Конференція студентів запорізького національного університету, конференція студентів факультету та коледжу

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Студентське самоврядування – це право і можливість студентів самостійно вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні Запорізьким національним університетом (далі – ЗНУ).

1.2. Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів ЗНУ. Усі студенти, які навчаються у ЗНУ, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

1.3. Метою студентського самоврядування є захист прав та інтересів студентів та їхня участь в управлінні ЗНУ. Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів.

1.4. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством України, Статутом ЗНУ та цим Положенням.

1.5. Адміністрація ЗНУ не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування.

1.6. Органи студентського самоврядування діють на принципах:

1.6.1. добровільності, колегіальності, відкритості;

1.6.2. виборності та звітності органів студентського самоврядування;

1.6.3. рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні;

1.6.4. незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.

1.7. Органи студентського самоврядування відстоюють інтереси студентів ЗНУ незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

1.8. Основними завданнями студентського самоврядування є:

1.8.1. захист прав та інтересів студентів у відносинах із адміністрацією ЗНУ, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами;

1.8.2. участь в управлінні ЗНУ, зокрема через представників у керівних, робочих та дорадчих органах, органах громадського самоврядування ЗНУ;

1.8.3. сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

1.8.4. сприяння поліпшенню умов проживання та побуту студентів;

1.8.5. надання інформаційної, правової, фінансової (матеріальної) допомоги студентам;

1.8.6. залучення студентства ЗНУ до формування та реалізації державної і регіональної молодіжної політики, політики у сфері освіти;

1.8.7. співробітництво зі студентським самоврядуванням інших вищих навчальних закладів, громадськими та іншими неприбутковими організаціями (крім тих, діяльність яких має політичне чи релігійне спрямування);

1.8.8. забезпечення регулярного інформування студентів з усіх питань студентського життя ЗНУ у студентських засобах масової інформації, в тому числі електронних.

1.9. Органи студентського самоврядування ЗНУ:

1.9.1. беруть участь в управлінні ЗНУ в порядку, встановленому Законом України «Про вищу освіту», Статутом ЗНУ та цим Положенням;

1.9.2. беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

1.9.3. проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

1.9.4. беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;

1.9.5. захищають права та інтереси студентів, які навчаються у ЗНУ;

1.9.6. делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів ЗНУ;

1.9.7. приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;

1.9.8. беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;

1.9.9. розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та банківських рахунках органів студентського самоврядування;

1.9.10. вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;

1.9.11. вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази ЗНУ, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;

1.9.12. співпрацюють з органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів України та інших країн, міжнародними студентськими організаціями та їх об’єднаннями для кращого виконання своїх завдань у межах визначених повноважень; ініціюють укладання угод, договорів для покращення діяльності студентського самоврядування ЗНУ;

1.9.13. сприяють формуванню умов для реалізації інноваційних ідей студентів, організовують заходи з підтримки інноваційної діяльності студентів ЗНУ;

1.9.14. організовують зустрічі з представниками ректорату та адміністрації ЗНУ (не рідше ніж один раз на місяць);

1.9.15. виконують інші функції, передбачені Законом України «Про вищу освіту», Статутом ЗНУ та цим Положенням.

1.10. За погодженням з органом студентського самоврядування ЗНУ приймаються рішення про:

1.10.1. відрахування студентів із ЗНУ та їх поновлення на навчання;

1.10.2. переведення осіб, які навчаються у ЗНУ за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;

1.10.3. переведення осіб, які навчаються у ЗНУ за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;

1.10.4. призначення заступників деканів, проректорів, помічників ректора, які відповідають за роботу зі студентами;

1.10.5. поселення осіб, які навчаються в ЗНУ, в гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;

1.10.6. затвердження Правил внутрішнього розпорядку ЗНУ в частині, що стосується осіб, які навчаються;

1.10.7. діяльність студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які навчаються у ЗНУ.

1.11. Органи студентського самоврядування ЗНУ зобов’язані звітувати про свою діяльність, в тому числі фінансову, перед вищим органом студентського самоврядування ЗНУ не рідше одного разу на рік.

1.12. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, курсу, факультету, коледжу, гуртожитку, студентського містечка та на рівні університету.

