ТЕМА 3. Система виборчих органів в Україні

Семінарське заняття № 2

Поняття, види та система виборчих органів в Україні

Тривалість 2 год.

Мета заняття і завдання: оволодіти знаннями про конституційно-правовий статус виборчих органів в Україні; знати порядок формування виборчих органів при проведенні різних видів виборів в Україні; розуміти конституційно-правові засади діяльності Центральної виборчої комісії, окружних виборчих комісій та дільничних виборчих комісій; знати та вміти використовувати акти, які приймають виборчі органи України в умовах конкретно проставленої практичної задачі.

Категоріально-понятійний апарат:активне виборче право, пасивне виборче право, виборчий ценз, виборча система, виборчі органи, Центральна виборча комісія, окружна виборча дільниця, дільнична виборча комісія, повноваження, компетенція, кворум, виборчий округ, виборчий бюлетень, виборча дільниця, виборчий корпус (електорат), державний реєстр виборців, передвиборча агітація, голосування, екзит-пол.

План

1. Виборчі органи в Україні, їх поняття та види.

2. Система виборчих органів в Україні.

3. Порядок формування виборчих органів при проведенні різних видів виборів в Україні.

4. Конституційно-правовий статус Центральної виборчої комісії.

5. Конституційно-правовий статус окружних виборчих комісій та дільничних виборчих комісій.

ТЕМА 3. Система виборчих органів в Україні - №1 - открытая онлайн библиотека

Контрольні запитання і завдання:

1. Хто здійснює контроль за проведенням виборів в Україні?

2. Розкрийте роль виборчих органів в організації, проведенні та встановленні результатів виборів в Україні.

3. У чому різниця між такими категоріями як «повноваження» та «компетенція»?

4. Що таке кворум у діяльності виборчих органів України?

5. Які вимоги встановленні до членів Центральної виборчої комісії?

6. Який чином призначаються на посади члени Центральної виборчої комісії?

7. Скільки членів Центральної виборчої комісії?

8. Які вимоги встановленні до членів окружних виборчих комісій?

9. Які вимоги встановлені до членів дільничних виборчих комісій?

10. У чому проблема поліпшення діяльності виборчих органів в Україні?

11. Складіть схему: «Система виборчих органів України». Завдання виконується письмово.

12. Яка юридична відповідальність передбачена за порушення виборчого законодавства?

13. Розкрийте роль місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у забезпеченні проведенні виборів.

14. Що таке державний реєстр виборців?

Теми для повідомлень, есе та рефератів

1. Контроль за проведенням виборів в Україні.

2. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчих органів та їх посадових осіб на різних стадіях виборчого процесу.

3. Оскарження рішень, дій чи органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування на різних стадіях виборчого процесу.

4. Суб’єкти оскарження та предмет оскарження.

5. Юридична відповідальність за порушення виборчого законодавства.

Нормативно-правові та інші акти:

Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верхов­ної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Документ Копенгагенської наради Конференції з людського виміру ОБСЄ від 29 червня 1990 року // Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 1998. – С. 653-664.

Кодекс належної практики у виборчих справах: керівні принципи та пояснювальна доповідь: ухваленні Європейською Комісією «За демократію через право» Венеціанською комісією) на 52-й сесії 18-19 жовтня 2002 року // Вибори та демократія. – 2006. – № 4. – С. 86-110.

Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 10 липня 2010 року № 2487-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 35-36. – Ст. 491.

Про вибори народних депутатів України: Закон України від 17 листопада 2011 року № 4061-VI // Голос України. – 2011 – № 234.

Про вибори Президента України: Закон України від 5 березня 1999 року № 474-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 14. – Ст. 81.

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23 лютого 2006 року № 3477-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 30. – Ст. 260.

Про військовий обов’язок і військову службу: Закон України від 25 березня 1992 року № 2232-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 385.

Про громадянство України: Закон України від 18 січня 2001 року № 2235-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 13. – Ст. 65.

Про Державний реєстр виборців: Закон України від 22 лютого 2007 року № 698-V // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 20. – Ст. 282.

