Критерії оцінювання знань студентів

Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин Навчально- методична література
Змістовний модуль №1
Загальні відомості про водопостачання. 1. Кате­горії водопроводів за ступенем надійності. Л-1 с. 32…33
Загальні відомості про водопостачання. 1. Нові нормативно-інструктивні документи для вибору систем водопостачання, визначення витрат води. Мережа Internet
Призначення, класифікація, трасування водопровідних мереж і водоводів. 1. Рекомендації для вибору СПРВ. Л-1 с. 166…167
Розрахункова схема відбору води з мережі. 1. Вузлові, транзитні та розрахункові витрати води. Л-1 с. 175…192
Визначення діаметрів і втрат напору в мережі і водоводах. 1. Пристрої та споруди на водоводах. Л-1 с.198…199
Гідравлічний розрахунок тупикової та кільцевої водопровід­ної мережі. 1. Мета, послідовність гідравлічного розрахунку. Л-1 с.175…192
  Разом за змістовним модулем №1  
  Змістовний модуль №2    
Напори в системах водопо­стачання. Зонування водопровід­них мереж. Протипожежне водо­постачання. 1. Системи протипожежного водопостачання низького та високого тиску, протипожежні витрати та напори. Л-1 с.171…174
Влаштування і обладнання водопровідної мережі. 1. Деталювання мережі. Споруди на водопровідній мережі і водоводах. 2. Застосування нових матеріалів та технологій у системах транспортування та розподілення води. Л-1 с.199…207
Регулювальні та запасні споруди. 1. Визначення об’єму бака башти. Л-1 с.152…153
Регулювальні та запасні споруди. 1. Гідропневматичні установки. 2. Застосування нових матеріалів у конструктивному облаштуванні споруд. Л-1 с.162…165
Джерела водопостачання. 1. Поверхові джерела. 2. Підземні джерела. Л-1 с.77…89
Джерела водопостачання. 1. Вибір джерела водопостачання. Л-1 с.77…89
Водозабірні свердловини. 1. Безфільтрові свердловини. Л-1 с.94…96
Інші типи споруд для забирання підземної води. 1. Каптаж ключів, висхідні та низхідні ключі. Л-1 с.111…112
  Разом за змістовним модулем №2  

