Висновки. Як видно з графіка, залежність лінійна

Як видно з графіка, залежність лінійна.

G(1/m)= -0,0173x + 9,5342

Відповідно, похибки відносно табличного значення g = 9,810540 м/с2 дорівнює:

Ɛ = 28,79%;

Ми будуємо графік залежності (1/кг) тому що, якщо продовжити графік до перетину з віссю g, у точках перетину , тобто ми можемо зробити висновок, що при зростанні маси зростає точність вимірювань.

Побудувавши графік оберненої залежності g від m ми бачимо, що відхилення геометричних положень точок графіку від лінії апроксимації є незначним, що свідчить про точність розрахунків.

Якщо припустити, що ми маємо інші висоти, що відмінні від поточних, то виходячи з формул

З формули (1) можна зробити висновок, що при збільшенні співвідношення між h1/h2 aпр зменшується.

З формули (2) нам очевидно, що g­пр­ при зменшенні а­пр ­зменшується, оскільки залежність між ними прямо пропорційна.

Звідси можна зробити висновок, що за більшого співвідношення висот тіла набувають більшої інертності, тому відповідно до цього g­пр­ наближається до значення g­теор.