Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі. Негізгі әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер тізімі

1. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. М., 1990.

2. Будагов Р.А. Литературные языки и языковые стили. М, 1967.

3. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963.

4. Виноградов В.М. Проблемы русской стилистики. М„ 1981.

5. Гальперин И.Р. Стилистика. М., 1968,1977.

6. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. Эдиториал. УРСС, 2004.

7. Домашнев А.И. и др. Интерпретация художественного текста. М., 1983.

8. Ю.Кожин А.Н, Крылова О.А., Одинцов В.В. Функциональные типы русской речи. М: «Высшая школа», 1982.

9. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. М.: Просвещение, 1993.

10. Кухаренко В.П. Интерпретация текста. М, 1984.

11. Разинкина Н.М. Функциональная стилистика. М„ 1989.

12. Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. М., Наука, 1986

13. Телия В.Н. Теория метафоры. М., Наука, 1990

14. Сыздык. Р. Создер сейлейд!. Алматы, Арыс, 2004 19.Сыздык, Р. Казак вдебитшнщтарихы. Алматы, Арыс. 2004

Осымша әдебиеттер тізімі

1. Азнаурова Э.С. Стилистика слова. М., 1973; «Прагматика слова». Ташкент, 1985.

2. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. М., 1990

3. Гальперин И.Р. Очерки по стилистике английского языка. М., 1985

4. Гальперин И.Р. Информативность единиц языка. М., 1977

5. КухаренкоВ.П. Семинары по стилистике. М,, 1985

6. Наер В.Л. Конспект лекций по стилистике. М., 1976.

7. Разинкина Н.М. Стилистика английской научной речи. М., 1971

8. Разинкина Н.М. "Функциональная стилистика (на материале английского и русского языков)". М. ВШ, 2004

9. Разинкина Н.М. Функциональная стилистика. М., 1989

Азақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты

“Бекітемін”

ОжДҚж проректоры

Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі. Негізгі әдебиеттер тізімі - №1 - открытая онлайн библиотека ______Б.Д.Искакова

«_____»______20___ж

Педагогика және филологияфакультеті

Қазақ тілі, орыс тілі практикалық курсы және шетел тілдерікафедрасы

ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ - SYLLABUS

Пән атауыСтилистика

Мамандығы:5В011900 – Шетел тілі: екі шетел тілі

Несие саны
Курс 4, 3 к3 ж
Семестр
Емтихан (семестр)
Дәріс (сағат)
Тәжірибелік сабақ (сағат)
Студиялық сабақ (сағат) -
Зертханалық сабақ (сағат) -
СӨЖ (сағат)
ОСӨЖ (сағат)

Арқалық, 2016

1. Оқытушы туралы мәлімет:Оскина М.С.

2. Байланыс ақпараты :123 жұмыс телефоны

3. Пәннің пререквизиттері: Практикалық фонетика, практикалық грамматика, лексикология, тіл тарихы.

4. Пәннің постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту, Шетел тілін академиялық мақсатта оқыту.

5. Пәнді оқытудың мақсаты:Курстың негізгі мақсаты – стилистика саласында кәсіби құзыретті қалыптастыру: студенттерге тілдің стилистикалық құралдары туралы, стилистикалық талдаудың әдістері туралы теориялық білім беріп,қатысым мақсатына жету үшін әр түрлі тәсілдерді орынды қолдану дағдылары мен қабілеттерін қалыптастыру болып табылады.

6. Пәнді оқытудың міндеттері:

­ Шет тілдерінің стилистикалық жүйесі мен функционалды стильдерінің қазіргі қалпының сипаттамасы;

­ Тілдің стилистикалық көркемдегіш кұралдары мен тәсілдердің мәтіндегі қызметін анықтауға қажетті білім деңгейін қамтамасыз ету;

­ мәтінді тұтас оны құрастырушы әдіс-тәсілдермен түсінуге үйрету;

­ студент бойында мәтінге стилистикалық талдаудың дағдысы мен қабілетін қалыптастыру;

әр түрлі жанрдағы мәтіндерді талдау мен түсіндіруде стилистикалық категориялар туралы білімді пайдалана алу қабілеті мен дағдысын қалыптастыру

7. Пән бойынша студенттердің дайындық деңгейіне қойылатын талаптар (оқу нәтижелері, құзыреттілікке қойылатын талаптар)

Нақты пәнді оқыту нәтижесінде келесі құзыреттіліктер қалыптастырылуы қажет:

құзыреттіліктердің сипаты

Студент пәнді меңгеру нәтижесінде:

Білуге:

Стилистиканың ғылым ретіндегі анықтамасы, стиль ұғымы, функциональды стиль, стильдің әр түрлі түсіндірілуі; қазіргі тіл біліміндегі норма ұғымы, оқитын тілінің стилистикалық нормаларын білуі;

Қабілетті болуға:

Білікті болуға: функционалды стиль түрлерінің жіктелуі, олардың коммуникативтік мақсаттары мен қызмет ету саласын анықтау;

әртурлі жанрдағы мәтіндердің құрылымдық және стилистикалық ерекшеліктері.

8. Пәннің қысқаша мазмұны: Стилистика курсы студенттердің оқып жатқан тілінің фонетикасы, практикалық және теориялық грамматикасы, лексикологиясы, фразеологаясы салалары бойынша алатын теориялық біліміне сүйеніп, тіл теориясы мен практикасы бойынша жүргізілетін пәндер жүйесін қорытындылайды.