Вимоги до проходження практики

1. Перед проходженням практики студенту необхідно:

· ознайомитися з програмою практики;

· методичними рекомендаціями щодо проведення уроків, виховних заходів з предмету;

· схемами аналізу, самоаналізу проведених уроків та виховних заходів, схемами звіту;

· критеріями оцінювання учнів за 12-бальною системою з різних дисциплін початкової школи;

· з обов'язками студентів-практикантів;

· вимогами до сучасного уроку.

2. Норма класно-урочних, позакласних занять має бути виконана кожним практикантом у повному обсязі.

3. Кожен студент проводить 5 уроків по навчальним предметам, з яких відбулася теоретична підготовка щодо методики їх викладання. Знайомиться та працює за основними та варіантами навчальними планами, програмами.

4. Грамотно, охайно оформити всю звітну документацію.

5. Кожен день вести записи в педагогічному щоденнику, зазнаючи, якість виконання запланованого.

Обов’язки студентів-практикантів

1. Брати участь у настановчих та підсумкових методичних конференціях із питань організації та проведення практики.

2. Старанно виконувати передбачені програмою завдання фахової практики.

3. Виявляти у процесі роботи творчу ініціативу, старанність, наполегливість, відповідальність, дисциплінованість, психологічну етику.

4. Підпорядковуватись правилам внутрішнього розпорядку закладу, в якому проходить психологічна практика, виконувати розпорядження адміністрації та керівників практики.

5. На період практики у кожній підгрупі один із студентів виконує обов’язки старости; він фіксує відвідування студентами навчального закладу, за потреби повідомляє їм завдання та доручення керівників.

6. Після закінчення практики кожен студент протягом визначеного керівником терміну завершує підготовку необхідних звітних матеріалів, узагальнює та систематизує їх і подає керівнику на відповідну кафедру.

ІV. ПІДСУМКИ ПРАКТИКИ І ЗВІТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Підсумки практики підбивають на педагогічній раді школи і на звітній конференції в університеті.

Педрада школи затверджує характеристику кожного студента-практиканта й оцінює його роботу.

За результатами проведених уроків та перевірки звітної документації студентам виставляють оцінки. Під час оцінювання враховують:

1. Якість аналізу відвіданих уроків.

2. Якість виховної роботи, рівень самостійності й творчості у ході їх організації та проведення.

3. Уміння студента спостерігати й аналізувати уроки і виховні заходи.

4. Готовність студента до самостійної педагогічної діяльності, якість виконання обов’язків учителя.

5. Грамотність і естетичне оформлення звітної документації.

У ході практики студенти готують і подають після її завершення такі документи:

1. Індивідуальний план роботи на практиці (Додаток А).

2. Щоденник практики з аналізом кожного дня практики (характеристика відвіданих установ; заходів; опис напрямів, форм та методів роботи, які використовує учитель закладу) (в окремому зошиті). (Додаток Б)

3. Заповнення методики виявлення причин відхилень у поведінці і розвитку дітей молодшого шкільного віку (на окремому аркуші формату А4, за зразком поданим у додатку В).

4. Заповнення анкети спостереження за 2 учнями – сильного та слабкого (на окремому аркуші формату А4, за зразком поданим у додатку Г ).

5. Звіт про проходження практики (Додаток Ж).

6. Конспект проведення 4-х залікових уроків (Додаток З), (українська мова, читання, математика, природознавство).

7. Аналіз уроків вчителя (5-7 уроків) (Додаток К).

Усі звітні матеріали студенти здають після закінчення практики в триденний термін керівнику підгрупи.

Орієнтовний план вивчення

Педагогічного досвіду

Педагогічний досвід – це педагогічна діяльність конкретного вчителя, у практиці якого виділяють елементи новизни, творчого пошуку, індивідуальної майстерності. Основні критерії педагогічного досвіду такі:

- висока результативність навчально-виховної роботи;

- висока успішність і вихованість учнів;

- стабільність їхніх успіхів;

- відповідність сучасним вимогам педагогічної науки;

- оптимальний вибір педагогічних методів і прийомів, їх різноманітність;

- вибір нестандартних форм виховної роботи, різноманітність їх змісту.

Під час проходження практики студент-практикант описує, аналізує педагогічний досвід учителя за допомогою методів:

- спостереження;

- бесіди;

- вивчення планування навчально-виховної роботи з класом;

- відвідування уроків і виховних заходів;

- усного опитування учнів;

- аналізу контрольних робіт та інших результатів діяльності учнів;

- вивчення шкільної документації та ін.

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, нормативні документи, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації.


ДОДАТКИ

Додаток А

“Затверджую”

______________ПІП

“__”____20__р.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН

роботи студента ___ курсу _____групи

Навчально-наукового інституту педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва Черкаського національного університету

імені Богдана Хмельницького

на період практики з______до____в_____________________________________

(назва навчального закладу)

Зміст і види роботи Термін виконання Відмітка про виконання 3ауваження методиста
РОЗДІЛ І. Ознайомлення з життям школи і класу.
1. Бесіда з директором школи, педагогом-організатором      
2. Бесіда з учителем-класоводом      
3. Вивчення шкільної документації: а) календарних планів учителів, б) плану виховної роботи класу, в) розкладу уроків, г) плану роботи батьківського комітету, д) плану роботи методичного об’єднання вчителів 1-3 класів, е) плану роботи школи.      
РОЗДІЛ ІІ. Ознайомлення з методами роботи вчителів
1. Спостереження та аналіз уроків учителя у закріпленому класі.      
2. Відвідування та аналіз уроків студентів.      
РОЗДІЛ ІІІ. Навчальна робота
1.   Підготовка і проведення уроків у закріпленому класі.      
2. Робота із посередніми учнями.      
РОЗДІЛ ІV. Виховна робота з учнями. Робота з батьками
1.   Проведення етичних та естетичних бесід.      
2.   Підготовка і проведення дитячого ранку.
3.   Спостереження за індивідуальною виховною роботою учителя з учнями.      
4. Спостереження за роботою учителя з батьками учнів, допомога у підготовці та проведенні батьківських зборів, відвідування сімей дітей.      
РОЗДІЛ V. Виготовлення наочних посібників
1.   Виготовити наочні      
2. Виготовити наочні посібники для школи
РОЗДІЛ VІ. Суспільно-корисна робота
1.   Участь у чергуванні по школі.      
2. Організація самообслуговування.      
РОЗДІЛ VІІ. Методична і наукова робота
1. Вивчення передового досвіду вчителів.      
2. Проведення досліджень (індивідуальні завдання).      
3. Спостереження за роботою педради школи.      

Додаток Б