Лабораторних занять за курсом

“ПЕДАГОГІКА”

Форми занять
108 ч. Лекції 46 ч. Лабораторні -26 ч Самост. робота-36 ч
18ч 0,6 кредит Методологічні основи педагогіки  
Модуль 1   Педагогіка в системі наук про людину.     2ч   Логіка й методика педагогічних досліджень   2ч
Модуль 2   Методолог-гія й методи педагогіч-них досліджень   2ч   Розвиток особистості. Співвідношення виховання й розвитку       2ч
Модуль 3 Проблема цілепокла-дання в педагогіці 2 ч Самостійна робота 2 ч
Модуль 4 Особистість як об’єкт і суб’єкт виховання, зовнішні фактори її розвитку, виховання й соціалізації 2 ч Самостійна робота     Контрольна робота     2 ч   2 ч
46ч 1,2 кре дит Виховання особистості в цілісному педагогічному процесі
Модуль 5 Особистіс- но-орієнтов- ний педагогічний процес як система й цілісне явище 2 ч Формування розумової культури учнів 2 ч
Модуль 6 Сутність, закономірності та принципи процесу виховання і самовихо-вання 2 ч Формування основ моральної культури учнів 2 ч
Модуль 7 Загальні методи, засоби і форми процесу виховання й самовихо-вання 2 ч Самостійна робота 4 ч
Модуль 8 Зміст процесу виховання 2 ч Формування естетичної культури учнів 2 ч
Модуль 9 Формуван-ня науково-го світо-гляду учнів 2 ч Самостійна робота 2 ч
Модуль 10 Виховання учнів у колективі, сім’ї, соціумі   2 ч Самостійна робота 4 ч
Модуль 11 Класний керівник і виховання особисто-сті в учнівському колективі 2 ч Самостійна робота 4 ч
Модуль 12 Превентивна діяльність педагога в попередженні асоціальної поведінки учнів 2 ч Самостійна робота 4 ч
Модуль 13 Змісті форми позакласної роботи школи, сім’ї та громадськості у вихованні учнівської молоді   2 ч Самостійна робота     Контрольна робота     2 ч   2 ч
32ч 0,9 кре дит Навчання в цілісному педагогічному процесі
Модуль 14 Навчальний процес як складова цілісного педагогіч- ного процесу 2 ч Урок - як основна форма спів робіт-ництва вчителів й учнів у процесі навчання 2 ч
Модуль 15 Види і сучасні концепції навчання, їх характери-тика 2 ч Самостійна робота 4 ч
Модуль 16 Закономірно-сті, принци-пи і правила навчання 2 ч Активні форми організації навчання   2 ч
Модуль 17 Зміст освіти в сучасній школі 2 ч Самостійна робота   2 ч
Модуль 18 Методи і засоби організації процесу навчання в сучасній школі   2 ч Самостійна робота 2 ч
Модуль 19 Форми організації навчального процесу в школі   2 ч Самостійна робота 2 ч
Модуль 20 Діагностика й оцінка результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів   2 ч Самостійна робота   Контрольна робота     2 ч     2 ч
12ч 0,3 кредит Школознавство
Модуль 21 Сутність і основні принципи керівництва педагогіч- ними системами 2 ч Педагогічна діяльність: сутність, структура, робота в школі, стиль і характер.   2 ч
Модуль 22 Наукові основи організації педагогічної діяльності. Гуманістичні основи діяльності вчителя.   2 ч Педагогічний моніторинг у системі особистіс-но-орієнтова-ної освіти 2 ч
Модуль 23 Інноваційні процеси в освіті. Підвищення кваліфікації вчителів.   2 ч Захист проектів 2 ч
                                   

Плани проведення лабораторних занять

Заняття 1.

Тема: Логіка і методика педагогічних досліджень.

Мета: розкрити логіку педагогічного дослідження; сприяти оволодінню студентами методикою науково-педагогічної роботи; домогтися усвідомлення специфіки методів науково-педагогічного дослідження.

I. Інформаційно-дискусійний блок

1. Що варто враховувати під час проведення педагогічного дослідження?

2. Які поняття не мають прямого відношення до пропонованої теми?

Методологія педагогіки, виховання, наукове педагогічне дослідження, методи й методика педагогічного дослідження, педагогічні технології, педагогічні системи, теоретичні методи дослідження, емпіричні методи, педагогічний процес, спостереження, досвідчена робота, педагогічний експеримент, опитування й види опитувань, педагогічна антропологія, педагогічний консиліум, педагогічне тестування, теорії розвитку особистості, тема, проблема, мета, завдання, об'єкт, предмет і гіпотеза дослідження.

