Захист звіту з практики

Процедура захисту є обов’язковою для усіх студентів. Вона підтверджує самостійну роботу студента та набутий ним рівень знань. На захисті в ході усної співбесіди студент має підтвердити набутий у процесі дослідження рівень знань про об’єкт дослідження; розуміння основних теоретичних і практичних закономірностей. У ході захисту, якщо студент демонструє рівень знань вищий або нижчий, ніж у тексті звіту з практики, можлива зміна балів у бік відповідно їх підвищення чи зниження.

ІІ. ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

1. Загальна управлінська характеристика підприємства - об'єкта дослідження

1.1.Охарактеризувати тип (категорію, розрядність) та статус підприємства (дату створення, юридичну адресу, форму власності, належність до певної організаційно-правової форми, основні цілі та обмеження діяльності, загальну стратегію), використовуючи інформацію Статуту, Установчого договору, Ліцензії на право здійснення відповідного виду підприємницької діяльності, Сертифікату відповідності, тощо.

1.2.Визначити стратегічні одиниці бізнесу (СОБ) підприємства.

1.3.Оцінити вигідність місця розташування підприємства з точки зору характеру бізнесу, зручності для клієнтів, тощо.

1.4.Оцінити внутрішній вигляд будівлі та інтер'єру приміщень підприємства, відповідність стандартам (надати, по можливості, в додатках фото, відео, інші інформаційні матеріали підприємства).

1.5.Визначити, та схематично показати основні господарські зв'язки підприємства (з діловими партнерами, посередниками, постачальниками, тощо), указати джерела отримання даної інформації на підприємстві.

1.6.Проаналізувати всі можливі показники господарської діяльності підприємства в динаміці (за два-три роки) та за структурою згідно даних форм статистичної звітності (форма «1-тур», форма 1 – ПВ «Звіт з праці», форма 1 «Баланс», форма 2 «Звіт про фінансові результати», форма 3 «Звіт про фінансово-майновий стан підприємства», форма 6 – ПВ «Звіт про кількість працівників, їх якісний склад та професійне навчання» тощо), побудувавши аналітичні таблиці, графіки, діаграми. Форми статистичної звітності навести у додатках.

1.7.Визначити форми реалізації спеціальних функцій менеджменту на підприємстві (загальне адміністративне управління підприємством (стратегічний та тактичний рівень); управління операційною (виробничою) діяльністю; управління безпекою; управління логістикою; управління маркетингом; управління кадрами; планування, облік і аналіз господарської діяльності; управління фінансами; управління інвестиціями; управління інноваціями; автоматизація, інформаційні інноваційні технології, інформаційно-технічне забезпечення управління; управління зовнішньоекономічною діяльністю (за наявністю).

2. Характеристика системи адміністративного менеджменту підприємства туризму

2.1.Визначити та охарактеризувати систему планів, що розроблені та використо­вуються на підприємстві (підрозділах підприємства). Навести конкретні приклади.

2.2.Визначити та охарактеризувати організаційну структуру управління підприєм­ства.

2.3.Визначити вищий, середній та низовий щабель управління на підприємстві, наявність та характер різних типів зв'язків в структурі управління. Відобразити схематично комунікаційну структуру управління, де показати основні інформаційні потоки між керівниками (менеджерами), визначити основні види носіїв комунікацій.

2.4.Критично оцінити якість проектування робіт на підприємстві (аналіз роботи, параметри, відносини). Визначити, які моделі проектування робіт використовуються в апараті управління, навести приклади.

2.5.Вивчити та охарактеризувати систему адміністративного контролю, що функціо­нує на підприємстві (підрозділі). Навести приклади.

2.6.На основі спостереження, охарактеризувати процес прийняття одного з управлінських рішень керівником (менеджером) підприємства згідно з елементами процесу управління (мета, ситуація, проблема, рішення).

2.7.Охарактеризувати види управлінських цілей, що розробляються на підприємстві (підрозділі), навести приклади.

2.8.Визначити основні форми та методи прийняття управлінських рішень, що використовуються на підприємстві.

2.9.Визначити ступінь централізації/децентралізації управлінських повноважень при прийнятті управлінських рішень на підприємстві.

2.10.Визначити основні типи регламентів, що розроблені та використовуються на підприємстві.

2.11.Охарактеризувати зміст, призначення та структуру основних стабілізуючих регламентів підприємства (статут, установчий договір, колективний договір, правила внутрішнього трудового розпорядку, тощо).

2.12.Охарактеризувати зміст та структуру положень про підрозділи, посадових інструкцій та інших регламентів, що розроблені на підприємстві. Навести копії документів в додатках.

2.13.Охарактеризувати структуру та навести в додатках один з наказів та одне з розпоряджень керівника підприємства.

2.14.Визначити характер дисциплінарного впливу керівника (менеджера) підприємства на підлеглих, навести приклад.

