IV. Розрахунки додаткового навчального навантаження викладача

Затверджено

на засіданні Методичної Ради

„26” лютого 2009р., протокол № 2

Введено в дію наказом № 45 від 03.03.09р.

(зі змінами, що внесені за рішенням Вченої ради

від 30.06.2011р.)

ПОЛОЖЕННЯ

„ПРО ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ З ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН СТУДЕНТАМИ ОДЕКУ”

Зазначене Положення розроблене на основі Тимчасового положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців (затверджено наказом МОН України від 23.01.04р. № 48), наказу МОН України № 812 від 20.10.04р. „Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу”, внутрішньо-університетських положень „Про проведення в ОДЕКУ педагогічного експерименту по впровадженню елементів кредитно-модульної системи ECTS” (2004р.), Тимчасового положення„Про організацію навчального процесу в ОДЕКУ за кредитно-модульною системою” (2005р.), Тимчасового положення „Про повторне вивчення окремих навчальних дисциплін студентами ОДЕКУ”, введеного в дію наказом № 45 від 03.03.09р., Положення „Про проведення підсумкового контролю знань студентів”, затвердженого Методичною радою 29.10.09р. та регламентує процедуру надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами відповідної програми підготовки, з вивчення окремих навчальних дисциплін студентами університету, успішність навчання яких в межах відповідної програми підготовки по цих дисциплінах була оцінена як „F” на кінець заліково-екзамена­ційної сесії або „” після складання тестового іспиту (заліку) комісії за шкалою ЄКТАС.

І. Загальні положення

1.1. Метою зазначеного Положення є подальше впровадження положень кредитно-модульної системи організації навчального процесу в університеті, переходу на накопичувальну систему врахування навчальних досягнень студентів та унормування порядку надання можливості студенту отримання знань та вмінь на рівні, не меншому базовим вимогам освітньо-кваліфікаційних характеристик, що зафіксовані в робочих програмах навчальних дисциплін.

1.2. Студенти, успішність навчання яких за окремими навчальними дисциплінами оцінена на рівні „F” на кінець заліково-екзаменаційної сесії або „” після складання тестового іспиту (заліку) комісії, мають можливість отримати додаткову освітню послугу понад обсяги, встановлені навчальними планами відповідної програми підготовки з вивчення зазначеної навчальної дисципліни у наступних семестрах за умовами:

- подання особистої заяви встановленої форми на ім’я декана інституту/ факультету, в якій вказується в якому семестрі студент бажає отримати додаткову освітню послугу з вивчення даного навчального курсу понад обсяги, встановлені навчальними планами відповідної програми підготовки;

- підписання угоди на повне відшкодування витрат університету на здійснення зазначеної додаткової освітньої послуги;

- формування індивідуального навчального плану студента по отримання додаткової освітньої послуги з вивчення навчальних дисциплін, за якими отримані незадовільні оцінки, понад обсяги, встановлені навчальними планами відповідної програми підготовки, на навчальний семестр (навчальний рік).

1.3. У весняному семестрі поточного навчального року допускаються до отримання додаткової освітньої послуги з вивчення навчальних дисциплін, за якими отримані незадовільні оцінки, всі категорії студентів університету, які письмово виявили таке бажання та уклали відповідну угоду.

У осінньому семестрі нового навчального року до отримання додаткової освітньої послуги з вивчення навчальних дисциплін, за якими отримані незадовільні оцінки, допускаються лише ті студенти, успішність виконання навчального плану яких в попередньому навчальному році склала не менше 60%.

Особам, успішність навчання в попередньому навчальному році склала менше 60%, пропонується пройти повний повторний курс навчання відповідного року освітньої програми.

1.4. Перенос отримання додаткової освітньої послуги за навчальною дисципліною, за якою студент отримав „F” на кінець заліково-екзаменаційної сесії або „” після складання тестового іспиту (заліку) комісії у осінньому семестрі, на осінній семестр наступного навчального року допускається лише у випадку, якщо у весняному семестрі не вивчаються навчальні дисципліни, які за структурно-логічною схемою програми підготовки спираються на знання та вміння цього навчального курсу.

