ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ. По закінченні ознайомчої практики студент - практикант отримує в прокуратурі довідку про термін проходження практики

По закінченні ознайомчої практики студент - практикант отримує в прокуратурі довідку про термін проходження практики, яку надає в навчальний відділ Університету.

По закінченні виробничої практикистуденти - практиканти під керівництвом безпосередніх керівників складають письмові звіти, які разом з матеріалами, щоденниками практики та характеристиками здають керівнику практики від Університету.

У звіті відображається зміст роботи, що була проведена студентом на практиці, ступінь виконання програми, висновки про те, в якій мірі практика сприяла закріпленню та поглибленню теоретичних знань і придбанню практичних навичок.Для підготовки звіту студенту- практиканту в кінці виробничої практики надається три дні.

Захист матеріалів виробничої практики проводиться на засіданнях міжкафедральних комісій, призначених наказом ректора ї Університету в складі голови комісії, членів комісії, директора Інституту та його заступників за участю представників Генеральної прокуратури в Інституті підготовки кадрів для органів прокуратури України.

Цим же наказом встановлюються строки подання студентами звітів та матеріалів практики, строки проведення захисту, студенти - практиканти закріпляються за відповідними кафедрами.

При оцінці результатів роботи студента-практиканта враховується повнота і якість проходження виробничої практики, виконання завдань кафедр по науково-дослідницькій роботі, наданих процесуальних та інших документів, зміст і форма усної доповіді та відповіді студента на запитання членів комісії, характеристика, що надається йому керівником практики в прокуратурі . На підставі цих даних комісією колегіально вирішується питання про зарахування матеріалів практики.

Студенту, який не виконав програму практики з поважних причин надається право проходження практики повторно. Студент, який не захистив матеріали практики відраховується з Інституту.

Підсумки виробничої практики обговорюються на засіданнях міжкафедральних комісій, які узагальнюють результати захисту матеріалів практики та надають до навчального відділу Університету свої висновки та пропозиції щодо удосконалення проходження практики.

По закінченні практики зі спеціальності (стажування) отримують в органах прокуратури характеристики, які надаються в навчальний відділ Університету.