Список використаних джерел. У кінці роботи наводиться список дійсно використаних літературних джерел та інших матеріалів в кількості не менше 25–30 назв публікацій (для курсових робіт)

У кінці роботи наводиться список дійсно використаних літературних джерел та інших матеріалів в кількості не менше 25–30 назв публікацій (для курсових робіт). Він складається у такій послідовності: спочатку наводяться державні та урядові документи, міжнародні угоди, потім за алфавітом перших літер прізвищ авторів або за назвами робіт зазначаються монографії, брошури, статистичні довідники, статті з журналів та газет.

Список використаних літературних джерел необхідно робити за усталеною формою. Для книжок це – прізвище та ініціали автора, повна назва книги, місце видання, назва видавництва та рік видання. Для журнальних та газетних статей – прізвище та ініціали автора, назва статті, назва журналу (газети), рік видання, місце видання або дата виходу газети Матеріали, використані з Інтернету, повинні також мати повне презентування з вказівкою на Інтернет джерело і повним шляхом його пошуку. Зразок |взірці| оформлення списку використаних джерел та літератури наведено в додатку В.

Додатки

У додатках вміщують матеріал, який:

- є необхідним для повноти звіту, але включення його до основної частини звіту може змінити впорядковане й логічне уявлення про роботу;

- не може бути послідовно розміщений в основній частині звіту через великий обсяг або способи відтворення;

- може бути вилучений для широкого кола читачів, але є необхідним для фахівців даної галузі.

У додатки можуть бути включені:

- додаткові ілюстрації або таблиці;

- матеріали, які через великий обсяг, специфіку викладення або форму подання не можуть бути внесенні до основної частини (оригінали фотографій, проміжні математичні докази, формули, розрахунки; протоколи випробувань; висновок метрологічної експертизи; копія технічного завдання, програми робіт, договору чи іншого документа, що замінює технічне завдання; інструкції, методики, опис комп'ютерних програм, розроблених у процесі виконання роботи та ін.);

- додатковий перелік джерел, на які не було посилань у звіті, але які можуть викликати інтерес;

- опис нової апаратури і приладів, які використовувались під час проведення експерименту, вимірів та випробувань.

Додатки варто позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ,Є,З,І,Ї,Й,О,Ч,Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.і. (див. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення).

Всі аркуші роботи і додатків|застосувань| акуратно підшиваються (брошуруються) в теку|папку| і переплітаються. Сторінки курсової роботи, включаючи додатки|застосування|, нумеруються арабськими цифрами з|із| дотриманням наскрізної нумерації. Порядковий номер сторінки розміщують у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

6. Оформлення курсової роботи

Курсова робота повинна бути оформлена відповідно до вимог стандартів– нормативних документів, що встановлюють комплекс норм, правил, вимог до об’єкта стандартизації на підставі досягнень науки, техніки і передового досвіду і затверджених компетентним органом у відповідності до чинного законодавства (національні державні стандарти України: ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення; ДСТУ 3582-97. Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила).

Курсова робота має бути надрукована на стандартному аркуші|листі| формату А 4 з|із| дотриманням таких|слідуючих| вимог: поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20 мм, нижнє| – 20 мм; шрифт Times| New| Roman розміром 14 пт||; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ червоного рядка – 1,25; вирівнювання тексту – за шириною.

Обсяг тексту курсової роботи – 20-25 друкованих сторінок (без наукового апарату).

Кожен структурний елемент змісту|змісту| роботи починається з нової сторінки. Найменування структурних елементів треба розташовувати по центру рядка без крапки|точки| в кінці|наприкінці|, без підкреслення, відділяючи|відокремлювати| від тексту трьома міжрядковими інтервалами.

Перенос складів у словах не використовується.

Не допускаються скорочення слів, а вживання абревіатури дозволяється після того, як в тексті уже використовувалося її змістове словосполучення із вказівкою в дужках такої абревіатури. Якщо тема курсової така, що необхідно використовувати багато абревіатур і специфічних скорочень, то можна на третій сторінці, тобто після Змісту і перед Вступом, подати Список умовних скорочень.