1.5. Строки подання студентами заяв, підготовки індивідуальних навчальних планів, видання розпоряджень щодо надання додаткових освітніх послуг у відповідному семестрі та терміну їх надання, строки подання викладачами закритих інтегральних відомостей до відповідного деканату та проведення підсумкової атестації визначаються у щосеместровому наказі по університету, який готується навчальним відділом до початку навчального семестру.

ІІ. Порядок оформлення документації

та організації навчального процесу

2.1. У міжсеместровий період студенти, зазначені у п. 1.3 цього положення, узгоджують у відповідному деканаті умови надання додаткових освітніх послуг та на початку чергового навчального семестру або навчального року у встановлені у наказі по університету строки (див. п. 1.5 цього Положення) подають до деканату заяви затвердженої форми (див. Додаток № 1) по кожній навчальінй дисципліні на ім’я декана інституту/факультету та підписані у двох примірниках проект договору на надання відповідної освітньої послуги.

2.2. Після закінчення терміну подання заяв та проектів договору декани у тижневий строк:

- передають завізовані з їх боку та підписані студентами проекти договорів на надання додаткових освітніх послуг на підписання першому проректору;

- видають розпорядження про затвердження списку студентів факультету/ інституту, допущених до отримання додаткових освітніх послуг з конкретних дисциплін, та доводять його до кафедр, які мають надавати ці послуги. Студент вважається таким, що приступив до повторного вивчення з дня видання Розпорядження по інституту/ факультету.

2.3. Після підписання першим проректором договору студент отримує в деканаті один екземпляр договору та направлення на оплату додаткової освітньої послуги. Несплата додаткової освітньої послуги у терміни, встановлені у договорі, є підставою для відсторонення студента від отримання цієї послуги.

2.4. На підставі розпорядження викладач кафедри, який за наказом ректора приймав іспит чи виставляв залік з визначеної навчальної дисципліни, у терміни, встановлені у наказі про організацію надання додаткових освітніх послуг, розробляє Індивідуальний навчальний план-графік надання додаткової освітньої послуги з вивчення окремої дисципліни встановленого зразка (див. Додаток № 2) на основі затвердженої робочої програми цієї дисципліни та узгоджує його зі студентом, який був допущений до процедури повторного вивчання окремої дисципліни.

2.4.1. Індивідуальний навчальний план-графік надання додаткової освітньої послуги затверджується завідувачем кафедри та погоджується навчальним відділом університету в 2-х екземплярах. Один екземпляр передається студенту, а другий знаходиться у справах кафедри. Деканат контролює наявність розроблених та затверджених індивідуальних планів на кафедрах та при необхідності вживає заходи щодо виконання на кафедрах цього Положення.

Окрім затвердженого плану-графіку студенту надається у встановленому порядку:

- завдання на самостійну роботу по вивченню дисципліни[1];

- робоча програма навчальної дисципліни;

- методичні вказівки по самостійній роботі з вивчення навчальної дисципліни;

- методичні вказівки щодо виконання практичних завдань;

- методичні вказівки по виконанню курсової роботи (проекту);

- інші навчальні та методичні матеріали, що забезпечують вивчення дисципліни.

2.4.2. В індивідуальному навчальному плані-графіку надання додаткової освітньої послуги з вивчення окремої дисципліни визначається:

- загальна кількість годин на вивчення окремих розділів навчальної дисципліни та їх розподіл за графіком,

- форми та види організації навчального процесу (для теоретичного курсу та практичних занять, за винятком лабораторного практикуму – як правило, передбачається самостійна робота студента по виконанню навчального плану та щотижневі контрольні консультації викладача);

- види контролюючих заходів, в т.ч. заходів підсумкового контролю, згідно робочої програми дисципліни, та графік (дати) їх проведення;

- інтегральна відомість успішності вивчення дисципліни;

- термін надання додаткової освітньої послуги, який визначається згідно з наказом по університету про організацію надання додаткових освітніх послуг (строк закінчення надання послуги, включаючи заходи підсумкового контролю, не може бути пізніше ніж за два тижня до завершення семестру, в якому вона надається).

2.4.3. При формуванні навчального плану-графіку надання додаткової освітньої послуги викладачем може враховуватися фактичне попереднє виконання студентом окремих елементів (модулів, змістових модулів) програми цієї дисципліни.