3. Визначення яких понять наведені?

… - пов'язана зі встановленням основних педагогічних закономірностей як вихідних посилань наукового пошуку і включає світоглядну функцію, тобто функцію, що визначає, на яких філософських, науковознавчих, біологічних і психологічних ідеях вибудовується педагогічне дослідження, маються на увазі одержувані результати і робляться висновки.

… - процес формування нових педагогічних знань; вид пізнавальної діяльності, спрямований на відкриття об'єктивних закономірностей навчання, виховання і розвитку.

… - вивчення загальних принципів підходу до педагогічних об'єктів, вивчення системи загальних і часткових методів і прийомів наукового педагогічного дослідження.

… - система знань про вихідні положення педагогічної теорії, про принципи підходу до розгляду педагогічних явищ і методів їхнього дослідження, а також шляхах упровадження добутих знань у практику виховання, навчання й освіти.

4. Знайдіть невідповідності визначення й обумовленого поняття.

Завдання дослідження – лаконічне і чітке обмеження аспектів досліджуваної області.

Гіпотеза дослідження – сфера (галузь) пошуку.

Тема дослідження – обмежений аспект сфери пошуку усередині об'єкта; процеси протікання або реалізації досліджуваних явищ, сукупність елементів, зв'язків, відносин.

Проблема дослідження – те питання, на яке треба відповісти; це формулювання того, що невідомо в досліджуваному явищі.

Мета дослідження – виявлення причинно-наслідкових зв'язків і закономірностей, розробка теорій і методик.

Предмет дослідження – конкретизація цілей дослідження: вивчити, визначити, виявити, узагальнити, перевірити в дослідній роботі.

Об'єкт дослідження – можлива відповідь на питання, що виникає, розроблена на основі всебічного вивчення теоретичного і практичного стану проблеми.

II. Практико – перетворювальний блок

1. Які методи дослідження доцільно використати під час дослідженні таких тем: Формування екологічної культури учнів у позаурочній діяльності; Навчальна книга як засіб розвитку самоосвітніх умінь школярів середніх класів?

2. Формулювання теми дослідницької роботи повинна містити в собі проблему. Проаналізуйте, наскільки вдало сформульовані теми курсових робіт: “Педагогічні умови формування творчої активності учнів 5-6 класів на уроках пейзажного живопису”; “Навчально-виховні комплекси як новий тип освітньої установи”; “Майстерність учителя в керуванні собою при педагогічній взаємодії”; “Формування інформаційної культури школярів. Комп'ютерний клуб у позакласній роботі школи”.

3. Запропонуєте свої формулювання тем дослідницьких робіт з педагогіки і доведіть, що вони відповідають пропонованим до них вимогам.

4. Доведіть, проаналізуйте, наскільки коректно й узгоджено визначений методологічний апарат дослідження:

Тема: Творчий підхід учителі до організації і проведення уроків читання.

Об'єкт дослідження: урок читання й форми підготовки вчителя до уроку.

Предмет дослідження: завдання уроків читання в сучасній школі в умовах особистісно-орієнтованої спрямованості навчання.

Гіпотеза: творчість, особлива творчість у процесі навчання й виховання, повинне мати міцну базу – інтелектуальну, культурну, професійну.

Методи дослідження: аналіз літературних даних, цифровий метод, розробка серії уроків (подивитеся, чи э такі назви методів дослідження).

5. Розв`яжіть педагогічну задачу.

Вихователеві необхідно було з'ясувати ставлення Дмитрика до мами. Підбираючи питання для бесіди з дитиною, він так сформулював їх: “ Чи любиш ти маму? А маму ти любиш? Як ти любиш маму? Тобі подобається робити приємне мамі? А твоя мама гарна? Що ти зробив приємного мамі? Як часто ти робиш мамі приємне? Як ти мамі допомагаєш? Ти маму слухаєшся? Пам'ятаєш, як надійшла мама, коли ти її не послухався?”

Назвіть правильні формулювання. Поясніть, чому вони правильні.

Які вимоги висовуються до формулювання питань, використовуваних у бесіді?

III. Рефлексивний блок

1. Що є методологічною основою науково-педагогічного дослідження?

2. Логіка педагогічного дослідження. Що ви вкладаєте в це поняття?

Назвіть основні етапи педагогічного дослідження.

