Заочна форма навчання

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
усього у тому числі
Л п сем інд с.р.
1 2 3 4 5 6 7
Змістовий модуль 1. Основні категорії права в управлінні
Тема 1. Сутність і значення основ права в управлінні. 5      
Тема 2. Основні поняття держави.як суспільно-правового явища 5      
Тема 3. Правові норми в системі соціальних норм 7    
Тема 4. Правові відносини: сутність, види та суб’єкти 11    
Разом за змістовим модулем 1 28 4 2 2 20
Змістовий модуль 2. Основи конституційного права
Тема 5. Конституційні засади суспільного ладу. 6      
Тема 6. Правовий статус органів законодавчої, виконавчої влади та Президента України 10    
Тема 7. Судові та правоохоронні органи. 12  
Разом за змістовим модулем 2 28 4 4 20
Змістовий модуль 3. Основи адміністративного права
Тема 8. Правове забезпечення адміністративної діяльності    
Тема 9. Суб’єкти адміністративних правовідносин    
Тема 10. Юридичні акти та управлінські процедури в діяльності органів влади      
Разом за змістовим модулем 3 4 2  
Інд. завдання (під час самостійної поза-аудиторної роботи)    
Підготовка до екзамену        
Усього годин  
               

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Денна форма навчання

№ з/п Назва теми Кількість годин
Змістовий Модуль 1. Основні категорії права в управлінні
1. Правові норми в системі соціальних норм
2. Правові відносини: сутність, види та суб’єкти
Змістовий модуль 3. Основи адміністративного права
3. Правове забезпечення адміністративної діяльності
4. Суб’єкти адміністративних правовідносин
Разом


Заочна форма навчання

№ з/п Назва теми Кількість годин
Змістовий модуль 1. Основні категорії права в управлінні
1. Правові норми в системі соціальних норм
Змістовий модуль 3. Основи адміністративного права
Правове забезпечення управлінської діяльності
Разом

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