Контрольні завдання або тести

Рекомендована література

5. Завдання та методичні рекомендації до практичних занять

Модуль 1. …

Змістовий модуль 1. ….

Практичне заняття № 1

Тема 1. …

План заняття

Навчальні цілі

Обладнання, яке потрібне для проведення практичного заняття

Завдання

(задачі, розрахункові завдання, ситуаційні вправи та ін.)

Методичні рекомендації до практичного заняття

Контрольні завдання або тести

Рекомендована література

2.14. Структура розділу “Завдання та методичні рекомендації до практичних занять”(додаток 2.8)включає:

● Номер та назву змістового модуля.

● Номер практичного заняття.

● Номер і назву теми.

● План заняття.

● Навчальні цілі.

● Обладнання, яке потрібне для проведення практичного заняття.

● Завдання (задачі, розрахункові завдання, ситуаційні вправи та ін.).

● Методичні рекомендації до практичного заняття.

● Контрольні завдання або тести.

● Література (можна зазначити тільки номери джерел згідно із списком рекомендованої літератури наприкінці навчально-методичного посібника).

Викладачам рекомендується надавати у цьому розділі навчально-методичного посібника приклади рішення типових практичних завдань.

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
Денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
лекції семінарські практичні індивідуальні самостійна робота лекції семінарські практичні індивідуальні самостійна робота
Модуль 1. Теоретико-методологічні основи фінансової санації підприємств
Змістовий модуль 1. Загальні основи фінансової санації
Тема 1. Основи фінансової санації підприємства       -     -             -       -  
Тема 2. Оцінювання санаційної спроможності підприємства       -     -         -   -  
Тема 3.Складання і узгодження плану фінансової санації підприємства         -   -         -   -   -  
Разом за змістовим модулем 1 - -   -  
Змістовий модуль 2. Види фінансової санації та їх фінансування  
Тема 4. Досудова санація           -       -         -   -   -  
Тема 5. Санація підприємств у судовому порядку   -   -       -   -   -  
Тема 6 Фінансування санації підприємств       -     -       -   -   -  
Тема 7. Реструктуризація підприємств       -     -         -     -  
  Разом за змістовим модулем 2   - - -   -
Змістовий модуль 3. Реструктуризація та державна підтримка санації підприємств  
Тема 8. Методи державної фінансової підтримки санації підприємств                 -     -                 -         -    
Разом за змістовим модулем 3 -   - -  
Змістовий модуль 4. Економіко-правові аспекти та особливості проведення санації підприємств
Тема 9. Економіко-правові аспекти банкрутства та ліквідації підприємств                 -     -             -     -     -     -        
Тема 10. Особливості фінансової санації та банкрутства підприємств різних форм власності та видів діяльності         -   -       -   -   -   -  
Разом за змістовим модулем 4         -   -         -   -   -   -
Модуль ІІ ІНДЗ
ІНДЗ                
Усього годин -
Іспит х х
Разом х х