III. Контроль виконання індивідуального плану повторного вивчення

3.1. Контроль виконання індивідуального навчального плану-графіку надання додаткової освітньої послуги з вивчення окремої навчальної дисципліни на протязі встановленого в ньому терміну навчання здійснюється викладачами, які здійснюють надання цієї освітньої послуги згідно виданого розпорядження по інституту/факультету.

Порядок накопичувальної оцінки викладачем успіхів студентом у реалізації цього плану здійснюється за методикою, яка викладена у останній робочий програмі конкретної навчальної дисципліни згідно Положенню «Про організацію модульного контролю в ОДЕКУ». Для фіксації результатів вивчення дисципліни використовується інтегральна відомість, що міститься у формі індивідуального навчального плану-графіку надання додаткової освітньої послуги з вивчення окремої навчальної дисципліни (див. Додаток № 2).

Порядок ведення викладачем інтегральної відомості регламентується Інструкцією „Про порядок ведення, контролю та зберігання інтегральних відомостей поточної оцінки знань і вмінь студентів за змістовними модулями” від 20.03.09р.

3.2. Загальний контроль за реалізацією індивідуального навчального плану-графіку надання додаткової освітньої послуги покладається на зав. відповідною кафедрою та навчальний відділ.

На протязі семестру викладач подає до деканату інформацію щодо виконання студентом затвердженого індивідуального плану-графіку у встановлені загальні строки атестації.

Якщо студент систематично не виконує у встановлені строки індивідуальний план-графік вивчення окремої навчальної дисципліни, зав. кафедрою, яка надає додаткові освітні послуги, подає до відповідного деканату рапорт про перелік таких студентів, але не пізніше останнього дня виконання цього індивідуального плану-графіку.

На підставі цього подання деканат розглядає питання щодо подальшого навчання студента в університеті у встановленому в університеті порядку.

3.3. На останній день реалізації індивідуального план-графіку вивчення окремої навчальної дисципліни викладач закриває інтегральну відомість та не пізніше наступного робочого дня особисто надає перший екземпляр індивідуального плану-графіку, в якому знаходиться закрита інтегральна відомість, у деканат. Цей план-графік підшивається до особистої навчальної картки студента.

Кафедральний заповнений екземпляр Індивідуального плану-графіку зберігається на кафедрі на протязі одного календарного року з моменту його закриття та потім списується у встановленому порядку.

3.4. Разом з індивідуальними планами-графіками всіх студентів, що вивчали окрему навчальну дисципліну до деканату викладач надає рапорт про дати проведення підсумкової атестації (терміни екзамену, повторного складання екзамену, тестового екзамену (заліку) комісією повинні вкладатися у строки, визначені для підсумкової атестації наказом по університету згідно п. 1.5 цього положення).

Інформація про терміни екзамену, повторного складання екзамену, тестового екзамену (заліку) доводиться до студентів та заздалегідь розміщується на дошці об´яв кафедри.

3.5. На підставі закритої інтегральної відомості та рапорту студенту, який має допуск до підсумкової атестації згідно п. 2.4 Положення «Про проведення підсумкового контролю знань студентів в ОДЕКУ», деканатом видається заліково-екзаменаційний листок (направлення) встановленого зразка (див. Додаток № 3) згідно вимог п. 6 Інструкції „Про порядок обліку студентів, які не мають позитивної підсумкової оцінки на останній день занять у семестрі” від 20.03.09р.

3.6. Підсумкова атестація проводиться викладачем у встановлені строки згідно вимог Положення «Про проведення підсумкового контролю знань студентів в ОДЕКУ» від 29.10.09р. з наступними змінами та доповненнями. Контроль за проведенням підсумкової атестації проводиться зав. кафедрою, деканом та навчальним відділом університету.

Перенос термінів атестації, що були встановлені у рапорті викладача (див. п. 3.4) не допускається за виключенням обставин, що унеможливлюють її проведення, про що рішення приймає зав. кафедрою та письмово повідомляє деканат та навчальний відділ, а також заздалегідь доводиться до студентів.

3.7. Студенти, які не отримали допуска до підсумкового контролю або отримали незадовільну оцінку за підсумками всіх форм семестрового контролю, мають можливості повторного отримання додаткових освітніх послуг з цієї дисципліни з урахуванням вимог п. 1.3 цього Положення.

