Нормативно-правова база маркетингової діяльності в Україні

Формування в Україні «ринку покупця», який є втіленням концепції маркетингу, відбувається у складних умовах. Однак уже створено нормативно-правову базу, яка регламентує маркетингову діяльність українських підприємців.

Державне регулювання потрібне, по-перше, щоб створити нормальні умови для розвитку конкуренції, без якої ринок не може існувати.

Саме на це спрямовані Закони України:

– «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» (1992 p.).

– «Про Антимонопольний комітет України» (1992 р.).

– «Про захист від недобросовісної конкуренції» (1996 р.).

Згідно з цими законами до методів недобросовісної конкуренції, зокрема, відносять:

– неправомірне використання товарного знака, фірмового імені, копіювання товарів іншого підприємця;

– розповсюдження неправдивих відомостей, що можуть зашкодити діловій репутації або майновим інтересам іншого підприємця;

– отримання, використання і розголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації іншого підприємця тощо.

Основні принципи маркетингу:

Під час здійснення маркетингової діяльності доцільно враховувати принципи маркетингу, які виникли на ґрунті узагальнення практичного досвіду багатьох підприємців та сформульовані у вигляді поданих далі порад. Деякі з них мають гумористичне забарвлення, але сутність кожної глибока і серйозна:

– Споживач – це король, а ми – його вірні слуги, і наше завдання полягає у тому, щоб із повагою і найбільшими для короля зручностями допомогти йому зробити свій вибір.

– Треба намагатися виробляти те, що можна продати, а не намагатися продати те, що можна виробити.

– Інженери створюють виріб, а маркетологи - товар. При тому слід завжди пам'ятати, що одна і та сама продукція водночас може бути втіленням інженерної мрії та жахом для відділу збуту.

– Споживача належить питати не про те, який виріб йому потрібний, а проте, у чому полягають його проблеми сьогодні і які він хоче розв'язувати їх за допомогою Ваших товарів завтра.

– Хто забуває про конкурентів, того завтра забуде ринок.

– Не забувайте та прогнозуйте зміни зовнішнього середовища і його вплив на Ваш ринок та Ваші товари.

– Найбільш збиткове – це ефективно робити те, чого робити взагалі не слід.

– Хороший дизайн – хороший бізнес.

– Ніхто не хоче платити за низьку якість, але ніхто не хоче платити і за зайву якість.

– Хто економить на системах збуту, той економить на процвітанні фірми.

– Зайві витрати – це витрати на недостатню рекламу.

– Немає сервісу – немає успіху.

– Маркетинг – загальнофірмова справа.

– Маркетинг існує для фірми, а не фірма – для маркетингу.

Питання для самоконтролю

1. Визначте сутність маркетингу та охарактеризуйте основні його поняття.

2. Поясніть поняття «Управління маркетингом».

3. Визначте основні підходи до організації маркетингової діяльності.

4. Охарактеризуйте складові маркетингового комплексу.

Тести

1. Соціальний та управлінський процес, за допомогою якого окремі особи та групи осіб задовольняють свої потреби, створюючи товари та споживчі цінності й обмін ними, називається:

а) маркетингом;

б) економічна стратегія; в) економічна тактика; г) теорія менеджменту.

2. Аналіз, планування, реалізація та контроль програм, які спрямовано на створення, підтримку та розширення вигідних відносин з цільовим покупцем для досягнення глобальних цілей компанії, називають:

а) управлінням маркетингом; б) прямим маркетингом;

в) демаркетингом; г) франчайзингом.

3. Використання спеціальних заходів для тимчасового чи постійного зниження попиту називається:

а) демаркетингом;

б) прямим маркетингом; в) менеджментом;

г) маркетинговим комплексом.

4. Продукт, що пропонується на ринку для задоволення потреб та вимог споживачів, називається:

а) товаром; б) послугою;

в) споживчою цінністю; г) споживчою вартістю.

5. Результат безпосередньої взаємодії виконавця для задоволення потреб споживача називається:

а) послугою; б) товаром;

в) споживчою цінністю; г) споживчою вартістю.

6. Співвідношення між перевагами, які споживач отримує в результаті придбання та використання товару, а також витратами на його придбання, називають :

а) споживчою цінністю; б) якістю товару;

в) споживчою вартістю;

г) характеристикою продукції.

7. Сукупність властивостей та характеристик товару, завдяки яким він здатний задовольнити потреби споживача, називається:

а) якістю продукції;

б) характеристикою продукції; в) споживчою цінністю;

г) споживчою вартістю.

8. Почуття нестачі чогось необхідного, що відчуває людина, називається: а) потребою;

б) запитами;

в) споживчою цінністю; г) споживчою вартістю.

