Мханаға ұйінен кұйіп калған ауруды алып келді. Сіз медбикесіз, сіздің тактикаңыз? Бұндай ауруды сіз емханада емдейсіз бе?

I

«АРНАЙЫ КЛИНИКАЛЫҚ ПӘНДЕР» КАФЕДРАСЫ

«Клиникаға кіріспе-1»

пәні бойынша тәжірибелік сабақтың әдістемелік өңдеулер жинағы

урс: 1

алпы медицина

Құрастырған:

оқытушы Қ.С.Кемельбеков

Түркістан 2014-2015 оқу жылы

Мханаға ұйінен кұйіп калған ауруды алып келді. Сіз медбикесіз, сіздің тактикаңыз? Бұндай ауруды сіз емханада емдейсіз бе? - №1 - открытая онлайн библиотека

ақырыбы: Емдеу-сақтандыру мекемелерінің түрлері жэне ондағы медицина қызметкерлер жұмысының ұйымдастырылуы. Санитарлық-эпидемияға қарсы тәртіптерді сақтау. Дезинфекция туралы түсінік,ерітінділерін дайындау. Емдеу мекемелерінді тазарту түрлері.Тазарту жиhаздарын өндеу.

2. Сабақтың мақсаты:

Емдеу сақтандыру мекемелерінің түрлерімен, жұмыс істеу тәртібімен, таныстыру. Аурухана ішілік инфекциялар және оның туындатушы факторлары жөнінде түсінік қалыптастыру,олармен күресу шараларын үйрену. Студенттерге науқастармен жұмыс істеу барысында антисептика мен асептиканың ережелерімен таныстыру.Медициналық құрал жабдықтар мен бұйымдарды зарарсыздандырудың түрі мен залалсыздандыру жүргізудің ережелерін үйрену.

3. Оқыту мақсаты:

Студент білуі тиіс:

- Емдеу-сақтандыру мекемелерінің түрлері жэне ондағы медицина қызметкерлер жұмысының ұйымдастырылуын

- Емдеу-сақтандыру мекемелерінің санитарлық-эпидемияға қарсы тәртіптерді сақтауын.

- Аурухана ішілік инфекцияларды.

- Аурухана ішілік инфекцияларлардың қалыптасуын

- Дезинфекция туралы түсінік,ерітінділерін дайындау

- Емдеу мекемелерінді тазарту түрлерін.Тазарту жиhаздарын өндеуді.

Студент жасай алуы тиіс:

- Зарарсыздандыруға материалдарды дайындауды

- Дезерітінділерді дайындау және медициналық аспаптарды өңдеудің бірінші сатысын жүргізу;

- Зарарсыздандыру алдындағы тазалау туралы түсінік;

- Жуғыш комплексті дайындау және екінші этапты жүргізу;

- Жүмысшы дезерітіндіні және жуғыш комплексті колдану үзақтығы;

- Аспаптарды зарарсыздандыру алдындағы тазалау сапасын бақылау (фенолфтолейнді, амидопиринді, азопирамды сынаптар);

- Медициналық аспаптарды өндеудің үшінші сатысы - зарарсыздандыру;

- Аспаптарды, қолғаптарды, таңу материалдарын, оптикалық аспаптарды зарасыздандыру.

Дағдыларды игерген болуы тиіс:

1. Зарарсыздандыру алдындағы тазалауды

2.Аспаптарды, қолғаптарды, таңу материалдарын, оптикалық аспаптарды зарасыздандыру

3.Зарарсыздандыруға материалдарды дайындауды

4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

азистік білім бойынша.

1. Асептика және антисептика ережелері;

2. Микроорганизмдердің түрлері.

3. Қолды жуу ережелері.

4. Емдеу сақтандыру мекемелеріндегі мейірбикенің қызметі.

5. Емдеу сақтандыру мекемелерінің жұмыс принциптері

6. Зарарсыздандырғыш ерітінділердің түрлері.

4.2. Сабақтың тақырыбы бойынша:

1. Емдік-профилактикалык мекемелердің күрылыс түрлері, олардың күрылымы;

2. Жеке ЕПҰ бағыттары;

3. ЕПҰ түрлері медбикелік кызметкерлердін негізгі бағыттары;

4. Медбикенің күкығы мен міндеттері;

5. Стационардын кұрал-жабдықтары, күрылымы және күрылысы;

6. Аурухана құрылысы.

5. Білім берудің және оқытудың әдістері:инновациялық оқыту әдістерін қолдану: шағын топтар, жұптасып жұмыс істеу, жаттығуларды орындау (аудиотаспа, бейнетаспа, электрондық оқулық, плакаттар, көрнекі құралдар мен ақпараттық материалдар), тақырыптық науқастарды курациялауға белсенді қатысу, тақырыптық науқастарға талдау жасау, клиникалық есептерді талдау.