Про доступ до судових рішень: Закон України від 22 грудня 2005 року № 3262-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 15. – Ст. 128.

Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України від 16 листопада 1992 року № 2782-ХІІ // Відомості Верхов­ної Ради України. – 1993. – № 1. – Ст. 1.

Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256.

Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 року № 2657-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.

Про комітети Верховної Ради України: Закон України від 4 квітня 1995 року № 116/95-ВР (з наступними змінами та до­повненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 19. – Ст. 134.

Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 року № 422/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – Ст. 272.

Про мови в Українській РСР: Закон України від 28 жовтня 1989 року № 8312-11 // Відомості Верховної Ради України. – 1989. – № 45. – Ст. 631.

Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004 року № 1906-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 50. – Ст. 540.

Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 року № 565-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 4. – Ст. 20.

Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 року № 586-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст.190.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року № 28097-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

Про об’єднання громадян: Закон України від 16 червня 1992 року № 2460-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – Ст. 504.

Про політичні партії в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 року № 2365-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 23. – Ст. 118.

Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 6 квітня 2000 року № 1647-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 28. – Ст. 224.

Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16 березня 2000 року № 1550-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 23. – Ст. 176.

Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 4 лютого 1994 року № 3929-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 23. – Ст. 161.

Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15 вересня 1999 року № 1045-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 45. – Ст. 397.

Про правонаступництво України: Закон України від 12 вересня 1991 року № 1543-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 46. – Ст. 617.

Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 року № 1789-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793.

Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10 лютого 2010 року № 1861-VI // Офіційний вісник України. – 2010. – № 12. – Ст. 565.

Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7 червня 2001 року № 2493-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 33. – Ст. 175.

Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим : Закон України від 22 грудня 2006 року № 533-V // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 14. – Ст. 168.

Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11 липня 2002 року № 93-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 40. – Ст. 290.

Про статус народного депутата України: Закон України від 17 листопада 1992 року № 2790-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 3. – Ст. 17.

Про столицю України – місто-герой Київ: Закон України від 15 січня 1999 року № 401-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 11. – Ст. 79.

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 року № 2453-VІ // Офіційний вісник України. – 2010. – № 55/1. – Ст. 1900.

Про Центральну виборчу комісію: Закон України від 30 червня 2004 року № 1932-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 36. – Ст. 448.

Регламент Конституційного Суду України: затверджений рішен­ням Конституційного Суду України від 5 березня 1997 року // Офіційний вісник України. – 1997. – № 20. – Ст. 87.

Рішення Конституційного Суду України від 13 травня 1997 року № 1-зп/97 у справі щодо несумісності депутатського мандата // Вісник Конституційного Суду України. – 1997. – № 2. – С. 5-18.

Рішення Конституційного Суду України від 25 листопада 1997 року № 6-зп/1997 у справі громадянки Дзюби Г.П. щодо права на оскарження в суді неправомірних дій посадової особи // Вісник Конституційного Суду України. – 1998. – № 1. – С. 3-12.

Рішення Конституційного Суду України від 26 лютого 1998 року № 1-рп/98 у справі про вибори народних депутатів України // Вісник Конституційного Суду України. – 1998. – № 2. – С. 4-18.

Рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 року № 10-рп/99 у справі про застосування української мови // Вісник Конституційного Суду України. – 2000. – № 1. – С. 5-15.

Рішення Конституційного Суду України від 19 травня 1999 року № 4-рп/99 у справі про запити народних депутатів України // Вісник Конституційного Суду України. – 1999. – № 3. – С. 12-15.

Рішення Конституційного Суду України від 6 липня 1999 року № 7-рп/99 у справі про сумісництво посад народного депутата України і міського голови // Вісник Конституційного Суду України. – 1999. – № 4. – С. 13-18.

Рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 1999 року № 9-рп/99 у справі про депутатську недоторканність // Офіційний вісник України. – 1999. – № 44. – Ст. 2193.

Рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 2000 року № 15-рп/2000 у справі про порядок виконання рішень Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України. – 2000. – № 6. – С. 16-21.