1.13. Органами студентського самоврядування в ЗНУ є:

1.13.1. Конференція студентів ЗНУ;

1.13.2. конференції студентів факультетів, коледжів, гуртожитків;

1.13.3. Студентська рада ЗНУ;

1.13.4. студентські ради факультетів, коледжів, гуртожитків.

1.14. Органи студентського самоврядування обираються строком на один рік. Студенти, обрані до складу органів студентського самоврядування, можуть бути усунені зі своїх посад за результатами загального таємного голосування студентів. Для ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не менше 10 відсотків студентів ЗНУ. Керівник студентського самоврядування та його заступники можуть перебувати на посаді не більш як два строки.

1.15. З припиненням особою навчання у ЗНУ припиняється її участь в органі студентського самоврядування у порядку, передбаченому Положенням про студентське самоврядування ЗНУ.

2. ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС ТА СТУДЕНТСЬКА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

2.1. Органи студентського самоврядування ЗНУ обираються шляхом прямого таємного голосування. Право голосувати мають всі студенти ЗНУ денної та заочної форми навчання.

2.2. Виборчий процес здійснюється на засадах:

2.2.1. законності та заборони незаконного втручання у виборчий процес;

2.2.2. гласності та відкритості виборчого процесу;

2.2.3. неупередженості до кандидатів з боку адміністрації факультету, коледжу, громадських організацій та діючих органів студентського самоврядування ЗНУ;

2.2.4. свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу до засобів масової інформації;

2.2.5. рівності всіх кандидатів.

2.3. Кандидатом до органів студентського самоврядування ЗНУ може бути лише студент ЗНУ. Не може бути обраним до органів студентського самоврядування студент, який має академічну заборгованість на день проведення виборів та середній бал нижче 4.0.

2.4. Кандидату на посаду голови Студентської ради гарантується право на агітацію, якщо така агітація не суперечить Закону України «Про вищу освіту», не ображає честі та гідності інших кандидатів, складається з викладення програмних цілей. Передвиборча агітація в день виборів забороняється. Не вважається передвиборчою агітацією в день виборів оголошення кандидатами програм на конференції студентів ЗНУ, конференціях студентів факультету, коледжу.

2.5. Проведення дебатів між кандидатами на посади Голови Студентської ради ЗНУ, голів студентських рад факультетів, коледжів є обов’язковим. Такі дебати проводяться не пізніше як за тиждень до дня виборів.

2.6. Право голосу на виборах Студентських рад в ЗНУ мають всі студенти ЗНУ (у разі проведення виборів Студентської ради ЗНУ), усі студенти факультету (у разі проведення виборів студентської ради відповідного факультету), усі студенти коледжу (у разі проведення виборів студентської ради коледжу).

2.7.Організація та проведення виборів на всіх рівнях покладається на Студентську виборчу комісію ЗНУ (далі – СВК ЗНУ).

2.8. СВК ЗНУ є постійним робочим органом, який здійснює підготовку, організацію та проведення виборів до органів студентського самоврядування ЗНУ, факультетів, інших структурних підрозділів.

2.9. Членами СВК ЗНУ можуть бути студенти, які не займають посад в інших органах студентського самоврядування ЗНУ. На членів СВК ЗНУ покладено обов’язок делегування своїх представників на засідання Студентської ради ЗНУ з метою інформування їх щодо проведення виборів на факультетах.

2.10. Строк повноважень СВК ЗНУ становить один рік. До складу СВК ЗНУ входять по одному представнику від кожного факультету та коледжу. Склад СВК ЗНУ затверджується Конференцією студентів ЗНУ.

2.11. Організація виборів Студентської ради факультету або коледжу ЗНУ покладається на СВК ЗНУ.

2.12. СВК ЗНУ:

2.12.1. здійснює загальне керівництво виборчим процесом на виборах делегатів на Конференцію студентів ЗНУ, членів виконавчих органів студентського самоврядування;

2.12.2. оголошує про початок виборчого процесу на виборах членів виконавчих органів студентського самоврядування;

2.12.3. затверджує форми бюлетенів для голосування, іншої виборчої документації;

2.12.4. забезпечує виготовлення списків виборців, бюлетенів для голосування;

2.12.5. реєструє кандидатів на виборні посади;

2.12.6. безпосередньо проводить вибори;

2.12.7. встановлює та оголошує результати виборів;

2.12.8. приймає рішення з усіх питань, пов’язаних з виборчим процесом, не врегульованих відповідними актами;

2.12.9. здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням.