3. Чим визначається вибір методів дослідження?

4. Методика і технологія дослідження? Ці поняття синонімічні чи мають свою специфіку?

5. Дослідницька діяльність - творчий процес. Які можливості прояву творчих можливостей дослідника в ході такої діяльності.

IV. Блок вільного обміну інформацією

1. Чи вважаєте Ви, що за допомогою методики педагогічного дослідження можна поліпшити результати педагогічної діяльності?

2. Які номінації з формулювання теми, логіки й методики дослідження, що наводяться в ході заняття, зацікавили Вас?

3. Якщо Ви відстоюєте якусь ідею, то:

а) можете відмовитися від неї, якщо вислухаєте переконливі аргументи опонента;

б) залишитеся при своїй думці, які б аргументи не вислухали;

в) зміните свою думку, якщо опір виявиться занадто сильним.

4. Що Вам сподобалося і не сподобалося в ході заняття?

V. Блок самоосвіти

1. Бєляєв В. Сучасні підходи в історико-педагогічних дослідженнях// Педагогіка. - 1999.- №6. - С. 19-25.

2. Бережнова Є. Педагогічне дослідження: Соціально-гуманітарний аспект// Педагогіка. - 2005. - №6. - С. 23-31.

3. Бережнова Є. Аргументація в прикладному педагогічному дослідженні// Педагогіка. - 2001. - №9. - С. 33-39.

4. Бережнова Є. Фундаментальне і прикладне в педагогічних дослідженнях// Педагогіка. – 2001.-№4. – С. 3-7.

5. Бордовська Н. Системна методологія сучасних педагогічних досліджень// Педагогіка. – 2005. - №5. – С. 21-28.

6. Валеев Г. Постановка проблеми педагогічного дослідження// Педагогіка. - 2001. - №4. - С.19‑24.

7. Валеев Г. Гіпотеза педагогічного дослідження// Педагогіка. - 1999. - №5. - С. 22-26.

8. Загвянський В., Атаханов Р. Методологія й методи психолого-педагогічного дослідження. - М., 2001. - 275 с.

9. Коржуєв А. Змістовна і логічна коректність педагогічних досліджень// Педагогіка. – 1999. - №2. – С. 8-12.

10. Кушнір В. Моделювання процесу прийняття рішення в педагогічних дослідженнях// Рідна школа. – 2000. - №4. – С. 59-62.

11. Лебедєва И.Математичне моделювання в педагогічному дослідженні// Педагогіка. – 2002.- №10. – С.29-37.

12. Мадзігон В., Бурда М. Приоритетні напрями педагогічних досліджень// Педагогіка і психологія. - 1999. - №3. – С. 79-90.

Заняття 2.

Тема: Розвиток особистості. Співвідношення виховання й розвитку.

Мета: показати роль виховання й розвитку в становленні творчої індивідуальності особистості школяра; показати специфіку факторів, які позитивно впливають на розвиток особистості; стимулювати потребу студентів у постійному удосконаленні власної особистості.

1. Інформаційно - дискусійний блок

Про які фактори, що впливають на розвиток особистості, говорять автори наведених уривків? Чи з усіма висловленнями Ви згодні? Які з них викликають заперечення? Чому?

Я.А. Каменський

Людині природжені чотири частини, або якості, або здатності. Перша називається розум – дзеркало всіх речей, із судженням – живими вагами і важелем усіх речей і, нарешті, з пам'яттю – коморою для речей. На другому місці - воля - суддя, усі вирішальний і що велить. Третя - здатність руху, виконавиця всіх рішень. Нарешті, мова - тлумачення всього для всіх. Для цих чотирьох діячів у тілі нашому має стільки ж найголовніших умістищ і органів: мозок, серце, рука і мова. У мозку ми носимо наче майстерню розуму; у серці, як цариця у своєму палаці, живе воля; рука, орган людської діяльності, є гідним подиву виконавцем; язик, нарешті, - майстер мови, посередник між різними розумами, укладеними в різних, один від одного розділених тілах, зв'язує багатьох людей в одне суспільство для наради і діяннях.

Її (людини) тіло призначене для праць, однак ми бачимо, що, крім чистої здатності, йому нічого більше не властиво. І сидіти, і стояти, і ходити вона повинна поступово привчатися; навіть їсти і пити вона не вміє без привчання.