Рішення Конституційного Суду України від 4 грудня 2001 року № 16-рп/2001 у справі про поєднання посади в місцевій державній адміністрації з мандатом депутата місцевої ради // Вісник Конституційного Суду України. – 2001. – № 6. – С. 4-15.

Рішення Конституційного Суду України від 30 січня 2002 року № 2-рп/2002 у справі про виборчу заставу // Вісник Конституційного Суду України. – 2002. – № 1. – С. 14-18.

Рішення Конституційного Суду України від 23 жовтня 2003 року № 17-рп/2003 у справі про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів // Вісник Конституційного Суду України. – 2003. – № 5. – С. 11-13.

Рішення Конституційного Суду України від 10 грудня 2003 року № 19-рп/2003 у справі щодо недоторканності та імпічменту Президента України // Вісник Конституційного Суду України. – 2003. – № 6. – С. 5-7.

Рішення Конституційного Суду України від 25 грудня 2003 року № 21-рп/2003 у справі про особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті Києві // Вісник Конституційного Суду України. – 2003. – № 6. – С. 40-46.

Рішення Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року № 6-рп/2005 у справі про здійснення влади народом // Вісник Конституційного Суду України. – 2005. – № 5. – С. 26-31.

Рішення Конституційного Суду України від 13 жовтня 2005 року № 9-рп/2005 у справі про особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування в районах міста Києва // Вісник Конституційного Суду України. – 2005. – № 5. – С. 53-56.

Рішення Конституційного Суду України від 12 червня 2007 року № 2-рп/2007 у справі про утворення політичних партій в Україні // Вісник Конституційного Суду України. – 2007. – № 4. – С. 5-14.

Рішення Конституційного Суду України від 16 жовтня 2007 року № 8-рп/2007 у справі про граничний вік перебування на державній службі та на службі в органах місцевого самоврядування // Вісник Конститу­ційного Суду України. – 2007. – № 5. – С. 10-15.

Рішення судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 3 грудня 2004 року (справа про факти системного і грубого порушення принципів і засад виборчого процесу при повторному голосуванні з виборів Президента України від 21 листопада 2004 року) // Урядовий кур’єр. – 2004. – № 234. – С. 4.

Про застосування Конституції України при здійснені правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 року № 9 // Бюлетень законодавства і юридичної практики. – 2004. – № 11. – С. 20-28.

Рішення Європейського суду з прав людини від 2 жовтня 2001 року у справі «Гаттон та інші проти Сполученого Королівства» (Hatton and Others v. the United Kingdom) // European Court of Human Rights Portal: http://www.echr.coe.int.

Рішення Європейського суду з прав людини від 14 березня 2002 року у справі «Пол та Одрі Едвардс проти Сполученого Королівства» (Paul and Audrey Edwards v. the United Kingdom) // European Court of Human Rights Portal: http://www.echr.coe.int.

Рішення Європейського суду з прав людини від 11 липня 2002 року у справі «Ай проти Сполученого Королівства» (I v. the United Kingdom) // European Court of Human Rights Portal: http://www.echr.coe.int.

Рішення Європейського суду з прав людини від 29 березня 2005 року у справі «Українська Прес-група проти України» (Ukrainian Media Group v. Ukraine) // Офіційний сайт Міністерства юстиції України: http://www.minjust.gov.ua/0/164

Рішення Європейського суду з прав людини від 5 квітня 2005 року у справі «Невмержицький проти України» (Nevmerzhitsky v. Ukraine) // Офіційний сайт Міністерства юстиції України: http://www.minjust.gov.ua/0/164

Рішення Європейського суду з прав людини від 30 червня 1993 року у справі «Сігарпур А. Сігарджинссон проти Ісландії» (Sigarpur A. Sigurjynsson v. Iceland) // European Court of Human Rights Portal: http://www.echr.coe.int.

Рішення Європейського суду з прав людини від 30 січня 1998 року у справі «Об’єднана Комуністична партія Туреччини та інші проти Туреччини» (United Communist Party of and Others v. Turkey) // European Court of Human Rights Portal: http://www.echr.coe.int.