Специфічні ознаки фінансів

Фінанси – це історична категорія, яка є продуктом еволюції суспільних відносин, а однією з передумов їх виникнення і розвитку є наявність інституту держави.

Фінанси – об'єктивно існуюча категорія, оскільки впливають на виробництво, розподіл, обмін та споживання і саме тому мають об'єктивний характер та належать до базисних категорій.

Фінанси – це розподільна категорія, оскільки саме за допомогою фінансів здійснюється розподіл та перерозподіл вартості валового внутрішнього продукту відповідно до цільових призначень кожної її частини.. За допомогою фінансів відбувається виокремлення у складі виручки від реалізації коштів для відшкодування матеріальних витрат, фонду оплати праці, витрат на соціальне страхування, амортизаційних відрахувань та прибутку.

Подальший перерозподіл вартості між суб’єктами господарювання (вилучення частини прибутку на користь держави, сплата податків та обов’язкових зборів громадянами тощо) і конкретизація цільового її використання (направлення прибутку на фінансування капітальних вкладень, економічне стимулювання, виплату дивідендів та ін.) теж відбувається на основі фінансів. Через податки та обов'язкові збори у розпорядження держави вилучається частина доходів суб'єктів господарювання і населення.

Фінанси – це вартісна категорія, яка органічно пов'язана з рухом вартості в її грошовій формі у процесі розподілу й обміну. Характер руху грошової форми вартості на цих стадіях відтворювального процесу різний. У процесі розподілу односторонній (без зустрічного еквівалента) рух грошової форми вартості відбувається відособлено від руху товарів і характеризується її відчуженням (переходом від одних власників до інших) або цільовим відособленням кожної частини вартості (в межах одного власника). Під час обміну спостерігається двосторонній (зустрічний) рух вартостей. Вартість у грошовій формі обмінюється на товарну форму, тобто відбуваються акти купівлі-продажу. Вартість при цьому не відчужується, а лише змінює свою форму.

Фінанси – це грошова категорія, адже вони завжди мають грошову форму вираження. Реальний рух грошей є обов'язковою умовою виникнення та існування фінансів. У цьому зв’язку неправомірно відносити до фінансів натуральні відносини, які мали місце в епоху рабовласництва і феодалізму. Проте не всі грошові відносини можна вважати фінансовими, хоча всі фінансові відносини є грошовими. Грошові відносини за своїм змістом і складом значно ширші фінансових. Наприклад, грошовий обіг, реалізація товарів через торговельну мережу, кредит, ціноутворення опираються на використання грошей як загального еквівалента, проте не виражають фінансових відносин.

У повсякденному житті ми часто вживаємо слово «фінанси», маючи на увазі гроші. Але це не дає підстав для ототожнення категорій «фінанси» і «гроші». За своїм місцем у товарному виробництві й обігу гроші – це специфічний товар, що має властивість обмінюватися на будь-який інший товар, тобто є загальним еквівалентом. Гроші – це поняття більш загальне. Можна мати гроші і водночас не мати жодного стосунку до фінансів, і навпаки, при відсутності грошей, лише володіючи майном, майновими правами, правами інтелектуальної власності, оцінивши їхню вартість, можна здійснювати інвестування, бути співзасновником фірми, тобто мати стосунок до фінансово-господарської діяльності фірми.

Гроші мають своє призначення в економічному житті суспільства, що виражено в їхніх функціях. Функціонування фінансів базується на таких функціях грошей як засіб платежу, засіб нагромадження, світові гроші.

Фінанси – це ресурсоутворююча (фондоутворюча) категорія, тому що фінансові відносини завжди пов'язані з формуванням та використанням фінансових ресурсів, тобто грошових коштів, які утворюються в процесі розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту. Частина фінансових ресурсів, яка має цільове призначення утворює різні грошові фонди. Фонди фінансових ресурсів створюються на підприємствах, у галузевих органах управління, а також на загальнодержавному рівні і використовуються за цільовим призначенням (фонд виплати дивідендів, фонд матеріального заохочення, резервний фонд, державний бюджет, місцеві бюджети, державні цільові фонди).

Специфічне суспільне призначення фінансів – забезпечити розподіл і перерозподіл вартості валового внутрішнього продукту, вираженої в грошовій формі, між різними суб’єктами господарювання і напрямами цільового використання.