ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ. 1. Поняття зовнішньоекономічної діяльності

1. Поняття зовнішньоекономічної діяльності.

2. Принципи зовнішньоекономічної діяльності.

3. Види зовнішньоекономічної діяльності.

4. Обʼєкти зовнішньоекономічної діяльності.

5. Субʼєкти зовнішньоекономічної діяльності.

6. Іноземні субʼєкти зовнішньоекономічної діяльності.

7. Правий статус представництва іноземного субʼєкта господарської діяльності.

8. Види зовнішньоекономічної діяльності. Експорт та імпорт як види зовнішньоекономічної діяльності.

9. Організація обʼєднаних націй та її роль в регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

10. Міжнародна система джерел регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

11. Мета та рівні регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

12. Роль Торгово-промислової палати України в регулюванні зовнішньоекономічної діяльності.

13. Облік учасників зовнішньоекономічної діяльності в митних органах України.

14. Джерела зовнішньоекономічних правовідносин.

15. Формулюючі організації в зовнішньоекономічних правовідносинах.

16. Види регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

17. Система інститутів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

18. Недержавні органи регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

19. Центральний орган виконавчої влади, що здійснює державну митну політику: завдання, структура.

20. Облік учасників регулювання зовнішньоекономічної діяльності в митних органах України.

21. Характеристика фінансових нетарифних засобів в регулюванні зовнішньоекономічної діяльності.

22. Види нетарифних обмежень міжнародної торгівлі, що забороненні СОТ.

23. Формування та реалізація державної політики у зовнішньоекономічній діяльності.

24. Митні платежі.

25. Митна вартість. Методичні підходи до визначення митної вартості.

26. Мито (тарифи).

27. Нетарифні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності: загальні положення.

28. Кількісні обмеження.

29. Приховані методи торговельної політики.

30. Фінансові методи торговельної політики.

31. Загальнонормативне регулювання господарської відповідальності.

32. Договір міжнародної купівлі-продажу товарів: поняття, форма та порядок укладання.

33. Основні проблеми обрання права, що застосовується до зовнішньоекономічного контракту.

34. Міжнародно-правова уніфікація права із зовнішньоекономічних контрактів.

35. Міжнародний торговий звичай, міжнародні правила з уніфікованого тлумачення торгових термінів (ІНКОТЕРМС).

36. Теорія "lex mercatoria" та недержавне регулювання зовнішньоекономічних угод.

37. Джерела міжнародного комерційного права та їх співвідношення з національним законодавством.

38. Зовнішньоекономічний договір: колізійно-правове та матеріально-правове регулювання.

39. Прострочення боржника і кредитора.

40. Регресні вимоги щодо відшкодування збитків.

41. Штрафні санкції.

42. Порядок застосування штрафних санкцій.

43. Оперативно-господарські санкції.

44. Адміністративно-господарські санкції та їх застосування до субʼєктів господарювання.

45. Кримінальна відповідальність у зовнішньоекономічній діяльності.

46. Санкції, передбачені законодавством про зовнішньоекономічну діяльність.

47. Загальна характеристика зовнішньоекономічного договору (контракту).

48. Способи укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

49. Класифікація умов зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

50. Структура зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

51. Класифікація зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

52. Відповідальність за порушення договірних зобовʼязань у зовнішньоекономічному договорі.

53. Агентські договори в зовнішньоекономічній діяльності: поняття, форма та структура.

54. Концепція lex mercatoria в зовнішньоекономічній діяльності.

55. Методи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

56. Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій.

57. Принципи оподаткування при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

58. Валютні рахунки субʼєктів зовнішньоекономічної діяльності: субʼєкти, порядок відкриття.

59. Основні умови контрактів на купівлю-продаж сировини і продовольства.

60. Особливості зовнішньоторговельних угод на ринку машинотехнічної продукції.

61. Характерні особливості угод купівлі-продажу споживчих товарів.

62. Використання торговельно-посередницьких угод у зовнішньоекономічній діяльності.

63. Особливості угод експорту та імпорту послуг.

64. Відмінність ліцензійного договору від контракту купівлі-продажу товарів, істотні і неодмінні умови щодо його укладання.

65. Особливості зовнішньоекономічних договорів (контрактів) у сфері зустрічної торгівлі.


ЗМІСТ

ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ. 3

ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ.. 3

ПРАВОВІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ 3

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ДОКАЗУВАННЯ.. 3

ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД.. 3

БЮДЖЕТНЕ ПРАВО ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОДАТКОВОГО ПРАВА.. 3

АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРАВОЗАСТОСОВЧІЙ ПРАКТИЦІ 3

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА.. 3

СПЕЦІАЛІЗАЦЯ – ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. 3

Актуальні пРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНого ПРИВАТНОГО права.. 3

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 3

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 3

ЦІННІ ПАПЕРИ ЯК ОБʼЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН.. 3

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СПАДКОВОГО ПРАВА.. 3

Страхове право.. 3

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО.. 3

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. 3

КОНКУРЕНТНЕ ПРАВО.. 3

МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ... 3

ГОСПОДАРСЬКЕ ДОГОВІРНЕ ПРАВО.. 3

КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО.. 3

КОМЕРЦІЙНЕ (ТОРГОВЕ) ПРАВО.. 3

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 3

_______________________________________________________________

Підписано до друку _________ Формат 60х84/16. Ум.-друк.арк.______.

Обл. вид. арк.______. Тираж _____ прим. Зам. №_____

_________________________________________________________________

Видавництво Національна академія внутрішніх справ,

03035, Київ-35. Соломʼянська пл., 1