2.13. Порядок проведення виборів голови Студентської ради ЗНУ, студентських рад факультетів та коледжів.

2.13.1. Офіційне оголошення про проведення виборів відбувається не пізніше, ніж за 1 місяць до дня виборів.

2.13.2. Дебати проводяться не пізніше, ніж за 1 тиждень до дня виборів.

2.13.3. Студент, який балотується на посаду голови Студентської ради, повинен подати до СВК ЗНУ заяву, програму та список команди не пізніше, ніж за добу до проведення дебатів.

2.13.4. Рішення про включення особи до списку кандидатів приймає СВК ЗНУ на підставі формальної перевірки документів та показників навчання;

2.13.5. Кожному кандидату на посаду голови Студентської ради на дебатах надається час на промову до 15 хвилин та для відповідей на запитання до 15 хвилин.

2.13.6. Кандидати на посаду голови Студентської ради виступають в порядку, визначеному жеребкуванням, яке проводиться перед початком виступів у присутності кандидатів.

2.13.7. СВК ЗНУ визначає день, місце та часові межі голосування, про що офіційно повідомляє не пізніше, ніж за тиждень до дня виборів.

2.13.8. У визначений день та час виборів СВК ЗНУ відкриває виборчу дільницю у визначеному місці.

2.13.9. Дільниця не може бути відкрита без наявності у представника СВК ЗНУ на ній скриньки для голосування, виборчих бюлетенів (виготовлених у кількості, що не більше як на 5 відсотків перевищує загальну кількість студентів, включених у списки виборців) та списків виборців.

2.13.10. Студент, який бажає реалізувати право голосу, пред’являє членові СВК ЗНУ студентський квиток, залікову книжку або інший документ посвідчення особи студента. Член СВК ЗНУ перевіряє наявність студента, що з’явився, в списку виборців, та у разі його наявності, видає студентові, під розпис у списку виборців, виборчий бюлетень. Студент заповнює виборчий бюлетень та опускає його у виборчу скриньку, яка має знаходитися у полі зору члена СВК ЗНУ.

2.13.11. По закінченню часу голосування, СВК ЗНУ збирається на засідання, яке триває до встановлення результатів виборів. На засіданні СВК ЗНУ із встановлення підсумків голосування мають право бути присутніми будь-які особи.

2.13.12. Після початку засідання, СВК ЗНУ:

2.13.12.1. підраховує всі невикористані бюлетені та складає їх в окремий пакет;

2.13.12.2. на підставі відомостей, внесених до списків виборців, встановлює кількість виборців, які отримали бюлетені;

2.13.12.3. відкриває виборчу скриньку та підраховує голоси, віддані виборцями за кожного з кандидатів.

2.13.13. Підрахунок голосів відбувається шляхом розкладання бюлетенів відповідно до волевиявлення виборців, окремо розкладаються недійсні бюлетені. Недійсними вважаються бюлетені, в яких не зроблено жодної позначки, зроблено дві та більше позначки, або якщо неможливо встановити зміст волевиявлення виборця.

2.13.14. У разі сумніву щодо волевиявлення виборця, наявності підстав для недійсності бюлетеня, питання вирішується СВК ЗНУ шляхом голосування.

2.13.15. Після підрахунку голосів, СВК ЗНУ складає протокол про результати підрахунку голосів. В протоколі зазначається:

2.13.15.1. кількість виборців, включених до списку виборців;

2.13.15.2. загальна кількість вироблених бюлетенів;

2.13.15.3. кількість бюлетенів, отриманих виборцями;

2.13.15.4. кількість невикористаних бюлетенів;

2.13.15.5. кількість недійсних бюлетенів;

2.13.15.6. кількість голосів, поданих за кожного кандидата.

2.13.16. Протокол підписується усіма членами СВК ЗНУ, присутніми на засіданні.

