Навчання протягом усього життя

Міністри наголошують на важливості вищої освіти як складової процесу реалізації навчання впродовж усього життя. Вони уживають заходів у цьому напрямку і вибудовують свою національну політику таким чином, щоб забезпечити досягнення цієї мети, і підштовхнути вузи й інші зацікавлені організації до збільшення можливостей для навчання впродовж усього життя на рівні вищої освіти, враховуючи надбання попередньо здобутої освіти.

Окрім того, міністри звертаються до тих, хто працює над системами кваліфікацій для Загальноєвропейського простору вищої освіти, щоб при цьому був використаний широкий спектр гнучких шляхів навчання, можливостей і технологій із належним залученням кредитів ECTS.

Вони відзначають необхідність поліпшення методик навчання впродовж усього життя як до, так і в межах вищої освіти, відповідно до прагнень і можливостей громадян.

Додаток 5

КОРОТКИЙ ГЛОСАРІЙ

Академічна корпорація – об’єднання викладачів при Києво-Могилянській академії. Академічна корпорація обирала професорів і викладачів, яких затверджував митрополит.

Братства – релігійно-національні товариства, що створювались при церковних парафіях у містах України та Білорусії в кінці ХVІ-ХVП ст. Відігравали важливу роль у розвитку української культури, освіти, книгодрукування, бібліотечної справи та медицини. Активно виступали за визволення українського народу від соціального, національного та релігійного гніту.

Братські школи – школи при церковних братствах, що з’явились у 80-х роках ХVI ст.. Мета їх: зміцнення православної віри, боротьба проти насадження католицької віри і протидія діяльності єзуїтських і протестантських шкіл, навчання грамоти. Перша школа була заснована у 1586 році Успенським братством у Львові. Програма навчання в братських школах відповідала програмам середніх шкіл того часу.

Бурса – гуртожиток при середньовічних університетах для бідних студентів.

Ваганти – (лат.vagantes – бродячі), (голіарди) – так називали бродячих студентів у середньовічній Європі, а також в Україні, які переходили з однієї школи до іншої з метою пошуку знань до вподоби. Вагантами також називали усіх бродячих чи мандрівних студентів-поетів, кліриків без парафій.

Диспути – захід, передбачений навчальною програмою для студентів середньовічних навчальних, середніх і вищих закладів. Тематика їх пов’язана з філософськими, богословськими питаннями, з життя навчального закладу, визначних діячів церкви і світської влади. В класах філософії та богослов’я замість іспитів часто проводили публічні диспути латинською мовою.

Колегії(колегіуми) – середні та вищі школи в Україні, які створено на зразок західноєвропейського типу в ХVІІ – ХVІІІ ст.. Перша колегія в Україні була католицька, яка створена єзуїтами в Ярославі 1574 р. До колегіумів мли право вступати представники всіх соціальних верств, які існували в Україні.

Конгрегація – (лат. congregatio) об’єднання.

Конгрегаційна зала – зала середньовічного вищого навчального закладу, де відбувались студентські зустрічі за читанням і обговоренням студентських рефератів.

Києво-Могилянської академія – Києво-Могилянський колегіум (заснований в 1632 році Петром Могилою) отримав статус академії. Києво-Могилянської академія була університетом західноєвропейського зразку та гуманітарною орієнтацією освіти.

Модуль – назва мірил яких-небудь величин.

Монастирські школи – школи, що виникали при монастирях і давали учням початкові знання.

Острозька академія – перший український навчальний заклад гуманітарного спрямування європейського типу, заснований К.Острозьким у 1576 році в м. Острозі.

Ректор – особа, що стоїть на чолі керівництва університету чи іншого навчального закладу.

Риторика – теорія ораторського мистецтва.

Студентство – особлива соціальна група, що формується з різних соціальних утворень суспільства і характеризується особливими умовами життя, праці, побуту, особливою суспільною поведінкою і психологією, для якої набуття знань і підготовка себе для майбутньої роботи у суспільному виробництві і культурі є головним і здебільшого єдиним заняттям;

Студентські конгрегації – студентські об’єднання, які виникли в Києво-Могилянському колегіумі при підтримці П.Могили. Конгрегаціями називали братство в ім’я святої Богородиці.

Соборні школи – школи, що виникали в період середньовіччя при кафедральних соборах великих міст. Давали знання семи «благородних наук» (граматика, риторика, діалектика, арифметика, геометрія, астрономія, музика).

Статут «Порядок шкільний» (1586 р.) – перша пам’ятка педагогічної думки, що передбачала демократичні основи організації школи. Розроблена керівниками Львівського братства.

Університет – вищий навчальний заклад з різними природничо-математичними та гуманітарними відділеннями (факультетами)Зміст

Передмова………………………………………………………………………..4

Тематичний план з курсу «Університетська освіта»………………………….5

Програма курсу «Університетська освіта»…………………………………….6

Тематика та плани семінарських занять………………………………………12

Карта самостійної роботи студента з курсу «Університетська освіта»……..13

Завдання для рейтингової контрольної роботи ………………………………14

Критерії оцінки до рейтингової контрольної роботи ………………………...16

Завдання для самостійної роботи студентів…………………………………...16

Завдання для індивідуальної роботи студентів………………………………..17

Тести з курсу «Університетська освіта»……………………………………….18

Тематика рефератів з курсу «Університетська освіта»……………………….26

Рекомендована література до курсу……………………………………………27

Додатки…………………………………………………………………………...29