Рівні і загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

Рівні навчальних досягнень Бали Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
І. Початковий Учень може розрізняти об’єкт вивчення і відтворити деякі його елементи.
Учень фрагментарно відтворює незначну частину матеріалу, має нечітке уявлення про об’єкт вивчення, виявляє здатність елементарно викласти думку.
Учень відтворює менш як половину навчального матеріалу; з допомогою вчителя виконує елементарні завдання.
ІІ. Середній Учень з допомогою вчителя відтворює основний навчальний матеріал, може повторити за зразком певну операцію, дію.
Учень розуміє основний навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять, сформулювати правило
Учень виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповідь його правильна, але недостатньо осмислена. З допомогою вчителя здатний аналізувати, порівнювати, узагальнювати та робити висновки. Вміє застосовувати знання при виконанні завдань за зразком.
ІІІ. Достатній Учень правильно, логічно відтворює навчальний матеріал, розуміє основоположні теорії і факти, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок, застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, частково контролює власні навчальні дії.
Знання учні є достатньо повними, він застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, уміє аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв’язки і залежність між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність. Відповідь його повна, логічна, обґрунтована, хоч і з деякими неточностями.
Учень досить добре володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в дещо змінених ситуаціях, уміє аналізувати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації.
IV. Високий Учень має глибокі і міцні знання, здатний використовувати їх у практичній діяльності, робити висновки. При цьому він може припускатися незначних огріхів в аргументації думки тощо.
Учень на високому рівні володіє узагальненими знаннями в обсязі та в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях, уміє знаходити інформацію та аналізувати її, ставити і розв’язувати проблеми.
Учень має системні і глибокі знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, самостійно користуватися джерелами інформації, приймати рішення.

Література:

1. Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функции оценки учения школьников. - М., 1984.

2. Гузик Н.П. Учить учиться. - М., 1981.

 1. Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти // Освіта України. – 7 лютого, 2001 р.

4. Ингенкамп К. Педагогическая диагностика: Пер. с нем. - Мм 1991.

5. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе. - М., 1989.

 1. Педагогіка: Навчальний посібник / В. М. Галузяк, М. І. Сметанський, В. І. Шахов. – Вінниця: РВВ ВАТ “Віноблдрукарня”, 2001. – 200 с.
 2. Педагогіка / За ред. А. М. Алексюка. – К.: Вища школа, 1985. – 296 с.
 3. Педагогіка / За ред. М. Д. Ярмаченка. – К.: Вища школа, 1986. – 544 с.

9. Подласый И. П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студ. пед. вузов: В 2 кн. – М.: Полонский В.М. Оценка знаний школьников. - М, 1982.

 1. Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – Кн. 1: Общие основы. Процесс обучения. – 576 с.
 2. Фіцула М. М. Педагогіка. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – Тернопіль: “Навчальна книга – Богдан”, 1997. – 192 с.

12. Фридман Л.М., Волков К.Н. Психологическая наука - учителю. - М., 1985.

13. Цетлин B.C. Предупреждения неуспеваемости учащихся. - М., 1989.

 1. Чайка В. Педагогіка (тестові завдання). Навчальний посібник для студ. вищих пед. закладів освіти. – Тернопіль: ТДПУ, 2000. – 168 с.

Інформаційні ресурси

 1. http://pidruchniki.com.ua/13530508/pedagogika/perevirka_otsinka_rezultativ_navchannya#616
 2. http://ebk.net.ua/Book/pedagogics/volkova_pedagogika/part3/3504.htm
 3. http://books.br.com.ua/32154
 4. http://kollegi.kz/publ/55-1-0-2361
 5. http://ualib.com.ua/br_4195.html

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.

ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