ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ. Після закінчення терміну кожного виду практики студенти звітують про виконання програми практики

Після закінчення терміну кожного виду практики студенти звітують про виконання програми практики.

Форма звітності студента про практику

Результатом виконання практики студентом є оформлення таких документів:

1. Щоденник практики (звітність за кожен день практики).

2. Письмовий звіт про практику, підписаний та оцінений безпосередньо керівником від бази практики.

3. Характеристика, що видається керівником бази практики.

Усі фактичні дані, отримані в ході практики, записуються студентом у щоденник, форма якого розроблена університетом (додаток 2).

Вимоги до оформлення письмового звіту після проходження кожного виду практики подаються у робочих програмах практики. Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, мати розділи з питання охорони праці, висновки і пропозиції, список використаної літератури та ін. У звіті повинні бути відображені результати практичної діяльності підприємства з відповідними висновками і пропозиціями, що засвідчує вміння студента аналізувати і оцінювати роботу підприємства та його структурних підрозділів.

Найбільш оригінальні рішення можуть бути подані у формі раціоналізаторських пропозицій та як виступи на науково-практичних конференціях в університеті або на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу.

Після завершення практики звіт і щоденник передаються керівникові практики від підприємства, який вивчає та підписує їх. Також складається характеристика студента-практиканта, яка, крім підпису керівника від підприємства, має бути засвідчена печаткою. Всі звітні документи про проходження практики передаються на кафедру.

Захист звіту з практики

Звіт з практики захищається студентом (з диференційованою оцінкою) в комісії, призначеній завідувачем кафедри. До складу комісії входять керівники практики від ВП ЧФ КНУКіМ і, за можливості, від баз практики, викладачі кафедри, які читали практикантам курси спеціальних дисциплін.

Комісія приймає заліку студентів на базах практики в останні дні її проходження або в університеті протягом перших десяти днів семестру, який починається після практики.

Результати кожного виду практики оцінюються за 100-бальною шкалою. Рейтингова система оцінювання практики розробляється для кожного виду практики і подається у робочих програмах практики.

Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента за підписами членів комісії. Оцінка студента за практику враховується стипендіальною комісією при визначенні розміру стипендії разом з його оцінками за результатом підсумкового контролю.

Студенту, який не виконав програму практики, може бути надане право проходження практики повторно при виконанні умов, визначених університетом. Студент, який повторно отримав негативну оцінку з практики, відраховується з університету.

Підсумки щодо кожного виду практики обговорюються на засіданнях кафедри та доводяться до студентів. Загальні підсумки практики підводяться на засіданнях кафедри, а також на Вченій раді університету один раз упродовж навчального року.