Резерви – це

А) Використовувані основні засоби;

Б) Ринкові взаємовідносини;

В) Невикористані можливості;

Г) Трудові ресурси.

4. Предметом дослідження в економічному аналізі є:

А) Причинно-наслідкові зв'язки економічних процесів діяльності підприємстві;

Б) Принципи економічного аналізу;

В) Методи та прийоми економічного аналізу;

Г) Використання грошових коштів на підприємстві.

5. До об’єктів економічного аналізу належать:

А) Функції економічного аналізу;

Б) Способи та прийоми обробки аналітичної інформації;

В) Підприємство та його структурні елементи;

Г) Принципи економічного аналізу.

6. Принципами економічного аналізу є:

А) Об’єктивність, логічність, конфіденційність, демократичність;

Б) Точність, об’єктивність, вчасність та вичерпність;

В) Науковість, системність, демократичність, дієвість;

Г) Науковість, прибутковість, порівнянність, результативність.

7. Економічний аналіз виконує функції:

А) Планування, контролю, стимулювання;

Б) Оцінки, розподілу, синтезу;

В) Оцінки, діагностики, пошуку;

Г) Діагностики, регулювання, контролю.

8. В чому полягає оцінювальна функція економічного аналізу:

А) Виявлені резервів збільшення ефективності господарювання;

Б) Виявленні та оцінці причинно-наслідкових зв’язків зміни та розвитку досліджуваних економічних явищ та процесів;

В) Використанні методів елімінування;

Г) Визначенні стану досліджуваної економічної системи та його характеристиці.

9. Виділіть просторові види економічного аналізу:

А) Системний, маржинальний, макроекономічний, техніко-економічний;

Б) Макроекономічний, мікроекономічний, маркетинговий, зовнішній;

В) Маркетинговий, макроекономічний, зворотній, порівняльний;

Г) Макроекономічний, мікроекономічний.

10. Система повсякденного вивчення стану та змін підприємства ведеться за допомогою:

А) Комплексного аналізу;

Б) Внутрішнього аналізу;

В) Статистичної звітності;

Г) Оперативного аналізу.

11. Стратегічний аналіз передбачає:

А) Маркетингові дослідження, сканування зовнішнього середовища, дослідження ситуації на об’єкті;

Б) Сканування зовнішнього середовища, аналіз прогнозних рішень, оцінка причин відхилень;

В) Маркетингові дослідження, експертні оцінки, пошук резервів, контроль відхилень;

Г) Аналіз прогнозних рішень, оцінку відхилень, експертні та рейтингові оцінки.

12. До часової форми відносять такі види економічного аналізу:

А) Стратегічний та ретроспективний аналіз;

Б) Централізований та децентралізований;

В) Функціонально-вартісний аналіз;

Г) Техніко-економічний аналіз.

13. Макроекономічний аналіз пов’язаний із дослідженнями:

А) Світової, національної, галузевої та регіональної економіки;

Б)Фінансових результатів, процесу виробництва та реалізації;

В) Виробничої та управлінської системи підприємств;

Г) Ринків збуту продукції.

14. Ретроспективний аналіз проводиться:

А)До моменту здійснення господарської операції;

Б)Після здійснення господарської операції;

В)Під час здійснення господарської операції;

Г)Для визначення доцільності здійснення господарської операції.

15. Функціонально-вартісний аналіз – це аналіз, який призначений для:

А) попередження надлишкових витрат на основі дослідження вартості об‘єкта;

Б) попередження надлишкових витрат на основі дослідження функцій об‘єкта;

В) попередження надлишкових витрат на основі дослідження властивостей об‘єкта;

Г) попередження надлишкових витрат на основі економії ресурсів.

16. Створення на підприємстві спеціального підрозділу економічного аналізу передбачено:

А) Централізованим аналізом;

Б) Комплексним аналізом;

В) Міжгалузевим аналізом;

Г) Децентралізованим аналізом;

17. Розподіл обов‘язків і завдань щодо здійснення аналітичних досліджень між діючими структурними підрозділами системи менеджменту на підприємстві передбачено:

А) Децентралізованим аналізом;

Б) Комплексним аналізом;

В) Системним аналізом;

Г) Централізованим аналізом.