Арнайы мектепте кәсіби еңбекті оқыту және әлеуметтік тұрмысты бағдарлау пәнінен диференциалды сынақ тапсырмалары

БЕКІТЕМІН

ОжТӘ кафедрасының меңгерушісі

______________ А.С.Стамбекова

«____» ________ 2016 ж

Арнайы мектепте кәсіби еңбекті оқыту және әлеуметтік тұрмысты бағдарлау пәні бойынша дифференциалды сынық қабылдауға арналған материалдар

Қабылдау түрі: рефераттар, презентациялар, сабақ жоспарлары

Кредит саны: 3

Курс, семестр, тобы: 3 курс, 6 семестр, ДҚ- 311

Құрастырған: А.С.Батырғалиева

Талдықорған 2016 ж

Арнайы мектепте кәсіби еңбекті оқыту және әлеуметтік тұрмысты бағдарлау пәнінен диференциалды сынақ тапсырмалары

1.Кәсіби еңбекті оқыту және әлеуметтік тұрмысты бағдарлау пәнінің мақсаты мен міндеттері

2.Әлеументтену бағыттары

3.Дамуында ауытқуы бар балаларды кәсіби еңбекке оқыту

4.Қол еңбегі сабағының жалпы мақсаттарын талдау.

5.БЦП, көруі, естуі бұзылған және ақыл ойы кем балаларды еңбекке оқытудың маңызын ашу

6.Арнайы кәсіби еңбекті оқыту үрдісінің негізгі міндеттеріне, талаптарына, дидактикалық принциптеріне сипаттама

7.БЦП, көруі, естуі бұзылған және ақыл ойы кем балаларды еңбекке оқытудың маңызын ашу.

8.Кәсіби еңбекті оқыту әдістемелері бойынша ғылыми зерттеулерімен танысу

9.Оқыту мен тәрбиелеудің жалпы жүйесіндегі кәсіби еңбекке баулудың орнын аңықтау

10.Кәсіби еңбекке оқыту сабағын жабдықтау

11.Оқушылардың жасаған заттарын, материалдарды, құрал саймандарды сақтауы.

12.Қол еңбегі кабинетіндегі ішкі тәртіп ережесі мен қауіпсіздік ережелерінің сақталуы

13.Мүмкіншілігі шектеулі балаларды кәсіби еңбекке оқыту

14.ДЦП, көруі, естуі бұзылған және ақыл ойы кем балаларды кәсіби еңбекке оқытудың ерекшеліктері

15.Даму кемістігі бар балаларды тәрбиелеу, дамыту және тузетуде қол еңбегінің маңызын көрсету

16.Ақыл-ойы кем балалардың еңбекке деген іс-қимылдырының ерекшеліктерін және кәсіби еңбекті оқытудағы психофизиологиялық дамуының маңызын ашу

17.Мүмкіншілігі шектеулі балаларды кәсіби еңбекке оқыту сабағында картон және қағазбен жұмыс істеу әдістемесі

18.Кәсіби еңбекке оқыту сабағындабалшықпен және ермексазбен жұмыс істеу әдістемесі

19.Мүмкіндігі шектеулі балаларды кәсіби еңбекке оқыту сабағында жабыстыру, жапсыру жұмыстармен таныстыру

20.Мүмкіндігі шектеулі балаларды кәсіби еңбекке оқыту сабағында ағашпен жұмыс істеуге баулу әдістемесі

21.Мүмкіншілігі шектеулі балаларды зергерлік қолөнерге және биссермен жұмыс жүргізуге баулу әдістемесі

Презентация дайындауға арналған тапсырмалар:

1. Әлеуметтену бағыттары

2.Арнайы кәсіби еңбекті оқыту үрдісінің негізгі міндеттері, талаптары, дидактикалық принциптері

3.Кәсіби еңбекке оқыту сабағын жабдықтау

4. Қол моторикасын дамытатын қол еңбегі

5. Психофизиологиялық дамуына әсер ететін еңбек

6. Еңбекке оқыту кабинеттерін жабдықтау

7. Еңбекке оқытудағы техникалық ережелердің сақталуы

8. Инемен жұмыс кезіндегі техника қауіпсіздігі

9. Ағашпен жұмыс кезіндегі техника қауіпсіздігі

10.Мүмкіндігі шектеулі балаларды кәсіби еңбекке оқыту сабағында жабыстыру, жапсыру жұмыстары

Пайдаланылатын әдебиеттер:

1. Жиенбаева, С. Н. Қол еңбегі [Мәтін] / С. Н. Жиенбаева, Т. А. Левченко.- Астана: Арман-ПВ, 2011.- 40

2. Х.Т.Наубаева, Ж.Түрікпенұлы. Кәсіби еңбекке баулу. Алматы.2004

3. Жумабекова, Ф.Н. Құрастыру және қол еңбегі [Мәтін]: Әдістемелік құрал. 5(6) жастағы мектепалды даярлық тобының тәрбиешілері мен педагогтеріне арналған / Ф.Н. Жумабекова, А.А. Ойшыбаева.- Алматы: Алматы кiтап, 2012.- 104б.

4. Жумабекова, Ф.Н. Қол еңбегі. Әліппе-дәптер [Мәтін]: Мектепалды даярлаудың бағдарламасы бойынша 5-6 жастағы балаларды оқытуға арналған / Ф.Н. Жумабекова, А.А. Ойшыбаева.- Алматы: Алматыкiтап, 2012.- 4

5. Столяренко, А. М. Психология и педагогика [Текст]: Учебник для вузов / А. М. Столяренко.- 3-е изд.

доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.- 543с

6. Специальная педагогика под ред. Назаровой Н.М. М., 2001

7. Настольная книга педагога-дефектолога. Ростов на Дону 2005

8. Воспитание учащихся с нарушением слуха в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях [Текст]: Учебное пособие / Под ред. Г.Н. Пенина,

9. Пинский, Б.И. Коррекционно-воспитательное значение труда для психического развития учащихся вспомогательной школы [Текст] / Б.И Пинский.- М.: Педагогика, 2010.- 126 с.

10. И.П.Подласый Курс лекции по коррекционной педагогике № М., 2002

 
  Арнайы мектепте кәсіби еңбекті оқыту және әлеуметтік тұрмысты бағдарлау пәнінен диференциалды сынақ тапсырмалары - №1 - открытая онлайн библиотека

І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті   СМЖ ЖМУ Н/ДСЖБ.09-2015 1 басылым
САПА МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ
Реферат (жоба) Ф.4.09-02
01.09.2015 г.

___________________________факультеті

___________________________ кафедрасы

РЕФЕРАТ (ЖОБА)

Тақырыбы _________________________________________________________

Пәні ___________________________________________________

Оқытушы ___________________________________________________

Білімгердің аты-жөні____________________________________________

Мамандығы __________________________________________________

Тобы _______________

Бағасы ________________

Комиссия құрамы _______________

_______________

_______________