Рисунки і таблиці повинні мати заголовки і нумерацію, узгоджену з номером розділу.

Ілюстрований матеріал потрібно розташовувати в роботі безпосередньо після|потім| тексту, в якому він згадуються вперше|уперше|. На всі ілюстрації мають бути посилання|посилання| в роботі. Ілюстрації (креслення, графіки, схеми, документи, малюнки, знімки) мають бути пронумеровані й містити назви під ілюстрацією. Нумерація ілюстрацій має бути наскрізною в усьому тексту курсової роботи.

Таблиці в курсовій роботі розташовуються безпосередньо після|потім| тексту, в якому вони згадується вперше|уперше|, або на наступній|такій| сторінці. На всі таблиці мають бути посилання|посилання| в тексті. Нумерація таблиць має бути наскрізною по всій роботі. Порядковий номер таблиці проставляється в правому верхньому кутку над її назвою після|потім| слова «Таблиця». Заголовок таблиці розміщується над таблицею і вирівнюється по центру рядка, крапка|точка| в кінці|наприкінці| заголовка не ставиться.

Формули наводяться|приводять| спочатку в буквенному вираженні|виразі|, потім дається розшифровка вхідних в них індексів, величин, в тій же послідовності, в якій вони подані| у формулі. Рівняння і формули виділяють з|із| тексту в окремий рядок. Рівняння і формули нумеруються в круглих дужках праворуч від формули. Нумерація рівнянь і формул має бути наскрізною.

Посилання в тексті курсової роботи на джерела варто зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: «… у праці М.П. Лещенка [1, с. 27] визначено …». Можливі й посторінкові посилання|посилання|.

Цитування варто звести до мінімуму і вдаватися до нього лише тоді, коли воно справді необхідне. Цитуючи, потрібно дотримуватися кількох формальних правил:

- цитата повинна бути дослівною;

- цитата не повинна бути надто довгою;

- цитата повинна подаватися у лапках і супроводжуватися посиланням на джерело у примітці;

- вилучення певних фрагментів, яке дозволяє уникнути довгого цитування, позначається трикрапкою;

- пояснення, які розривають текст цитати, подаються у квадратних дужках;

- цитати, які є незавершеним реченням, граматично узгоджуються із авторським текстом.

Крім книжкових посилань, існують змістовні посилання-примітки, які ми використовуємо, коли хочемо додати коментар, але не бажаємо розкривати основний текст своєї праці.

Перший раз посилаючись на певну працю, наводити у примітці всі бібліографічні реквізити видання. Надалі при посиланні на це видання можна вдаватися до скорочень, наприклад:

1. Кірсенко М В. Греція на зорі сучасності. - К.: Вища школа, 1995. - 220 с.

2. Кірсенко М В. Греція на зорі... . - С. 34.

Для того, щоб зробити примітку більш лаконічною, часто вдаються і до таких формул-скорочень:

2. Його ж. - Історія античної Греції і Риму. - К.: Наукова думка, 1998. - 123 с. (тоді, коли підряд розміщуються два і більше посилань на того самого автора).

2. Там само. - С. 3 (тоді, коли посилання на певну працю повторюється кілька разів підряд).

При використанні абревіатури, умовних географічних скорочень, вказують|указувати| їх відразу ж після|потім| повного|цілковитого| найменування вжитого складного терміну. Наприклад, «конкретні соціологічні дослідження» (КСД), «засоби масової інформації» (ЗМІ). Після|потім| цього можна вільно оперувати абревіатурою без розшифрування.

7. Порядок|лад| проведення захисту курсової роботи

Курсова робота допускається до захисту за умови закінченого оформлення, допуску|допущення| наукового керівника і наявності рецензії. Захист курсових робіт має бути проведений до початку екзаменаційної сесії.