9. Ієрархічна структура потреб (за А. Маслоу) включає:

а) фізіологічні потреби, потреби в самозбереженні, соціальні потреби, потреби в повазі, потреби в самоствердженні і саморозвитку;

б) потреби в духовній близькості, потреби в освіті, потреби в створенні власного іміджу;

в) потреби в самореалізації, потреби в житлі, потреби в освіті;

г) потреби в накопичення коштів, духовні потреби, потреби в саморозвитку.

10. Ієрархія потреб (за А.Маслоу) складається з: а) 5 рівнів;

б) 4 рівнів;

в) 6 рівнів;

г) 7 рівнів.

11. Сукупність маркетингових засобів, що піддаються контролю, і які компанія використовує з метою одержання бажаної реакції цільового ринку, називають: а) маркетинговим комплексом;

б) демаркетингом;

в) факторами макросередовища;

г) факторами безпосереднього оточення.

12. Структура маркетингового комплексу складається з кількості складових: а) 4;

б) 3;

в) 5;

г) 6.

13. Основними складовими маркетингового комплексу є:

а) товар, ціна, методи розповсюдження та просування товару; б) політика, право, демографія, наука і техніка;

в) конкуренти, споживачі, постачальники, ринок робочої сили;

г) виробництво, кадри, бухгалтерський облік та аудит, менеджмент;

14. Просування в структурі маркетингового комплексу включає вивчення наступних складових:

а) рекламу, особистий продаж, стимулювання збуту, зв'язки з громадськістю, прямий маркетинг;

б) канали збуту, асортимент, місце розташування, складські послуги, транспортування, товарорух;

в) прейскурантну ціну, знижки, зустрічний продаж, термін оплати, умови кредиту;

г) асортимент, якість, дизайн, властивості, торгову марку, упаковку, обслуговування, гарантії.

15. Товар в структурі маркетингового комплексу включає вивчення наступних складових:

а) асортимент, якість, дизайн, властивості, торгову марку, упаковку, обслуговування, гарантії;

б) рекламу, особистий продаж, стимулювання збуту, звя'зки з громадськістю, прямий маркетинг;

в) канали збуту, асортимент, місце розташування, складські послуги, транспортування, товарорух;

г) прейскурантну ціну, знижки, зустрічний продаж, термін оплати, умови кредиту.

16. Розповсюдження в структурі маркетингового комплексу включає вивчення наступних складових:

а) канали збуту, асортимент, місце розташування, складські послуги, транспортування, товарорух;

б) асортимент, якість, дизайн, властивості, торгову марку, упаковку, обслуговування, гарантії;

в) рекламу, особистий продаж, стимулювання збуту, зв'язки з громадськістю, прямий маркетинг;

г) прейскурантну ціну, знижки, зустрічний продаж, термін оплати, умови кредиту.

17. Ціна в структурі маркетингового комплексу включає вивчення наступних складових:

а) прейскурантну ціну, знижки, зустрічний продаж, термін оплати, умови кредиту;

б) канали збуту, асортимент, місце розташування, складські послуги, транспортування, товарорух;

в) асортимент, якість, дизайн, властивості, торгову марку, упаковку, обслуговування, гарантії;

г) рекламу, особистий продаж, стимулювання збуту, зв'язки з громадськістю, прямий маркетинг.

18. Єдина складова маркетингового комплексу, що приносить прибуток є: а) ціна;

б) просування;

в) розповсюдження; г) товар.

19. Кількість грошей, що повинні сплатити покупці, щоб одержати товар або отримати послугу, називають:

а) ціною;

б) споживчою вартістю; в) собівартістю;

г) акцизним збором.

20. Дії, за допомогою яких компанії поширюють інформацію про переваги товару або послуги та переконують цільових споживачів купувати їх, називають:

а) просуванням;

б) розповсюдженням; в) ціною;

г) товаром.

21. Будь-яка платна форма неособистого представлення та просування ідей, товарів чи послуг, яку замовляє та фінансує рекламодавець, називають:

а) рекламою;

б) персональним продажем; в) стимулюванням збуту;

г) прямим маркетингом.

22. На етапі виведення товарів і послуг на ринок при створенні первинного попиту застосовують наступний вид реклами:

а) інформативну; б) умовляльну; в) нагадувальну; г) пряму.

23. На етапі зростання фірми при формуванні вибіркового попиту застосовують наступний вид реклами:

а) умовляльну; б) інформативну; в) нагадувальну; г) пряму.

24. На етапі зрілості фірми задля підтримки поінформованості споживача застосовують наступний вид реклами:

а) нагадувальну; б) умовляльну; в) інформативну; г) пряму.

25. Представлення товару одному або кільком потенційним клієнтам, яке здійснюється в процесі безпосереднього спілкування та має на меті продаж та встановлення тривалих стосунків з клієнтами, називають:

а) персональним продажем; б) стимулюванням збуту; в) прямим маркетингом;

г) рекламою.