Дайте визначення ринку праці як відкритої соціально-економічної підсистеми. Особливості, етапи формування, типи та недоліки ринку праці в Україні

Ринок праці - це передусім система суспільних відносин, пов’язаних із купівлею і продажем товару «робоча сила». Крім того, ринок праці є сферою працевлаштування, формування попиту й пропозиції на робочу силу. Його можна трактувати і як механізм, що забезпечує узгодження ціни та умов праці між роботодавцями і найманими працівниками.

Особливість ринку праці полягає в тому, що він охоплює не тільки сферу обігу товару «робоча сила», а й сферу виробництва, де найманий працівник працює. Відносини, що тут виникають, зачіпають важливі соціально-економічні проблеми, а тому потребують особливої уваги з боку держави.

Типи РП

З точки зору територіального підходу:

· внутрішній - місцевий, регіональний, національний

· зовнішній - транснаціональний та світовий

В залежності від соціального підходу:

· робочих кадрів

· спеціалістів

Також з точки зору стабільності на РП:

· первинний (стабільна ЗП, соц. гарантії, висока кваліфікація)

· вторинний (нестабільна і мала ЗП, відсутність соц. гарантій, фізична праця)

З точки зору ланки суспільного виробництва

· внутрішньофірмовий

· галузевий

· національний

Недоліки РП:

· поглиблення товарно-грошового фетишизму

· особистісні інтереси переважають групові

· РП притаманна стихійність

Доцільним є виділення наступних етапів розвитку ринку праці України та її регіонів за умов впливу євроінтеграційних процесів: І етап: 1991–1992 зародження ринку праці в Україні і впливу на нього євроінтеграційних процесів, поширення етнічної міграції; ІІ етап: 1993–1999 – створення ринку праці, відкриття границь, поширення територіальної міграції, ратифікація ВРУ у листопаді 1994 р. «Угоди про партнерство та співробітництво між Україною і Європейським Союзом та його державами-членами»; ІІІ етап: 2000–2008 функціонування вітчизняного ринкупраці та адаптація вітчизняної законодавчої бази в галузі соціально-трудових відносин до законодавства ЄС, застосування міжнародних стандартів і рекомендацій, врегулювання міграційної політики.