Захист курсових робіт проводиться у встановлений|установлений| час як прилюдний виступ|вирушання| студента: захисту перед комісією кафедри за участю керівника роботи, виступу|вирушання| на науково-практичній конференції і т. ін. За відсутності керівника курсової роботи захист може бути проведений за умови подання|подання| ним письмового відгуку|відкликання| на курсову роботу.

Процедура захисту включає:

- доповідь студента про зміст роботи;

- запитання до автора;

- оголошення відгуку наукового керівника або його виступ;

- відповіді студента на запитання осіб, присутніх на захисті;

- заключне слово студента;

- ухвала комісії про оцінку роботи.

Вступне слово необхідно підготувати заздалегідь у формі виступу, в якому доцільно віддзеркалити такі важливі питання: обґрунтування актуальності теми дослідження; мета, завдання, об'єкт, предмет дослідження, зміст роботи, її найбільш суттєві та цікаві моменти. У виступі мають міститися також відповіді на основні зауваження наукового керівника. Доповідь студента не повинна перевищувати за часом 10-15 хвилин.

Для кращого сприйняття матеріалу присутніми бажано роздати таблиці, діаграми, графіки, чи намалювати їх на великому форматі, або створити презентацію і продемонструвати її за допомогою комп’ютера.

8. Оцінювання курсової роботи

Курсові роботи є окремими кредитними модулями, що оцінюються за 100-бальною шкалою відповідно до критеріїв, розроблених кафедрою, яка забезпечує їх виконання.

Рейтингова оцінка за курсові роботи складається з двох оцінювальних складових і визначається вимогами до написання курсової роботи:

Перша складова – оцінювання якості виконання роботи та дотримання графіку її виконання;

Друга складова – оцінювання якості захисту курсової роботи - ступінь володіння матеріалом, аргументованість рішень, вміння захищати свої погляди тощо (див. Тимчасовеположення про рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (зі змінами та доповненнями), а також Положення про критерії оцінювання знань студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (відповідно до вимог ЕСТS).

Критеріями оцінки курсової роботи є:

- актуальність і рівень|ступінь| розробленості теми;

- творчий підхід і самостійність аналізу, узагальнень і висновків|висновках|;

- повнота використання|охвату| першоджерел і дослідницької літератури;

- наявність дослідження та рівень опанування методикою дослідження;

- наукова обгрунтованість і аргументованість| узагальнень, висновків|висновків| і рекомендацій;

- науковий стиль викладу;

- дотримання всіх вимог до оформлення курсової роботи і термінів її виконання.

Оцінка за курсову роботу ставиться на титульному аркуші|листі| та засвідчується підписом наукового керівника.

Оцінка за курсову роботу вноситься до екзаменаційної відомості| та в індивідуальний навчальний план студента. Негативна|заперечна| оцінка до індивідуального навчального плану студента не вноситься. Курсові роботи і отримані по них оцінки зазначаються у додатку до диплому.

Невчасне|несвоєчасне| виконання курсової роботи вважається|лічить| академічною заборгованістю і ліквідовується у встановленому порядку.

Студенти, які не отримали|одержували| позитивної оцінки за курсову роботу, до сесії не допускаються. Курсова робота з дисципліни навчального плану, оцінена незадовільно, переробляється і повертається на перевірку тому ж викладачеві.

Підсумки виконання курсових робіт аналізуються на засіданнях відповідних кафедр, а за потребою – на засіданнях учених|учених| рад|порад| факультетів.

Курсові роботи з протоколами захистів зберігаються на кафедрі упродовж одного року, потім списуються у визначеному порядку (див. Положення про організацію навчального процесу в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка).


