Тематика курсових робіт

1. Еволюція та умови розвитку полытичноъ економыъ. Розвиток економічної думки українськими вченими.
2. Економічні суперечності в умовах ринку та механізм їх розв’язання.  
3. Економічна система: сутність, структурні елементи, моделі формування соціально орієнтованого господарства в Україні.  
4. Економічні закони, і механізм їх пізнання та реалізації.  
5. Еволюція економічних потреб та інтересів як рушійних сил соціально – економічного процесу.  
6. Підприємство як головна ланка господарського комплексу.  
7. Фактори виробництва та проблеми їх ефективного використання в умовах ринкової економіки.  
8. Роль і місце держави в системі змішаної ринкової економіки.  
9. Продуктивні сили суспільного виробництва та їх особливості в сучасних умовах.  
10. Поняття ефективності виробництва та шляхи її забезпечення.  
11. Суперечності механізму саморегулювання ринкової економіки та шляхи їх вирішення.  
12. Факторний потенціал економіки України: проблеми та перспективи використання.  
13. Поняття капіталу: теорія і практика використання у підприємницькій діяльності.  
  Взаємозв’язок капіталу і найманої праці в умовах ринку.  
14. Роль нагромадження капіталу та його взаємозв’язок із зайнятістю робочої сили в умовах ринкової економіки.  
15. Підприємництво і його роль у соціально – економічному розвитку суспільства.  
16. Розвиток підприємництва: світовий досвід та українська реальність.  
17. Аграрне виробництво як особлива сфера господарської діяльності  
18. Трансформація відносини власності в Україні. Світові тенденції розвитку відносин власності.  
19. Заробітна плата і механізм її формування в ринкових умовах.  
20. Прибуток, як показник рівня господарювання підприємства.  
21. Зайнятість населення в умовах ринкового господарювання. Державне регулювання зайнятості в світі та в Україні.  
22. Безробіття: причини, форми та соціально-економічні наслідки.  
23. Природа та специфіка циклічності економічної динаміки. Циклічність як форма руху економіки. Особливості економічних циклів в сучасних умовах.  
24. Акціонерна власність. Як основна форма організації підприємства в сучасних умовах.  
25. Монополії і їх місце в ринковій економіці . Антимонопольна політика.  
26. Доходи та особливості їх розподілу в сучасній Україні.  
27. Гроші: виникнення, суть та значення для соціально – економічного розвитку .  
  Грошовий обіг та інфляція.  
28. Грошова-кредитна політика держави: сутність, види, засоби та механізм застосування.  
29. Роль державного бюджету у розвитку економіки країни. Причини виникнення державного боргу та шляхи його подолання.  
30. Місце та роль центрального банку у функціонуванні грошової системи країни. Суть монетарної політики.  
Комерційні банки: їх суть, функції та значення в ринковій економіці.  
32. Податкова система країни та її роль у забезпеченні сталого розвитку.  
33. Інвестиційні процеси в Україні: стан, проблеми, перспективи.  
34. Ринок: поняття , еволюція, функції та роль в суспільному виробництві.  
35. Відносини власності, їх еволюція в процесі розвитку суспільства.  
36. Антимонопольна політика держави: необхідність, сутність, призначення.  
37. Економічне зростання та екологія: механізм розв’язання суперечностей в умовах ринкової економіки.  
38. Товарні біржі, їх види, механізм функціонування, розвиток в Україні.  
39. Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток України.  
40. Фондові біржі, їх роль в ринковій економіці.  
41. Міжнародна міграція робочої сили: сутність. Форми, соціально-економічні наслідки.  
42. Соціальний захист населення в умовах ринкової економіки.  
43. Банківська система та її роль в ринковій економіці.  
44. Міжнародний поділ праці та інтернаціоналізація господарського життя.  
  Участь України в економічній інтеграції..  
45. Інтеграція України у світове господарство: шляхи та проблеми.  
46. Домогосподарства в системі економічних відносин.  
47. Формування та розвиток грошової системи країни та її вплив на розвиток національної економіки  
48. Роздержавлення та приватизація: світові тенденції та особливості в Україні.  
49. Світове господарство: сутність, умови становлення, етапи розвитку. Шляхи інтеграції України у світову систему.  
50.. Місце і роль держави в соціально – ринковому господарстві.  
. Капітал і праця: механізм взаємодії  
52. Первісне нагромадження капіталу та його особливості в Україні.  
53. Сутність перехідної економіки: теорія і практика  
54. Економічні основи виникнення монополій та їх форми.  
55. Гроші, їх функції та види. Особливості сучасних грошей.  
56. Ринкова економічна система: суть , переваги та недоліки.  
57. Малий і середній бізнес у сучасній економічній системі. Проблеми розвитку малого й середнього бізнесу в Україні.  
58. Економічні цикли та їх види. Особливості сучасних економічних циклів  
59. Україна та ЄС: проблеми та перспективи.  
60. . Податкова система, сутність та основні види податків