2.13.17. Обраним вважається кандидат, який отримав найбільшу кількість голосів виборців згідно результатів підрахунку бюлетенів.

2.13.18. Результати виборів оприлюднюються СВК ЗНУ протягом трьох робочих днів з дня проведення виборів.

КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ТА КОЛЕДЖУ

3.1. Вищим органом студентського самоврядування є Конференція студентів ЗНУ, яка:

3.1.1. ухвалює Положення про студентське самоврядування у ЗНУ, визначає структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування;

3.1.2. заслуховує звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, дає їм відповідну оцінку;

3.1.3. затверджує процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;

3.1.4. затверджує річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського самоврядування, вносить до нього зміни та доповнення, заслуховує звіт про його виконання;

3.1.5. обирає контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету органів студентського самоврядування.

3.2. У разі незадовільної оцінки діяльності або систематичного невиконання своїх обов’язків органами та представниками студентського самоврядування, Конференція студентів ЗНУ має право ініціювати проведення позачергових виборів голови Студентської ради ЗНУ та інших представників органів студентського самоврядування в органах громадського самоврядування університету та у Вченій раді ЗНУ.

3.3. За організацію та проведення Конференції студентів ЗНУ несе відповідальність Студентська рада ЗНУ.

3.4. Загальна кількість делегатів на будь-якій Конференції студентів ЗНУ складає 250 осіб. До складу конференції входять за посадами: голова Студентської ради ЗНУ, голови секторів студентської ради ЗНУ, голови студентських рад факультетів та відокремлених структурних підрозділів ЗНУ, голови студентських рад гуртожитків. Кількість інших представників від студентських рад факультетів, коледжів є пропорційною від кількості студентів, що навчаються на факультеті. На Конференції студентів ЗНУ мають право бути присутніми представники адміністрації ЗНУ (в якості запрошених осіб).

3.5. Конференція студентів ЗНУ є правомочною за умови присутності більше половини від загальної кількості делегатів.

3.6. Рішення Конференції студентів ЗНУ ухвалюються шляхом прямого відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх делегатів і мають обов’язковий характер для органів студентського самоврядування ЗНУ.

3.7. Чергова Конференція студентів ЗНУ скликається щорічно у березні. Звичайна позачергова Конференція студентів ЗНУ скликається на вимогу не менш як десяти відсотків студентів, які навчаються в ЗНУ, або на вимогу двох третин від складу Студентської ради ЗНУ. Обов’язковим питанням порядку денного чергової Конференції студентів ЗНУ є заслуховування звітів органів студентського самоврядування загальноуніверситетського рівня та обрання СВК ЗНУ на наступний звітній період. Інші питання порядку денного затверджуються за два тижні до проведення Конференції на засіданні Студентської ради ЗНУ.

3.8. Позачергова Конференція студентів ЗНУ скликається на вимогу не менш як десяти відсотків студентів ЗНУ, або на вимогу двох третин від складу Студентської ради ЗНУ.

3.9. Для збору підписних листів про скликання позачергової Конференції студентів ЗНУ будь-який студент ЗНУ може організувати ініціативну групу, про створення якої робиться спільна заява на ім’я голови Студентської ради ЗНУ. До підписних листів включаються, окрім підписів студентів, відомості про прізвища, імена та по батькові студентів, факультет, курс, номер академічної групи. Кожний підписний лист має містити підписи ініціативної комісії та дату збору підписів студентів. Готові підписні листи вручаються голові Студентської ради ЗНУ, який зобов’язаний перевірити кількість підписів, звірити їх з офіційними даними про кількість студентів ЗНУ та прийняти рішення про скликання позачергової Конференції студентів ЗНУ або про повернення підписних листів до ініціативної групи з метою усунення неточностей.

3.10. Формування порядку денного позачергової Конференції студентів ЗНУ покладається на ініціативну групу, яка подала спільну заяву та підписні листи.

3.11. На найближчому засіданні, після вручення голові Студентської ради ЗНУ підписних листів та порядку денного конференції, що скликається, Студентська рада ЗНУ має обрати робочу групу з підготовки позачергової конференції студентів ЗНУ.