ДОДАТОК А

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ

КУРСОВОЇ РОБОТИ|листа|

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Кафедра теорії і методики фізичного виховання

КУРСОВА РОБОТА (ПРОЕКТ)

з Теорії і методики фізичного виховання

(назва дисципліни)

Тема:_______________________________________________________

____________________________________________________________

Студента (ки) ______ курсу ______ групи

напряму підготовки (спеціальності) _________________________________________

шифр і назва напряму підготовки (спеціальності)

_________________________________________

прізвище, ім’я та по батькові

Керівник _________________________________

_________________________________________

посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали

Національна шкала _________________________

Кількість балів: ________ Оцінка ECTS _________

Члени комісії:

_______________ __________________________________________

підпис ініціали та прізвище

________________ _________________________________________

підпис ініціали та прізвище

________________ _________________________________________

підпис ініціали та прізвище

Кам’янець-Подільський - 20 __рік


ДОДАТОК Б

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

ЗМІСТ

ВСТУП ....................................................................................................... 2

РОЗДІЛ 1 (Назва) ...................................................................................... 5

1.1. (Назва) ......................................................................................... 5

1.2. (Назва) ......................................................................................... 9

1.3. (Назва) ......................................................................................... 13

РОЗДІЛ 2. (Назва) ..................................................................................... 16

2.1. (Назва) ......................................................................................... 16

2.2. (Назва) ......................................................................................... 19

2.3. (Назва) ......................................................................................... 19

ВИСНОВКИ …………………………………………………………….. 23

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ................................................. 25

ДОДАТКИ .................................................................................................. 27

Додаток А (Назва) ………………………………………………….. 27

Додаток Б (Назва) ………………………………………………….. 29


ДОДАТОК|застосування| В

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ

бІблІографІЧного опису НАУКОВИХ РОБІТ

(згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Див. Бюлетень ВАК України, №5, 2009)

