Електричні кола з взаємною індуктивністю

Мета роботи:

1) ознайомитись з явищем взаємної індукції в електричних колах з послідовним та паралельним сполученням магнітнозв'яза­них котушок;

2) розрахувати власні та еквівалентні активні і реактив­ні опори індуктивнозв'язаних котушок;

3) визначити взаємну індуктивність М при різних схемах з’єднання магнітно-звязаних котушок;

4) ознайомитись з явищами "хибної ємності" та передачі енергії через магнітне поле між котушками;

5) побудовати векторні діаграми для різних схем з'єднання магнітно зв'язаних котушок.

Підготовка до роботи

При підготовці до роботи студенти мають скласти протокол звіту, ознайомитись з методичними вказівками, робочим завданням та відповісти на такі запитання:

1. В чому сутність явища взаємоіндукції?

2. Що являє собою взаємна індуктивність М та від чого залежіть її величина?

3. Що таке коєфіцієнт індуктивного зв'язку та в яких межах може змінюватись його величина?

4. Як дослідним шляхом визначити взаємну індуктивність М?

Які затискачі називають однойменними і як їх визначити?

6. За яких умов при послідовному з’єднанні індуктивнозв’язаних котушок має місце ефект “хибної ємності” ?

7. За яких умов має місце передача енергії між індуктивно- зв’язаними котушками?

Робоче завдання

1. Скласти електричне коло (рис.23.1) для визначення влас­них параметрів котушок та взаємної індуктивності М.

Рис.23.1

2. Виміряти величини, зазначені в таблиці 23.1. Виконати перевірку.

Таблиця 23.1

Дослід- жувана котушка В и м і р и Р о з р а х у н к и
U I j UМ P R X Z XМ
П е р ш а                  
Д р у г а                  

Виконати перевірку опору взаємоіндуктивності XМ .

3. Скласти електричне коло з двох послідовно з’єднаних індуктивнозв’язаних котушок (рис. 23.2).

Рис.23.2

4. Виміряти величини, зазначені в таблиці 23.2, для узгод­женого та зустрічного ввімкнення котушок.

Таблиця 23.2

Спосіб з’єднання котушок Дослід- жувана котушка В и м і р и Розрахунки
U I j P R X Z L
Паралельно узгоджено Перша                
Друга                
Обидві                
Паралельно зустрічно Перша                
Друга                
Обидві                

5. Скласти електричне коло з двох паралельно з’єднаних індуктивнозв’язаних котушок (рис.23.3).

Рис. 23.3

6. Виміряти величини, зазначені в таблиці 23.3, для узгодженого та зустрічного ввімкнення котушок.

Таблиця 23.3

Спосіб з’єднання котушок Дослід- жувана котушка В и м і р и Розрахунки
U I j P R X Z L
Паралельно узгоджено Перша                
Друга                
Обидві                
Паралельно зустрічного Перша                
Друга                
Обидві                

7. Користуючись дослідними данимип. 1 та 2, розрахувати активний, реактивний, повний опори та індуктивність кожної зкотушок, а також їх взаємну індуктивність М; результати занести в табл.23.1.

8. Користуючись дослідними данимип. 4 та 6, розрахувати активний, реактивний, повний опори і власну індуктивність кожної з котушок та всього кола для всіх дослідів; результати розрахунків занести у відповідні таблиці (23.2 і 23.3).

9. Побудувати суміщені векторні діаграми для всіх досліджених схем з’єднання індуктивнозв’язаних котушок.

10. Для обох дослідів п.6 додатково розрахувати:

а) активні потужності теплових втрат кожної котушки;

б) активну потужність енергії, що передається від однієї котушки до шншої.

11. Порівняти власний і еквівалентний реактивний опори кожної з котушок для всіх досліджених випадків; пояснити одержані результати.