Структура змістових модулів, навчальних елементів дисципліни

«Педагогіка української діаспори »

Компетенції (прогнозовані результати навчання) Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ) Зміст навчального елементу Вид заняття Види діяльності та поточного контролю на занятті ІНДЗ (за вибором) Кількість балів за ІНДЗ Всього балів за види навч. занять НЕ
Л С Ср Пр Інд.роб.
Модуль 1. Педагогіка української діаспори як складова української національної педагогіки
Знати суть основних понять курсу (діаспора, українська діаспора, міграція, еміграція, імміграція тощо). Розуміти й усвідомлювати причини, шляхи та способи формування української діаспори. Уміти виявляти шляхи становлення та розвитку педагогічної думки українського зарубіжжя. Н.Е.1.1. (Лекція) Формування та розвиток педагогічної думки українського зарубіжжя [о.л. ] 1. "Українська діаспора" як поняття, дефініція. 2. Причини, шляхи та способи формування української діаспори. 3. Народна педагогіка – невичерпне джерело педагогічної культури зарубіжних українців. 4. Становлення і розвиток педагогічної думки українського зарубіжжя. Література:11, 41,42, 58, 59, 90, 94         - конспект лекції      
(Семінарське заняття) [о.л. 1,2] 1. Суть понять «діаспора», «українська діаспора», «міграція», «еміграція», «імміграція». 2. Причини, шляхи та способи формування української діаспори. 3. Становлення і розвиток педагогічної думки українського зарубіжжя. Література:11, 41,42, 58, 59, 90, 94         - термінологічний диктант; - тестування; - усне опитування; - робота на індивідуальних картках; - аналіз періодичних педагогічних видань; - робота в групах - захист ІНДЗ      
  Всього годин за модуль 1     -      
Модуль2. Становлення й розвиток системи національної освіти українців у Канаді
Знати причини й особливості імміграції українців до Канади; шляхи формування української етнічної спільноти в Канаді (90-і рр. ХІХ 10-і рр.ХХст.). Розуміти й усвідомлювати процес етнокультурного розвитку української спільноти Канади у міжвоєнний період. Вміти визначати соціально-культурні причини розвитоку української діаспори Канади в повоєнний час.     Н.Е.2.1. (Лекція) Формування української діаспори в Канаді як передумова виникнення національного шкільництва [о.л. 3,4,5,6] 1. Причини й особливості імміграції українців до Канади. 2. Формування української етнічної спільноти в Канаді (90-і рр. ХІХ 10-і рр.ХХст.). 3. Етнокультурні процеси в українській спільноті Канади у міжвоєнний період (20-ЗОрр.ХХст.). 4. Соціально-культурний розвиток українців Канади в повоєнний час (40-90-і рр. ХХст.). Література:11, 41,42, 58, 59, 90, 94         - конспект лекції      
Оглядова лекція в Чернівецькому музеї української діаспори                  
(Семінарське заняття) [о.л. 3,4,5,6] 5. Причини й особливості імміграції українців до Канади. 6. Формування української етнічної спільноти в Канаді (90-і рр. ХІХ 10-і рр.ХХст.). 7. Етнокультурні процеси в українській спільноті Канади у міжвоєнний період (20-ЗОрр.ХХст.). Соціально-культурний розвиток українців Канади в повоєнний час (40-90-і рр. ХХст.).         - термінологічний диктант; - тестування; - усне опитування; - робота на індивідуальних картках; - аналіз періодичних педагогічних видань; - робота в групах - захист ІНДЗ      
Знати історію становлення методики навчання грамоти, прийоми звукового аналізу та синтезу. Розуміти суть сучасного звукового аналітико-синтетичного методу навчання грамоти. Уміти застосовувати на практиці аналітичні та синтетичні вправи з використанням наочних методів навчання. Н.Е.2.2. (Лекція) Становлення українського шкільництва в Канаді [д.л. 1,2,8,10,25] 1. Українська освіта в системі державного шкільництва Канади. 2. Державна політика Канади в галузі освіти. 3. Підготовка педагогічних кадрів і їх роль у житті етнічної спільноти. 4. Дидактичне забезпечення діяльності державних елементарних шкіл. 5. Боротьба українських поселенців за збереження системи двомовного навчання. Література:3, 4, 61,90, 102, 118, 123         - конспект лекції      
(Семінарське заняття) [д.л. 1,2,8,10,25] 6. Українська освіта в системі державного шкільництва Канади. 7. Державна політика Канади в галузі освіти. 8. Підготовка педагогічних кадрів і їх роль у житті етнічної спільноти. 9. Дидактичне забезпечення діяльності державних елементарних шкіл. 10. Боротьба українських поселенців за збереження системи двомовного навчання.         - термінологічний диктант; - усне індивідуальне опитування; - групова робота; - аналіз бібліографічного покажчика статей // поч. школа за останні 5 років; - практична робота      
(Самостійна робота)                  
  Н.Е.2.3. (Лекція) Громадсько-педагогічний рух за розвиток українського шкільництва в Канаді [д.л. 5,6,15,16] 1. Організаційно-педагогічні заходи української спільноти Канади щодо, розбудови системи національної освіти й виховання. 2. Українські вчителі в боротьбі за рідномовне шкільництво. 3. Вплив громадських організацій на розвиток українського шкільництва. 4. Українська преса і розвиток національного шкільництва канадських українців. Література:17,23, 61, 62, 78, 86, 90.         - конспект лекції      
(Семінарське заняття) [д.л. 5,6,15,16] 5. Організаційно-педагогічні заходи української спільноти Канади щодо, розбудови системи національної освіти й виховання. 6. Українські вчителі в боротьбі за рідномовне шкільництво. 7. Вплив громадських організацій на розвиток українського шкільництва. 8. Українська преса і розвиток національного шкільництва канадських українців.           - тестування; - експрес опитування; - практична робота в групах      
(Самостійна робота) Добукварний період навчання грамоти                  
  Н.Е.2.4. (Лекція) Розвиток системи національної освіти українців у Канаді [д.л.6,13,17,18, 19,20,21] 1. Передшкілля як основа системи національної освіти й виховання канадських українців. 2. Рідна школа – головний чинник національної освіти й виховання української молоді. 3. Курси українознавства середня ланка рідномовної освіти канадських українців. Література:4, 28, 32, 65, 82, 90, 115.         - конспект лекції      
(Семінарське заняття) [д.л.6,13,17,18, 19,20,21] 4. Передшкілля як основа системи національної освіти й виховання канадських українців. 5. Рідна школа – головний чинник національної освіти й виховання української молоді. 6. Курси українознавства середня ланка рідномовної освіти канадських українців.           - тестування; - усне індивідуальне опитування; - робота з індивідуальними картками; - практична робота в групах Складання лінгвістичних казок про літери алфавіту (оформлення матеріалів у відповідну папку). Розробка різнорівневих завдань до читання слів у колонках за букварем (до кожної літери окремо), оформлення матеріалів у відповідну папку.    
(Самостійна робота)                    
  Н.Е.2.5. (Лекція) Українська освіта в Канаді в умовах полікультурності [д.л. 3,4,11,23] 1. Боротьба української громадськості Канади за право молоді на освіту порідною мовою. 2. Наукове й організаційно-методичне забезпечення українського шкільництва в Канаді. 2.1. Шляхи й .засоби вдосконалення двомовного навчання в системі держаного шкільництва. Дидактичне забезпечення навчально-виховного процесу в системі рідномовного шкільництва Література:2, 7, 16, 19, 20, 35. 69, 90, 114.         - конспект лекції      
(Семінарське заняття) [д.л. 3,4,11,23] 3. Боротьба української громадськості Канади за право молоді на освіту порідною мовою. 4. Наукове й організаційно-методичне забезпечення українського шкільництва в Канаді. 2.1. Шляхи й .засоби вдосконалення двомовного навчання в системі держаного шкільництва. Дидактичне забезпечення навчально-виховного процесу в системі рідномовного шкільництва           - робота з деформованою таблицею; - усне індивідуальне опитування; - аналіз письмових учнівських робіт; - практична робота в групах - творча робота Створення та захист альбому-посібника з письмовими буквами та їх елементами, з віршованими текстами до кожної літери (оформлення матеріалів у відповідну папку).    
(Самостійна робота)                    
  Н.Е.2.6. (Лекція) Дидактичне наповнення змісту українського шкільництва в Канаді [д.л. 5,14,22] 1. Програмове забезпечення освітнього розвитку української діаспори Канади 2.Зіст навчальних підручників українського шкільництва Канади 3. Виховний потенціал українських підручників для читання українсько-канадських шкіл та пошкільних освітніх закладів.         - конспект лекції      
(Семінарське заняття) [д.л. 5,14,22] 1. Програмове забезпечення освітнього розвитку української діаспори Канади 2.Зіст навчальних підручників українського шкільництва Канади 3. Виховний потенціал українських підручників для читання українсько-канадських шкіл та пошкільних освітніх         - тестування; - експрес опитування; - аналіз педагогічної періодичної преси; - практична робота в малих групах      
(Самостійна робота)   Аналіз програми з читання. Аналіз підручників з читання для початкових класів.                
              -      
                     