3.12. Делегати конференції від факультетів обираються на відкритому засіданні студентської ради факультету. Повноваження делегата Конференції починаються з моменту першого урочистого засідання Конференції і закінчуються в момент припинення повноважень Конференції. Повноваження делегата Конференції підтверджуються мандатом, який видається делегату Мандатною комісією Конференції студентів ЗНУ.

3.13. Делегат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, що стосуються студентського самоврядування, робити виписки, копіювати їх.

3.14. Делегат зобов’язаний брати участь у засіданні відповідної Конференції. На час засідання делегат звільняється від освітнього процесу відповідним наказом ректора.

3.15. Засідання Конференцій студентів ЗНУ протоколюється.

3.16. Мандатна комісія Конференції складається з 5 осіб. Склад комісії формує на своєму засіданні Студентська рада ЗНУ з числа студентів ЗНУ. Кандидатури подаються шляхом самовисування. У випадку, якщо кандидатури не пропонуються, їх пропонує голова або заступник голови Студентської ради ЗНУ.

3.17. За годину до відкриття Конференції Голова мандатної комісії оголошує про початок реєстрації делегатів та запрошує їх для отримання мандатів. При реєстрації та отриманні мандата член Мандатної комісії має перевірити наявність у студента документа, що посвідчує його особу - це паспорт громадянина України (або інший документ згідно з Законом України «Про громадянство України»), також – студентський квиток або залікова книжка. За десять хвилин до початку Конференції голова Мандатної комісії запрошує всіх делегатів, які прийшли на конференцію, перевірити наявність мандата, а у випадку необхідності – зареєструватися та отримати мандат. На початку Конференції голова Мандатної комісії переконується в тому, що бажаючих зареєструватися вже немає, і оголошує про припинення реєстрації та закриття списків. Після цього він знищує мандати, які не було видано делегатам, виставляє прочерки у графах підписів відсутніх делегатів. Голова Мандатної комісії оголошує протокол в якому зазначено: загальна кількість делегатів, кількість виданих мандатів, кількість делегатівЮ, які не з'явились. Оголошує інформацію про запрошених присутніх осіб та пропонує членам комісії підписати акт реєстрації делегатів.

3.18. Конференція студентів факультету (коледжу) може бути черговою та позачерговою.

3.19. Чергова конференція студентів факультету (коледжу) скликається за місяць до кінця терміну повноважень голови відповідної студентської ради. Питаннями, які розглядаються на цій конференції, є заслуховування звіту голови відповідної студентської ради та інше.

3.20. Позачергова конференція студентів факультету (коледжу) скликається на вимогу не менш як десяти відсотків від кількості студентів на факультеті (у коледжі) або на вимогу не менш як двох третин від складу відповідної студентської ради. Позачергова конференція студентів факультету (коледжу) скликається також у разі, якщо голова відповідної студентської ради вибув з числа студентів ЗНУ, склав свої повноваження за власним бажанням або не може виконувати їх за станом здоров’я. Така конференція не потребує спеціального рішення про її скликання та проводиться не пізніше двох тижнів з дня виникнення правової підстави її проведення.

3.21. За підготовку та проведення конференцій студентів факультету (коледжу) відповідає голова відповідної студентської ради або його заступники, а у випадках дострокового припинення повноважень голови студентської ради – перший заступник голови відповідної студентської ради.

3.22. У конференції студентів факультету (коледжу) беруть участь: голова студентської ради факультету (коледжу), заступники голови студентської ради факультету (коледжу), голови секторів студентської ради факультету (коледжу) та делегати від академічних груп (10% від кількості студентів у групі). Список делегатів формується на відкритому засіданні відповідної студентської ради з обов’язковою участю старост академічних груп та усіх охочих студентів факультету (коледжу), якщо інше не передбачено положенням про студентське самоврядування на факультеті (в коледжі).

3.23. Порядок денний конференції студентів факультету (коледжу) визначається студентською радою та оприлюднюється не пізніше, ніж за три дні до її проведення.

3.24. Конференція студентів факультету (коледжу) є правомочною за умови присутності більше половини делегатів.

3.25. Рішення конференції студентів факультету (коледжу) приймаються більшістю голосів від складу присутніх делегатів відкритим голосування.

СТУДЕНТСЬКА РАДА ЗНУ.