Характеристика джерела Приклад оформлення
Книги:   Один автор 1.Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. - Львів : Свічадо, 2006. - 307 с. - (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV-V ст. ; № 14). 2.Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. - К. : Ін-т математики, 2006. - 111 с. - (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59). 3.Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. - К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. - 311 с. - (Ювеліри України ; т. 1). 4.Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. - Львів : Кальварія, 2005. - 196, [1] с. - (Першотвір).
Два автори 1.Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. - К. : Києво-Могилян. акад., 2005. - 397, [1] с. - (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1). 2.Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. - К. : Прецедент, 2006. - 93 с. - (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11). 3.Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. - Львів : Растр-7, 2007. - 375 с.
Три автори Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации /Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. - Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. - XLIII, 265 с.
Чотири автори 1.Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. - К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. - 106 с. - (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи). 2.Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. - К. : Вища освіта, 2006. - 478, [1] с. - (ПТО: Професійно-технічна освіта).
П’ять і більше авторів 1.Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. - [3-е изд.]. - Х. : Гуманитар. центр, 2007. - 510 с. 2.Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. - К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. - 115 с. - (Серія "Формування здорового способу життя молоді" : у 14 кн., кн. 13).
Без автора 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. - К. : Грані-Т, 2007. - 119 с. - (Грані світу). 2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. - К. : Грамота, 2007. - 638, [1] с. 3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ - початку ХХ століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. - К. : Грані-Т, 2007. - 190, [1] с. 4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. - Чернівці : Рута, 2007. - 310 с.
Багатотомний документ 1.Історія Національної академії наук України, 1941-1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. - К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007- .- (Джерела з історії науки в Україні). Ч. 2 : Додатки - 2007. - 573, [1] c. 2.Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. - Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005- .- (Серия "Нормативная база предприятия"). Т. 1. - 2005. - 277 с. 3.Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / А. Дарова. - Одесса : Астропринт, 2006- .- (Сочинения : в 8 кн. / А. Дарова ; кн. 4). 4.Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. - Х. Право, 2002- .- Т. 4: Косвенные налоги. - 2007. - 534 с. 5.Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. - Житомир : Полісся, 2006- .- (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією" : у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. - 2006. - 721, [2] с. 6.Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. - К. : НТУУ "КПІ", 2006. - 125 с.  
Матеріали конферен цій, з’їздів   1.Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11-13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. - 167 с. 2.Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. - К. : ІСОА, 2002. - 147 с. 3.Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. - К. : Асоц. укр. банків, 2000. - 117 с. - (Спецвип.: 10 років АУБ). 4.Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6-9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. - К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. - С. 559-956, ХІІІ, [2] с. - (Ресурс 2000). 5.Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. - Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. - 215 с. 6.Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. - К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. - 452 с.
Препринти 1.Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. - Х. ННЦ ХФТИ, 2006. - 19 с. - (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т" ; ХФТИ 2006-4). 2.Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. - Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. - 7, [1] с. - (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).
Депоновані наукові праці 1.Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432. 2.Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.
Словники 1.Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. - Х. : Халімон, 2006. - 175, [1] с. 2.Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. - К. : Європ. ун-т, 2007. - 57 с. 3.Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. - К. : Карпенко, 2007. - 219 с. 4.Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. - 2-ге вид., оновл. - К. : К.І.С., 2006. - 138 с.
Атласи 1.Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. - / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.]. - К. : Варта, 2006. - 217, [1] с. 2.Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. - 2-ге вид., розшир. та доповн. - Дніпропетровськ : Пороги, 2005. - 218 с. 3.Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. - Х. : Ранок, 2005. - 96 с.
Законодавчі та нормативні документи 1.Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парлам. вид-во, 2006. - 207 с. - (Бібліотека офіційних видань). 2.Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. - К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. - 459 с. - (Нормативні директивні правові документи). 3.Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. - Офіц. вид. - К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. - VІ, 74 с. - (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).
Стандарти 1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. - [Чинний від 2006-01-01]. - К. : Держспоживстандарт України 2006. - ІV, 231 с. - (Національний стандарт України). 2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 - ДСТУ ISO 6107-9:2004. - [Чинний від 2005-04-01]. - К. : Держспоживстандарт України, 2006. - 181 с. - (Національні стандарти України). 3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2-020:2005. - [Чинний від 2007-01-01]. - К. : Держспоживстандарт України, 2007. - IV, 18 с. - (Національний стандарт України).
Каталоги 1. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. - Львов : НТЦ "Леонорм-стандарт, 2006- . - (Серия "Нормативная база предприятия"). Т. 5. - 2007. - 264 с. Т. 6. - 2007. - 277 с. 2. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. - Львів : Новий час, 2003. - 160 с. 3. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. - [Суми : Унів. кн., 2003]. - 11 с. 4. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. - Донецк : Лебедь, 2005. - 228 с.
Бібліогра фічні показчики 1.Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. - Львів : Укр. технології, 2007. - 74 с. 2.Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997-2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. - Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. - 11 с. - (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).
Дисертації 1.Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.
Автореферати дисертацій 1.Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. - Тернопіль, 2007. - 20, [1] с. 2.Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. - К., 2007. - 20 с.
Авторські свідоцтва 1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.
Патенти 1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).
Частина книги, періодичного, продовжуваного видання   1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. - 2007. - № 6. - С. 15-18, 35-38. 2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. - 2006. - № 6. - С. 14-17. 3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов - основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. - 2007. - № 1. - С. 39-61. 4. Ма Шуін Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. - 2007. - № 5. - С. 12-14. 5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2007. - № 1. - С. 25-29. 6. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. - 2007. - Т. 2, № 2. - С. 13-20. 7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр., письменства) : статті / Микола Зеров. - Дрогобич, 2007. - С. 245-291. 8. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. : тезисы докл. - Х., 2007. - С. 33. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець XIX-початок XX ст. / Д. М. Чорний. - Х., 2007. - Розд. 3. - С. 137-202.
Електронні ресурси 1.Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] ] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III-IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. - 80 Min / 700 MB. - Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. - (Бібліотека студента-медика) - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. - Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000.- Назва з контейнера. 2.Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. - К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2004. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. - (Всеукр. перепис населення, 2001). - Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. - Назва з титул. екрану. 3.Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник - 2003. - № 4. - С. 43. - Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.