IV. Розрахунки додаткового навчального навантаження викладача

4.1. Розпорядження по факультету про затвердження списку студентів факультету/ інституту, допущених до отримання додаткових освітніх послуг з вивчення конкретних дисциплін згідно п. 2.2 цього Положення, є підставою про внесення відповідних змін до навантаження з навчальної роботи викладача на поточний навчальний семестр, яке оформлюється відповідним рішенням кафедри.

4.2. Додаткове навчальне навантаження викладача по організації отримання додаткових освітніх послуг з вивчення навчальної дисципліни складається з:

- часу на консультації;

- перевірку виконаних завдань на самостійну роботу студента;

- проведення поточної та підсумкової атестації згідно індивідуального плану-графіку.

Час на данні види роботи визначається у відповідності з діючими в університеті нормами.

4.3. Навчальний відділ перевіряє правильність звітів викладачів про виконане навчальне навантаження на підставі заповнених та закритих індивідуальних планів-графіків надання додаткової освітньої послуги з вивчення окремої навчальної дисципліни, які зберігаються на кафедрі.


ДОДАТОК № 1

Декану факультету______________

(П.І.Б.)

Студента гр.___________________

( П.І.Б. ПОВНІСТЮ)

ЗАЯВА

Прошу Вас на підставі індивідуального навчального плану надати мені додаткову освітню послугу понад обсягів встановлених навчальним планом _______ семестру

200__/20___ навчального року з навчальної дисципліни:

_____________________

(Назва дисципліни ПОВНІСТЮ)

З умовами надання послуги згідно діючого Положення „Про порядок надання додаткових освітніх послуг з вивчення окремих навчальних дисциплін студентами ОДЕКУ” ознайомлений та зобов´язують виконувати у встановлені погодженим зі мною планом-графіком надання додаткової освітньої послуги строки.

Дата Підпис

(Резолюція декану)

ДОДАТОК № 2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Зав. кафедрою

___________________________

(П.І.Б.)

"___ "________ 20_.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН-ГРАФІК ДОДАТКОВИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ З ВИВЧЕННЯ ОКРЕМОЇ ДИСЦИПЛІНИ

студента гр.______________________________

термін надання додаткової освітньої послуги – з „__” _________ по „__” ____________ 20___ року

  Дисципліна/ за який семестр / загальна кількість годин/ форма підсумкового контролю Розподіл годин за витягом робочого навчального плану   Графік проведення контролюючих заходів по тижням П.І.Б. викладача,   підпис, дата     ■-■■■'-
Л Лаб. П, С КР, КП      
          Вид контр. заходу                            
Інтегральна відомість успішності вивчення окремої дисципліни
Максимальна кількість балів:                   Кіл-сть балів за теор. частину;     за практичну частину                               Інтегральна оцінка у % .Підпис викладача, дата
                               
                                             

Примітка: (надається розшифровка видів контролюючих заходів)

План-графік узгоджений _________ Підпис студента «УЗГОДЖЕНО» Навчальний відділ

ДОДАТОК № 3

Лицьова сторона

_________________________________ОДЕКУ____________________________________

ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ ЛИСТОК№_______

Факультет _______________________Група __ Курс___ _

Кафедра ___________

Додаткова освітня послуга з навчальної дисципліни_________________________________

Екзамен (залік) призначений на "___" _____________ 20 _____ р.

Заліково-екзаменаційний листок здає екзаменатор особисто в деканат у день приймання екзамену (заліку). Передавати листок через інших осіб категорично забороняється.

Зворотна сторона

Іспит (залік) з дисципліни ____________________________________________________________

Прізвище, ініціали студента Бал успішності за підсумками поточного контролю Бал успішностіза підсумками екзамену Загальний бал успішності Якісна оцінка за шкалою ECTS Якісна оцінка за 4-х бал. шкалою Дата Підпис екзаменатора
               
 

Декан_______________________ Екзаменатор_____________________________

(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали)


[1] Викладач визначає послідовність видачі завдань з урахуванням проведення щотижневих контрольних консультацій, а також робочої програми дисципліни та фактичного виконання студентом окремих елементів (модулів, змістових модулів) програми цієї дисципліни, в т.ч. у попередньому семестрі.