Стан та перспективи розвитку страхового ринку України

В умовах посилення відкритості української економіки все більшої актуальності набувають питання конкурентоспроможності українського страхового ринку та реформування страхової галузі.

Водночас, рівень її розвитку не відповідає зростаючим потребам національної економіки та масштабам реформ у соціальній сфері. У структурі валового внутрішнього продукту частка класичного страхового ринку є невиправдано малою і складала у 2009 році близько 0,9 відсотків, в той час як середньосвітовий показник –7 відсотків.

При цьому, держава не здійснила жодного заходу не тільки щодо запобігання та протидії негативному впливу фінансової кризи на страховий ринок, а й щодо подолання наслідків кризи на цьому ринку. Таке ставлення держави, є наслідком недооцінювання вагомої суспільної ролі, яку може і повинно відігравати страхування в Україні, і яку воно відіграє в розвинутих країнах.

Досконалий рівень захисту людини, суб’єктів економічної діяльності та держави від наслідків випадкових подій, уникнути яких, на жаль, в сучасному світі неможливо, створення умов для соціального захисту людиною себе і своєї родини, формування довгострокового інвестиційного ресурсу для підтримки сталого розвитку економіки, стабільність державних фінансів як результат дії ефективної системи управління ризиками із широким застосуванням інструментів страхування – ось далеко не повний перелік втрачених суспільством можливостей.

В цих умовах вкрай необхідно глибоко осмислити події останніх років, оцінити реальний стан страхового ринку та, уникаючи помилок минулого, визначити шляхи його подальшого розвитку, залучивши до цієї роботи якнайширше коло фахівців, експертів, громадськості, які не тільки зацікавлені у прийнятті якісного документа, а й мають багато напрацювань у відповідних сферах.

Важливо також ретельно проаналізувати й світовий досвід з відповідних питань, в тому числі й досвід наших найближчих сусідів. Наприклад, чому навіть країни, які тільки нещодавно монополізувавши ринки та створивши їх державних операторів, застосовуючи примус і державний протекціонізм, сьогодні відновлюють дію ринкових механізмів.

Українською федерацією убезпечення протягом останніх декількох років напрацьовано десятки пропозицій, в тому числі у вигляді конкретних проектів законів, концепцій, рішень органів державної влади з питань оздоровлення страхового ринку України та його подальшого розвитку, оновлення законодавства про страхування, протидії та подолання наслідків фінансової кризи на цьому ринку. Всі ці пропозиції та документи спрямовані на розбудову в нашій державі прозорого, конкурентоспроможного страхового ринку європейського зразка, з високим рівнем якості послуг та захисту прав споживачів.

УФУ завершило роботу над власним проектом Стратегії розвитку страхового ринку України в 2012-2020 роках, метою якої є відродження первинної ролі страхування як суспільно-корисної функції захисту майнових інтересів громадян, суб’єктів економічної діяльності та держави на основі розбудови конкурентоспроможного, відкритого, платоспроможного, оснащеного найсучаснішими інфраструктурою, технологіями страхового ринку, з привабливим та широким асортиментом якісних страхових послуг та інструментів, гарантованим рівнем захисту прав споживачів та сучасними методами регулювання і нагляду із залученням інститутів саморегулювання.

Досягнення мети Стратегії є одним з найважливіших пріоритетів довгострокової економічної політики держави у фінансовій сфері.

У зв’язку з наведеним Загальними Зборами Членів Асоціації «Українська федерація убезпечення» схвалено проект Стратегії розвитку страхового ринку України на 2011-2020 роки та прийнято рішення ініціювати її широке обговорення з залученням органів державної влади, представників інститутів громадянського суспільства, що діють у фінансовому секторі, міжнародних організацій та експертів.

Література:

Кремень О. І., Кремень В. М. Фінанси [Текст] : навчальний посібник / О. І. Кремень, В. М. Кремень. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 416 с. – С. 211-247.

Пилявець В. М. Фінанси [Текст] : навч. посібник / В. М. Пилявець, М. Т. Пилявець. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 306 с. – С. 166-179.

Фінанси [Текст] : навч. посіб. / О. П. Близнюк, Л. І. Лачкова, В. І. Оспіщев; Ред. В. І. Оспіщев. – К. : Знання, 2006. – 415 с. – С. 276-295.

Фінанси [Текст] : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. / О. Р. Романенко, С. Я. Огород­ник, М. С. Зязюн, А. А. Славкова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2003. – 387 с. – С. 211-227.

Фінанси [Текст] : підручник / за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова ; Мін-во освіти і науки України. – К. : Знання, 2008. – 611с. – С. 370-391.

Про страхування [Електронний ресурс] : закон України від 3 березня 1996 року № 85/96-ВР // База даних «Законодавство України»офіційного веб-сайту Верховної Ради України. – Режим доступу до бази : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80/print1325674069183342

Вовчак О. Д. Страхова справа [Текст] : підручник / О. Д. Вовчак. – К. : Знання, 2011. – 391 с.

Гаманкова О. О. Фінанси страхових організацій [Текст] : навч. посіб. / О. О. Гаманкова. – К. : КНЕУ, 2007. – 328 с.

Гаманкова О. О. Ринок страхових послуг України : теорія, методологія, практика [Текст]: монографія/ О. О. Гаманкова. – К.: КНЕУ, 2009. – 283 с.

Горбач Л. М. Страхування [Текст] : навч. посібник/ Л. М. Горбач, О. Б. Каун. – К.: Кондор, 2010. – 520 с.

Долгошея Н. О. Страхування в запитаннях та відповідях [Текст]: навч. посібник/ Н. О. Долгошея. – К.:ЦУЛ, 2010. – 318 с.

Енциклопедія страхування [Текст] / ред. : В. В. Фещенко, та ін. – К.: Українське агенство фінансового розвитку, 2008. – 650 с. – (Фінансові операції. Б-ка фахівця)

Інвестиційне страхування [Текст]: практичний посібник з unit-linked insurance/ ред. : В. В. Фещенко. – К.: Українське агенство фінансового розвитку, 2008. – 304 с. – (Фінансові операції. Б-ка фахівця)

Скамай Л. Г. Страховое дело [Текст]: учебное пособие/ Л. Г. Скамай . – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 324 с. – (Высшее образование )

Ткаченко Н. В. Страхування [Електронний ресурс] : навч. посібник ; електронний додаток до книги / Н. В. Ткаченко. – К.: Ліра-К, 2007. – ел. опт. диск (CD-ROM)

Офіціальний сайт Ліги страхових організацій в України – Режим доступу до сайту : http://uainsur.com/

Офіціальний сайт Української федерації убезпечення – Режим доступу до сайту : http://ufu.org.ua

Інтернет журнал про страхування – Режим доступу до сайту : http://forinsurer.com/

Офіціальний сайт страхової компанії «Оранта» – Режим доступу до сайту : http://www.oranta.ua/ukr/main.php

Офіціальний сайт страхової компанії «ТАС-страхування» – Режим доступу до сайту : http://www.tas-insurance.com.ua/ru/

Офіціальний сайт страхової компанії «Інго: Україна» – Режим доступу до сайту : http://ingo.ua/