтман Р. MS PowerPoint 2003 for Windows М.: ДМК Пресс, 2004 Пресс, 2004
6. Грызов И.В., Редикарцева Е.М. Компьютер на уроках математики. Вычисление числовых выражений в программе Derive . Северо-Казахстанская областная газета «Средняя школа», №5, 2005
7. . Грызов И.В., Редикарцева Е.М. Компьютер на уроках математики. Упрощение алгебраических выражений и решение уравнений в программе Derive .Северо-Казахстанская областная газета «Средняя школа», №4, 2005
8. Гусаков В.П., Редикарцева Е.М. Использование компьютерных технологий в преподавании математики Вестник СКУ, №6, 2000
9. Дьяконов В.П. Mathcad 8-12 для студентов
10. Дьяконов В.П. Справочник по MathCAD PLUS 6.0 PRO М.: Скпресс
11. Дьяконов В.П. Справочник по применению системы Derive М.: Наука, Физматлит
12. Кирьянов Д.В. Mathcad 12 СПб.:БХВ-Петербург
13. Кудрявцев Е.М. Справочник по MathCAD 11 М.: ДМК Пресс, 2005
14. Плис А.И., Сливина Н.А. MathCAD 2000. Математический практикум для экономистов и инженеров: Учеб Пособие М.: Финансы и статистика
15. Половко А.М. Математическая система Derive для студента СПб.:БХВ-Петербург

3. Пән бойынша тапсырманы орындау және тапсыру

«Компьютерлік математикалық жүйелер» пәні бойынша силлабус/ОЖБ-ны қараңыз.

4. Пәннің оқу-әдістемелік жағынан қамтамасыз етілу картасы

«Компьютерлік математикалық жүйелер» пәні бойынша силлабус/ОЖБ-ны қараңыз.

5. Дәрістік кешен (дәріс тезистері, көрнекті және таратылатын материалдар, пайдаланатын әдебиеттер тізімі) Документті сақтау

ДС1. Оқытудың ақпарат технологиялары

Білім міндеттерді шешуге MS Office пайдалану

Документті сақтау

Команданы суреттеу

Шаблонды таңдау

Рефератты дайындау

Алдын ала қарау ережесі

Тілді анықтау

Символдарды кірістіру

Мазмұнды жасау

ДС2.Оқытудың ақпарат технологиялары

Аспаптық бағдарламалық құралдар

Мүмкіншіліктерді сапаландыру

Кесте меню

Формуланы жасау

MathType формулалар редакторының терезесі

ДС3.. Компьютерлік математикалық жүйелер Derive

Derive жүйенің мүмкіншіліктері

Derive жүйенің негізгі терезесі

Derive жүйесінде демонстрациялық файлды көру

ДС4. . Компьютерлік математикалық жүйелер DeriveӨрнектерді енгізу және түрлендіру

Expand команданы пайдалану есептер

Approximateкоманданы пайдалану есептер

ДС5. . Компьютерлік математикалық жүйелер DeriveСызықтық алгебраның есептерін шешу. Теңдеулер мен теңсіздіктердің және олардың жүйелерін шығару

Теңдеулер мен теңсіздіктерді шығару есептер

Сандық түрде теңдеулерді шығару есептер

Теңдеулерлің жүйесін шешу есептер