Отже, необхідно всі дарування розвивати в досконалості, щоб народженою людиною вчитися і діяти по-людськи. Але насамперед необхідно, щоб таку обробку одержували ті, хто повинен стати зразком, правилом і опорою для інших, тобто хто призначений до керування якою-небудь частиною людського суспільства: родиною, школою, містом, царством. Але треба наставляти і тих, кого природа обрала до підпорядкування, щоб вони вміли розумно користатися порядкові. Треба навчати бездарних, щоб вони надавали яку-небудь користь, хоча б ремісничою працею; треба навчати обдарованих, щоб, через надмірну рухливість розуму, вони не вдарилися до зла і не загинули б від власних оман. Гарним натурам освіта потрібна для того, щоб убезпечити їх від зіпсутості; потрібно воно і зіпсованим, щоб виправити їхні природні недоліки. (Про розвиток природних обдарувань).

Ш.Л. Амонашвілі

Народження будь-якої дитини не є випадковість.

Неповторність людини я розумію не у вузькофізичному значенні, що ця людина більше не народиться, що мати вдруге не родить її і її не воскресити. А в тім значенні, що саме вона необхідна була людям. Люди, що оточують її, мали потребу в ній. Може бути, у ньому бідувало і ціле покоління, ціле суспільство, навіть минулі і майбутні покоління. Людина потрібна людині, і люди народжуються один для одного. Людина є підмогою для іншої людини. Саме життя, що вирує за своїми законами, викликає народження потрібної людини. Ось вона і народжується зі своєю місією.

Активність у дитини закладена споконвічно, Природою, тобто дитина сама у собі несе джерело руху, енергію активності, діяльності. І ця енергія, ці імпульси функцій, за моїм переконанням, самі надають руху потрібним процесам, не чекаючи заклику середовища. Природа народжує не пасивних людських істот, а таких, котрі споконвічно вже активні, уже рухаються, уже перебувають у процесі цілісного розвитку. Ініціатива активності належить самій дитині, самій Природі в дитині. Є, так би мовити, досредова пошукова активність, коли задатки самі починають шукати відповідне середовище і не чекають, чи наступить щаслива випадковість. Своєю здатністю вести пошукову діяльність функція створює дитині більше шансів на успіх, ніж на невдачу. Функції починають прощупувати середовище, начебто вирішуючи для себе питання: чи будемо ми потрібні нашій дитині для її життєзабезпечення і досягнення успіхів? І якщо середовище заохочує їхні спроби, то в дитині в результаті такої взаємності почнуть інтенсивно розвиватися ті або інші задатки.

Повертаюся до проблеми розвитку. Хочу загострити Вашу увагу на винятковій важливості націленості педагогічного процесу на розвиток і тому наведу для порівняльного аналізу два приклади. Обидва вони відомі в психологічній літературі.

Перший приклад. Французький вчений-етнограф Веллар у джунглях Парагваю розшукував плем'я гуайкілів. Це плем'я - найбільш відстале серед відомих у даний час давніх племен. Харчується воно в основному медом диких бджіл, у пошуках їжі веде кочовий спосіб життя, не вступає в контакт зі сторонніми, має вкрай примітивну мову.

На стоянці, покинутій плем'ям, учений знайшов дворічну дівчинку. Хочу, щоб Ви, шановний Учитель, звернули увагу на вік дівчинки - дворічна. Він привіз її у Францію і віддав на виховання своїй матері. Двадцять років потому, у 1958 році, вона нічим не відрізнялася за своїм розвитком від інтелігентних європейських жінок, стала етнографом, вивчила французьку, іспанську, португальську мови.

А тепер спробуємо провести такий уявний експеримент. Якби Веллар привіз не дворічну, а 16-літню дівчину племені гуайкілів і віддав би її на виховання своєї матері, як Ви думаєте, могла б вона досягти успіху? (Міркування про гуманну педагогіку).

А.С. Макаренко

Людина погана тільки тому, що вона перебувала в поганій соціальній структурі, у поганих умовах. Я був свідком численних випадків, коли найважчі хлопчики, яких виганяли з усіх шкіл, вважали дезорганізаторами, поставлені в умови нормального педагогічного суспільства, буквально наступного дня ставали гарними, дуже талановитими, здатними йти швидко вперед. Таких випадків маса...

Десь у моїй книзі сказано, що найкращі хлопчики в умовах погано організованого колективу дуже швидко стають дикими звірятами. Це так і є. Зберіть найкращих дітей, поставте біля них поганих педагогів, і через місяць вони рознесуть і колонію, і дитбудинок, і школу, і цих педагогів (Прапори на вежах).