Сучасні інноваційні технології навчання

Класифікація педагогічних технологій. Поняття ігрових технологій. Різновиди та можливості використання ділових ігор. Інноваційне навчання та його необхідність. Особливості особистісно орієнтованих технологій педагогічного співробітництва. Історія виникнення інтерактивних технологій навчання (бригадно-лабораторний і проектний методи, робота в парах змінного складу, виробничі й трудові екскурсії та практики).

Основи виховної роботи в сучасному загальноосвітньому закладі. Концепція національного виховання. Використання

народної педагогіки у виховній роботі з учнями

Система виховної роботи в сучасному загальноосвітньому закладі. Зміст виховання в національній школі. Актуальні виховні завдання та шляхи їх розв’язання. Методи та форми основних напрямків виховання учнів. Педагогічні вимоги до організації різних видів діяльності учнів.

Основні положення концепції національного виховання. Особливості використання народної педагогіки у виховній роботі з учнями загальноосвітньої школи.

Педагогіка співробітництва як основа формування особистості

громадянина України

Суб’єкт-об’єктні зв’язки в системі виховання. Педагогіка співробітництва: за і проти. Основні ідеї педагогіки співробітництва. Педагогічне мистецтво сучасних педагогів-дослідників - представників педагогіки співробітництва. Педагогіка співробітництва – запорука ефективного формування особистості громадянина України.

Соціалізація особистості – вирішальний фактор суспільного розвитку. Громадське виховання на сучасному етапі розвитку суспільства: проблеми та перспективи. Інтеграція всіх напрямків виховної роботи як умова формування творчої особистості громадянина України.

67. . Структура комбінованого уроку:

- Організаційний момент

- Повідомлення теми, мети заняття

- Мотивація учіння школярів (місце сьогоднішніх знань в системі знань уже здобутих)

- Перевірка, оцінка й корекція раніше засвоєних знань

- Актуалізація чуттєвого досвіду та опорних знань учнів

- Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

- Осмислення, узагальнення і систематизація знань

- Діагностика

- Закріплення нового матеріалу (вибіркове, фронтальне опитування, вправи, самостійна робота)

- Оцінювання навчальних досягнень учнів

- Підсумки уроку

- Повідомлення домашнього завдання

- Стимулювання навчальної діяльності (відбувається протягом усього уроку).

68. Урок засвоєння нових знань: перевірка домашнього завдання, актуалізація і корекція опорних знань; повідомлення теми, цілей і завдань уроку; мотивування учіння; сприймання й усвідомлення учнями фактичного матеріалу, осмислення зв'язків і залежностей між елементами вивченого матеріалу; узагальнення і систематизація знань; підсумки уроку; повідомлення домашнього завдання.

складання плану будь-якого уроку починається з постановки мети, якої ми хочемо досягнути проводячи цей урок. Відомо, що мета уроку є триєдиною.

Триєдина мета уроку - основа цілеспрямованої діяльності на уроці не лише учителя, а й учнів. Мета визначає характер взаємодії учнів і вчителя на уроці і досягти її можна лише в тому випадку, коли цього прагнуть обидві сторони. Триєдина мета будь-якого уроку - це немовби стовбур, основа, на яку, неначе ялинкові прикраси, ми одягаємо методи та принципи роботи на уроці.

Триєдина мета має 3 аспекти :

Навчальний - основний аспект, який включає в себе вимоги:

- навчити дитину отримувати знання,

- формувати у учня навички - точні дії, доведені до автоматизму,

- формувати у учня уміння - сполучення знань та навичок, які забезпечують виконання навчальної діяльності.

Розвиваючий – аспект, який скеровує розвиток індивідуально-психологічних якостей дитини – мислення, пам’яті, уяви (тому розвивальна мета може бути одна на цілу серію уроків), а також спеціальних навчальних умінь.

Виховний аспект присутній на кожному уроці

“Вчити і виховувати - як “блискавка” на курточці: обидві сторони затягуються одночасно і міцно неспішним рухом застібки-творчої думки. Ось ця творча думка і є головною в уроці” - Є.Ільїн “Учительская газета”

Отже, на кожному уроці ми повинні чогось навчити дитину, розвинути її якості та провести процес виховання. На уроці іноземної мови до триєдиної “загальної“ мети приєднується ще один аспект - освітній, а основні аспекти набувають свого, так би мовити, колориту.

Тому, починаючи складати урок з іноземної мови, ставимо перед собою такі цілі:

- навчальна (практична) - є провідною - формуємо уміння і навички практичного оволодіння мовою;

- освітня - стосується ознайомлення учнів з культурою, історією країни, мова якої вивчається, а також з певними граматичними явищами, притаманними саме цій мові (артикль, герундій, апостроф);

- розвиваюча мета - стосується розвитку інтелекту, волі, уваги, пам’яті, а також розвитку спеціальних навчальних умінь (наприклад, порівнювати явища мови в рідній та іноземній мовах);

- виховна - завдяки спеціальним прийомам роботи з навчальним матеріалом, завжди можна знайти, на яку тему провести виховний момент (наприклад, тема “Природа ” – прищеплювати любов до природи рідного краю).

Зазначимо, що виховну та розвиваючу цілі уроку дозволено формувати на цикл уроків, тому що виховання і розвиток проходять у повільнішому темпі, ніж навчання.

Відповідно до цілей уроку, педагог, вивчивши навчальний матеріал, визначає і структуру уроку, методи, прийоми, форми роботи на уроці та розподіл часу за видами мовленнєвої діяльності (слухання 40%, говоріння - 30%, читання - 20%, письмо - 10% від часу уроку)

Приклад мети уроку англійської мови

Класс 7

Тема уроку: Професії. Дієслово to be в теперішньому часі.

Цілі уроку:

- формувати навички монологічного мовлення учнів на рівні речення з опорою на подану схему з теми “Сім’я”;

- сформувати уявлення про дієслово to be та його форми теперішнього часу;

- розвивати уміння логічно викладати думки;

- виховувати почуття поваги до людей різних професій.