3. Характеристика управління операційною діяльністю підприємства

3.1.Критично оцінити якість організації праці підлеглих в одному з підрозділів підприємства. На основі результатів опитування операційного персоналу визначити ставлення працівників до змісту, умов праці та оснащення робочих місць, задоволеність /незадоволеність змістом та обсягами роботи. Визначити моделі проектування робіт, що використовуються, навести приклади.

3.2.Охарактеризувати зміст та форми оперативного планування діяльності підрозділів підприємства.

3.3.Оцінити рівень технологій та обладнання, що використовуються в операційних підрозділах підприємства, навести приклади.

3.4.Оцінити якість послуг, що надаються підрозділами підприємства, визначивши найбільш адекватні показники оцінки якості.

3.5.Охарактеризувати систему управління якістю послуг в підприємстві, навести приклади та відповідні регламенти.

4. Характеристика логістичної системи підприємства

4.1.Визначити мету і завдання управління в основних функціональних складових логістичної системи підприємства, навести приклади.

4.2.Охарактеризувати організацію управління роботою по зберіганню матеріалів та інформації туристичної фірми, навести приклади.

4.3.Розкрити сутність виробничої логістики на підприємстві, описавши організацію взаємодії матеріальних, інформаційних та фінансових потоків в системі підприємства, навести приклади.

4.4.Проаналізувати логістику розподілу та збуту послуг підприємства, навести приклади.

4.5.Розкрити зміст функціонування інформаційної логістичної системи підприємства (інформаційну інфраструктуру, інформаційні потоки), навести приклади.

5. Характеристика фінансово-економічної діяльності підприємства

5.1. Проаналізувати структуру і динаміку доходів, витрат, прибутку та рентабельності в цілому по підприємству в звітному періоді, темп їх змін. Зробити висновки.

5.2. Визначити кількісну оцінку впливу факторів на розмір прибутку від операційної діяльності підприємства.

5.3. Проаналізувати поточні витрати господарської діяльності та собівартість продукції (послуг) підприємства.

5.4. Визначити склад необоротних активів підприємства, частку основних засобів в їх складі, забезпеченість ними підприємства і раціональність їх розподілу між ділянками основного і допоміжного виробництв.

5.5. Проаналізувати обсяг та структуру інвестицій підприємства у звітному періоді.

5.6. Оцінити ефективність інвестиційних проектів, що здійснюються на підприємстві.

5.7. Проаналізувати активи підприємства, визначити їх розмір за звітний період.

5.8. Проаналізувати капітал підприємства, визначити його розмір на звітний період.

5.9. Проаналізувати показники ліквідності та фінансової стійкості підприємства.

6. Характеристика маркетингової діяльності підприємства

6.1. Визначити (при наявності) структуру на функції маркетингової служби підпри­ємства (маркетолога).

6.2. Охарактеризувати та оцінити ефективність організації маркетингових досліджень на підприємстві (застосовувані методи, інструментарій, об'єкти дослідження, завдання, які були вирішені за допомогою досліджень).

6.3. Проаналізувати систему маркетингової інформації, яка використовується керівництвом підприємства при прийнятті рішень (джерела внутрішньої та зовнішньої інформації, наявність банків даних).

6.4.Проаналізувати продуктовий асортимент підприємства за основними показник­ами та структуру додаткових послуг.

6.5.Охарактеризувати та проаналізувати методи ціноутворення та маркетингові цінові стратегії, що використовуються на підприємстві.

6.6.Визначити тип та конфігурацію збутових каналів розповсюдження послуг підприємства (прямі, непрямі, комбіновані).

6.7.Вивчити практику організації рекламної діяльності на підприємстві, визначити структуру комплексу маркетингових комунікацій підприємства.

6.8.Описати використання реклами на підприємстві за такими напрямками: види реклами; рекламні носії, характеристики каналів розповсюдження рекламних анонсів (тираж, аудиторія, вартість рекламного простору, формат, періодичність виходу та редакційний зміст видання або програми); навести приклади та відповідні інформаційні матеріали в додатках.

6.9.Охарактеризувати рівень, форми та напрямки використання на підприємстві Інтернет-технологій (Інтернет-реклами) в рекламних цілях.

6.10.Охарактеризувати зміст діяльності підприємства по зв'язкам з громадськістю, у т.ч. при реалізації послуг підприємства та для створення, підтримки його іміджу.

6.11.Охарактеризувати форми та методи стимулювання продажу послуг на підприємстві, спрямовані на споживачів, посередників та продавців.

6.12.Оцінити заходи, спрямовані на проведення та удосконалення персонального продажу при реалізації послуг підприємства, оцінити роботу підприємства з корпоративними клієнтами.

6.13.Визначити кількісні та якісні характеристики основних адресатів комплексу маркетингових комунікацій підприємства (враховуючи особливості послуг, що реалізуються).

6.14.Охарактеризувати елементи фірмового стилю підприємства та застосовані інструменти брендінгу.

7. Характеристика системи управління персоналом на підприємстві

7.1. Охарактеризувати при наявності зміст, повноваження та функції діяльності кадрової служби підприємства (менеджера по кадрах).