Змістовний модуль №3
Буріння свердловин. 1. Буровий інструмент. 2. Обертальне буріння на невелику глибину. Л-1 с.102…106
Буріння свердловин. 1. Колонкове, шнекове буріння. 2. Поняття про інші методи буріння. Л-1 с.106…108
Буріння свердловин. 1. Відкачування води із свердловин. 2. Причини виникнення аварій, ловильні інструменти. Л-1 с.108…109
Поліпшення якості води. 1. Методи поліпшення якості води. Л-1 с.220…222
Поліпшення якості води. 1. Камери утворення пластівців. Л-1 с.220…222
Поліпшення якості води. 1. Фільтрування води. Л-1 с.241…249
Поліпшення якості води. 1. Методи знезараження води. Л-1 с.249…254
Види стічних вод. 1. Ступінь забруд­нення стічних вод. Л-1 с.292
Системи водовідведення та їх вибір. 1. Вибір системи водовідведення. Л-1 с.279 Л-2 с.76…81
Схеми водовідведення та їх вибір. 1. Застосування перпендикулярної, перехоплюючої, паралельної, радіальної та зонної схем водовідведення. Л-1 с.279…282
Трасування водовідвідної мережі; основні дані для проектування мережі. 1. Вихідні дані для проектування водовідвідних мереж для населених пунктів і промислових підприємств. Л-1 с.282…288
Норми та режим водовідве­дення. Розрахункові витрати стічних вод. 1. Визначення добових, годинних та секундних витрат стічних вод. Л-2 с.83…87
  Разом за змістовним модулем №3  
Змістовний модуль №4
Гідравлічний розрахунок водовідвідних мереж; заглиблення трубопроводів. Поздовжній профіль водовідвідної мережі. 1. Режим руху стічних вод. Л-2 с.87…94
Гідравлічний розрахунок водовідвідних мереж; заглиблення трубопроводів. Поздовжній профіль водовідвідної мережі. 1. Ув’язка водовідвідної мережі з іншими спорудами та комунікаціями. Л-2 с.87…94
Улаштування мереж водо­відведення. 1. Основи під трубопроводи та колектори. 2. Перетин водовідвідних мереж з перешкодами. Л-2 с.95…101
Дощова водовідвідна мережа. 1. Витрати дощових вод, тривалість, інтенсивність, повторюваність дощу. Л-2 с.106…110
Перекачування стічних вод. 1. Вибір типу насосної станції. Л-2 с.110…115
Склад стічних вод та умови скидання їх у водні об'єкти. 1. Біохімічна та хімічна потреба в кисні. 2. Концентрація забруднень побутових та виробничих стічних вод. Л-1 с.291…292
Склад стічних вод та умови скидання їх у водні об'єкти. 1. Охорона водойм від забруднення. 2. Умови випуску стічних вод у водойму. Л-1 с.293…294
Методи та споруди для очищення стічних вод. 1. Споруди для механічного очищення стічних вод: решітки, пісковловлювачі, відстійники; просвітлювачі-перегнивачі, преаератори та біокоагулятори. Л-1 с.294…299
Методи та споруди для очищення стічних вод. 1. Поля зрошення та поля фільтрації, споруди підземної фільтрації та біоочисні ставки. Л-1 с.299…311
Методи та споруди для очищення стічних вод. 1. Вибір споруд для очищення стічних вод. Знезараження і випуск очищених стічних вод. 2. Нові технології та матеріали для очищення стічних вод. Л-1 с.124…137
Обробка осаду стічних вод. 1. Механічне сушіння осаду у вакуум-фільтрах, центрифугах, фільтр-пресах, термічне сушіння осаду. Л-2 с.137…142
Особливості очищення невеликої кількості стічних вод. 1. Септики та фільтрувальні споруди. 2. Вибір майданчика для розміщення очисних споруд, компонування очисних споруд у плані. Л-1 с.303…311
  Разом за змістовним модулем №4  
  Усього годин  

Рекомендована література

Л–1. Орлов В.О., Тугай Я.А., А.М. Орлова Водопостачання та водовідведення. - К.: Знання, 2011. – 359 с.

Л–2. Кравченко В.С. Водопостачання та каналізація. - К.: Кондор, 2003.

Л–3. Запольський А.К. Водопостачання, водовідведення та якість води. - К.: Вища школа, 2005.

Л–4. Бобренко І.С. Сільськогосподарське водопостачання. Курсове і дипломне проектування: навч. посіб. - К.: Вища школа, 1994.

Л–5. Курганов А.М., Федоров Н.Ф. Гидравлические расчетьі систем водоснабжения и водоотведения: Справочник. - Ленинград, 1986.

Л–6. Орлов В.О., Зощук А.М. Проектування систем сільськогоспо­дарського водопостачання. - Рівне: НУВГП, 2005.

Л–7. Хоружий П.Д., Орлов В.О. та ін. Довідник по сільськогосподарському водопостачанню і каналізації. - К.: Урожай, 1992.

Л–8. Шевелев Ф.А., Шевелев А.Ф. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб: справ, пособие. - М.: Стройиздат, 1984.

Л–9. ВБН 46/33-2.5-5-96. Сільськогосподарське водопостачання. Зовнішні мережі і споруди. Норми проектування. - К., 1996.

Л–10. ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування». – К.: Мінрегіон України, 2013.

Л–11. ДБН В.2.5-64:2012. Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво. – К.: Мінрегіон України, 2013.

Л–12. Яковлев С.В. и др. Канализация. Учебник для вузов. Изд. 5-е, перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1975. – 632 с.

Л-13.Карамбиров Н.А. Сельскохозяйственное водоснабжение. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1986. – 352 с. ил. – (Учебнии и учеб. пособия для с.-х. техникумов).

Л-14. Беляков В.М., Краснощеков Г.М., Попков В.А. Учебная книга мастера по бурению скважин на воду. – М.: Колос, 1983 г.

Інформаційні ресурси

Критерії оцінювання знань студентів