    Всього годин за модуль 2          
Модуль3. Українська діаспора і розвиток національної освіти в Україні
  Н.Е.3.1. (Лекція) Українська діаспора і розбудова національного шкільництва в Україні [д.л. 10,18,19,42, 13,46,47,68] 1. Історичні корені зв'язків канадських українців з материзною в галузі шкільництва. 2. Шляхи і напрями співробітництва діаспори і України в освітній сфері. 3. Українська діаспора і розбудова національного шкільництва в Україні. 4. Роль Чернівецького національного університету в розвитку співробітництва освітян України і Канади. Література:4, 17,57, 90, 98, 109         - конспект лекції      
(Семінарське заняття) [д.л. 10,18,19,42, 13,46,47,68] 5. Історичні корені зв'язків канадських українців з материзною в галузі шкільництва. 6. Шляхи і напрями співробітництва діаспори і України в освітній сфері. 7. Українська діаспора і розбудова національного шкільництва в Україні. 8. Роль Чернівецького національного університету в розвитку співробітництва освітян України і Канади.         - тестування по темі; - усне індивідуальне опитування (аналіз програми та підручників з читання); - заповнення таблиць:      
(Самостійна робота)                  
  Н.Е.3.2. (Лекція) Шляхи впровадження педагогічного досвіду зарубіжних українців у практику сучасної школи [д.л. 1,9,14,22,24] 1. Боротьба за етнічну самобутність як фактор розвитку національної освіти зарубіжних українців. 2. Спільна мета - спільні форми, методи, засоби навчання й виховання молодого покоління українців. 3. Використання дидактичних надбань зарубіжних українців у навчальному процесі сучасної початкової школи. 4. Виховна система зарубіжних українців - ефективний чинник національного виховання молоді. Література:3, 8, 57, 83, 84, 90, 120.         - конспект лекції      
    Всього годин за модуль 3        
Всього годин за курс «Педагогіка української діаспори»