ТЕМА: Фізіологічні основи поведінки. Дослідження утворення та гальмування умовних рефлексів

Актуальність теми: Знання умов формування індивідуальних психічних функцій людини, її поведінки важливе для розуміння виникнення різних патологічних відхилень психіки і примінення в медичній деонтології раціональних методів їх лікування.

Навчальні цілі:

Знати: Вроджені і набуті форми поведінки людини. Відмінність умовних рефлексів від безумовних. Механізм формування тимчасових зв¢язків. Значення умовних рефлексів у пристосувальних реакціях організму. Види кіркового гальмування.

Вміти: Виробити умовний рефлекс, намалювати схему формування умовно-рефлекторних звя¢зків. Виробити умовний руховий рефлекс у людини з наступним моделюванням його гальмування.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

· Рефлекторний принцип діяльності ЦНС.

· Властивості нервових центрів.

· Принципи координації рефлекторної діяльності.

· Гальмування в ЦНС.

Контрольні питання теми:

1. Вроджені форми поведінки (безумовні рефлекси, інстинкти, мотивації).

2. Умовний рефлекс і його нейрофізіологічні механізми.

3. Класифікація умовних рефлексів.

4. Особливості та відмінності умовних і безумовних рефлексів.

5. Методика вироблення умовних рефлексів.

6. Види кіркового гальмування.

7. Сучасні уявлення про механізми кіркового гальмування.

8. Біологічне значення кіркового гальмування.

Самостійна аудиторна робота студента:

1. Виробленя умовного вегетативного зіничного рефлексу на дзвінок із наступним його гальмуванням (лабораторна робота).

Питання для самоконтролю знань:

  Які відділи ЦНС відносяться до вищих?
А. Спинний мозок.
Б. Довгастий мозок.
В. Гіпоталамус.
Г. Лімбічна система.
Д. Півкулі головного мозку, кора і найближчі до неї підкоркові структури.
  Вкажіть, які форми поведінки відносяться до вроджених?
А. Простий безумовний рефлекс.
Б. Інстинкт.
В. Мотивації.
Г. Комплекс безумовних рефлексів.
Д. Всі перечислені форми.
  Вкажіть, які особливості характерні для безумовних рефлексів?
А. Успадковані реакції організму.
Б. Вроджені реакції на адекватні подразники.
В. Характерні для певного виду.
Г. Здійснюються по схемі: адекватний подразник-адекватне рецептивне поле-постійна рефлекторна дуга.
Д. Всі відповіді вірні.
  Вкажіть, які особливості хврвктерні для умовних рефлексів?
А. Являють видовою характеристикою.
Б. Здійснюють на певні подразники.
В. Здійснюються з певних рефлекторних полів.
Г. Мають постійні рефлекторні дуги.
Д. Формуються під час індивідуального життя і здійснюються по схемі: умовний подразник-безумовне підкріплення-реакція відповідь.
  Які структури відповідають за формування мотивацій?
А. Спинний мозок.
Б. Довгастий мозок.
В. Варолієвий міст.
Г. Мозочок.
Д. Гіпоталамус, лімбічна система, кора головного мозку.

Література:

основна:

1. Фізіологія: підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів / В.Г. Шевчук, В.М. Мороз, С.М. Бєлан [та ін.]; за редакцією В.Г. Шевчука.-Вінниця: Нова Книга, 2012.-С.229-233.

2. Фізіологія людини: підручник / В.І. Філімонов.-К.: ВСВ «Медицина», 2010.-С.267, 287-288.

додаткова:

1. Фізіологія (під ред. В.Г.Шевчука). Навчальний посібник.- Вінниця: Нова книга, 2005.- С.438-446.

2. Нормальна фізіологія (під ред. В.І.Філімонова).-К.:”Здоров´я”.- 1994.-С.511-514, 519-529.

3. Физиология человека (под ред. Г.И.Косицкого).-М.:“Медицина”.-1985.-С.480-488, 489-492.

4. Руководство к практическим занятиям по физиологии (под ред.Г.И.Косицкого).-М.:“Медицина”.-1988.-С.249-250.

5. Физиология человека (под ред.Р.Шмидта и Г.Тевса).- М.:“Мир”.-1985.- т.1.С.250-264.

6. В.Ф. Ганонг. Фізіологія людини. Перев. з англ. під ред. М.Гжегоцького і ін. Львів: БАК, 2002.- С.248-249.

Інформаційні ресурси

Електронний варіант навчально-методичних матеріалів (відділ аналітично-інформаційного забезпечення), мультимедійні презентації.


Кафедра фізіології

Дисципліна «Фізіологія»

Методична вказівка для студентів до практичного заняття №26