7.2. Проаналізувати штатний розклад підприємства, визначити чисельність працівників та їх динаміку протягом періоду, який аналізується (за три останні роки).

7.3. Визначити структуру персоналу за різними ознаками: за категорією, віком, статтю, за рівнем кваліфікації, за освітою, за стажем роботи на даному підприємстві.

7.4. Проаналізувати показники руху персоналу, розрахувати коефіцієнти плинності, внутрішньої мобільності.

7.5. Охарактеризувати організацію кадрового планування на підприємстві: стратегія, плани заходів, основні принципи та методи.

7.6. Оцінити систему пошуку, набору та відбору персоналу на підприємстві, навести приклади та відповідні документи.

7.7. Охарактеризувати технології розвитку персоналу, які впроваджено у діяльність підприємства: розвиток ділової кар'єри, система навчання працівників, підвищення кваліфі­кації, тощо.

7.8. Оцінити систему ділової оцінки (в т.ч. атестації) працівників: методи, умови, періодичність, результати.

7.9. Охарактеризувати систему компенсації праці та морального стимулювання працівників до високопродуктивної діяльності.

7.10.Проаналізувати динаміку та структуру фонду оплати праці (основна заробітна плата, додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати).

7.11.Визначити форми і системи оплати праці на підприємстві для різних категорій працівників, відповідність тарифних ставок (штатних окладів) працівників їх кваліфікації, обґрунтованість диференціації тарифних ставок (окладів).

7.12.Ознайомитися з організацією кадрового діловодства на підприємстві (паперові та електронні варіанти). Додати зразки документів і прокоментувати їх.

7.13.На основі спостережень та опитування, оцінити морально-психологічний клімат та ступінь згуртованості колективу підрозділу, навести приклади.

7.14.Визначити рівень конфліктності в колективі та основні види та причини конфліктів.

8. Оцінка системи автоматизації управління та застосування сучасних інформаційних технологій на підприємстві

8.1.Оцінити рівень автоматизації праці та використання сучасних інформаційних технологій на підприємстві в цілому та рівень автоматизації праці управлінського персоналу зокрема.

8.2.Визначити рівень автоматизації діловодства на підприємстві, організацію електронного документообороту.

8.3.Описати функціональні можливості програмного продукту щодо автоматизації операційної діяльності, бухгалтерського обліку, управління персоналом, планово-економічних розрахунків; тощо.

8.4.Визначити основні засоби зв'язку та обміну інформації, що використовуються менеджерами підприємства.

8.5.Охарактеризувати рівень та напрямки використання Інтернет- технологій в діяльності підприємства.

8.6.Охарактеризувати види оргтехніки, що використовуються менеджерами.

8.7.Оцінити рівень, раціональність та напрямки використання комп'ютерної техніки менеджерами підприємства.

9. Характеристика системи стратегічного управління на підприємстві

9.1. Оцінити тип управління вищого керівництва підприємства (стратегічний, тактичний), підтвердити прикладами.

9.2. Визначити наявність на підприємстві розробленої місії та стратегічних цілей.

9.3. Оцінити основні елементи внутрішнього середовища підприємства з точки зору їх відповідності стратегічним цілям підприємства, підтвердити прикладами.

9.4. Оцінити ступінь та характер впливу (позитивний, негативний) факторів внутріш­нього та зовнішнього середовища підприємства, (SWOT-, SТЕЕР-(РЕSТ), SNW-аналіз), зробити посилання на використані інформаційні джерела.

9.5. На основі виділених стратегічних одиниць бізнесу підприємства, охарактеризу­вати основний сегмент(и) (цільові аудиторії) споживачів послуг підприємства.

9.6. Визначити основних конкурентів підприємства за різними видами конкуренції, побудувати конкурентну карту. Визначити конкурентні переваги та конкурентні слабкості підприємства.

9.7. Визначити рівень конкуренції та тенденції розвитку (спад, зростання) ситуації в галузі (галузях) функціонування підприємства, зробити посилання на використані інформаційні джерела; визначити частку ринку досліджуваного підприємства (в тому числі частку СОБ підприємства на певному сегменті/сегментах ринку). Зробити посилання на використані інформаційні джерела.

9.8. Визначити види стратегій (в т.ч. маркетингові), які обрало і використовує підприємство (за різними критеріями класифікації стратегій).

10. Характеристика інноваційної діяльності на підприємстві

10.1.Охарактеризувати зміст управління інноваційними процесами на підприємстві, навести приклади.

10.2.Визначити основні напрямки впровадження інновацій на підприємстві.

10.3.Визначити основні етапи створення і реалізації інноваційного проекту.

10.4.Оцінити інвестиційну стратегію підприємства та напрями її реалізації.

11.На основі проведеного аналізу розробіть практичні рекомендації щодо вдосконалення системи управління туристичним підприємством в цілому (обсяг даного пункту становить 5-7 сторінок).