6. Негізгі әдебиеттер:

Қазақ тілдерінде:

1.Елікбаев Ғ.М. Клиникаға кіріспе.Түркістан, 2013жыл.-304 бет

2.Мұратбекова С.К. Мейірбике ісінің негіздері.-Астана, 2007жыл.- 412 бет

Орыс тілдерінде:

1. Обуховец Тамара Павловна. Сестринское дело в терапии: практикум: Учеб.пос./ Обуховец Тамара Павловна .-Ростов н/Д: Феникс, 2007.- 352 с. -(Медицина).

2. Яромич И.В. Сестринское дело:Учеб. пособие/И.В. Яромич.- Изд. 5-е, испр.-М.:ОНИКС 21 век, 2005.-464с.:ил.-(Для мед. училищ).-ISBN 532901347Х:850с.

Қосымша әдебиеттер:

1.Давлицарова К.Е., Миронова С.Н. Манипуляционная техника:Учебное пособие.-М.:ФОРУМ:ИНФРА - М,2005.- 480 с.

2.Кулешова Л.И. Инфекционная безопасность в лечебно профилактическом учреждении.: Ростов н/Д Феникс, 2005.-316 с.

3.Ужегов Г.Н. Справочник по уходу за больными.- М: Центрполиграф,2006.-366 с.

4.Морозова Г.И. Основы сестринского дела. Ситуационные задачи: Учеб.пособие для мед училищ и колледжей/ Г.И.Морозова.- М.: ГЭОТАР- Медиа, 2009.-240 с

5.Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: учеб.пособие для студ. обуч. в мед. училищах и колледжах / Т.П. Обуховец, О.В.Чернова.- 14-е изд., доп. и перераб.- Ростов н/Д: Феникс, 2009.- 792 с. -(Медицина для Вас)

Тест сұрақтары:

1. Стационарлы емдік мекемелерге кіретіндер:

а) емхана

б) санаториялар

в) амбулатория

г) аурухана

д) клиника

е) әйелдер консультациясы

ж) диспансер

з) госпиталь

и) медициналы-санитарлы бөлім

к) жедел көмек керсету станциясы

Жауаптардын дұрыс комбинациясын таңдаңыз:

1) б, в, д, и 2) а, г, д, е, з 3) г, д, ж, к 4) б, г, д, з 5) б, в, и, г, к

2. Қала типтес ауыл тұрғындарына көмек көрсететін, кұрамында

1-3 дәрігері бар, ауруханадан тыс емдік мекеме____аталады.

3. Қай емдік мекеме территориалды-бөлімшелі принцип бойынша жұмыс істейді:

а) медициналық-санитарлық бөлім

б) госпиталь

в) диспансер

г) емхана

д) санаториялар

4. Амбулаториялық емдік мекемелерге жатады:

а) емхана

б) санаториялар

в) амбулатория

г) аурухана

д) клиника

е) әйелдер консультациясы

ж) диспансер

з) госпиталь

и) медициналы-санитарлы бөлім

к) жедел көмек көрсету станциясы

Жауаптардын дұрыс комбинациясын таңдаңыз:

1) а, б, д, и, к 2) а, в, е, ж, и, к 3) б, в, г, з, и 4) а, д, ж, и, к 5) б, в, е ж, и

5.Көрсетілгендердің кайсысы топтык наукастарға емдік – профилактикалық көмек көрсетуге арналған емдік - профилактикалык мекеме болып табылады:

1) емхана

2) аурухана

3) жедел көмек көрсету станциясы

4) диспансер

5) клиника

6. Санатория типті мекемелерге жатады:

1) туберкулезге карсы санатория

2) дене шынықтыру диспансері

3) курортты ауыл тұрғындарына арналған емдік пункті

4) әйелдер консультациясы

5) курортты пансионат кызмет ететін емхана

мханаға ұйінен кұйіп калған ауруды алып келді. Сіз медбикесіз, сіздің тактикаңыз? Бұндай ауруды сіз емханада емдейсіз бе?

1) бірінші көмек көрсетпей үйіне кайтару

2) ия

3) қажетті бірінші көмекті көрсетіп, стационарға жіберу

4)жок

5) ауруға ауруды токтататын дәрі беру

атронаж дегеніміз не?

1) үнемі аурулардын үйіне барып тексеру

2) медбикенің жасөспірімдермен жұмысы

3) медбикенің кәрі адамдармен жұмысы

4) медбикенін бөлімшедегі жұмысы

5) профилакториядағы медбикенің жүмысы