МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1. Дати відповідь на питання

Дати відповідь на питання

1. Виникнення політичної науки.

2. Предмет політології.

3. Політологія та політична наука: співвіднесення понять.

4. Методи політології.

5. Природа політичних знань. Функції політичної науки.

6. Основні парадигматичні підходи.

7. Роль політології у сучасному житті.

8. Політична думка античного світу.

9. Політична думка середньовіччя.

10. Політична думка раннього етапу Нового Часу.

11. Політична думка Нового Часу: соціальна концепція.

12. Російська політична думка.

13. Марксистські погляди на політику.

14. Політична думка Київської Русі.

15. Ідеї політичного і національного відродження України наприкінці ХVI – на початку XVII ст.

16. Українська політична думка козацько-гетьманської доби (друга половина XVII – кінець XVIII ст.).

17. Конституція Пилипа Орлика як втілення української державницької ідеї.

18. Політичні ідеї Кирило-Мефодіївського товариства.

19. Політична думка України наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.

20. Українська політична думка 20 – 30-х років ХХ ст.

21. Поняття політичного маркетингу.

22. Види і функції політичного маркетингу.

23. Поняття політичного менеджменту.

24. Види і функції політичного менеджменту.

25. Особливості розвитку політичного маркетингу і політичного менеджменту в Україні.

26. Понятійно-категоріальне осмислення політичних технологій.

27. Класифікація політичних технологій.

28. Законодавче забезпечення впровадження виборчих технологій.

29. Особливості формування політичних технологій в Україні.

30. Еволюція виборчих технологій у світі.

31. Інформаційне забезпечення виборчих технологій.

32. Суть, методика та процедура прогнозування.

33. Принципи та методи політичного прогнозування.

34. Типи політичних прогнозів.

35. Основні напрямки прогнозування.

36. Політичне прогнозування в умовах сучасного українського суспільства.

МОДУЛЬ 2. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА

ТЕМА 2.1. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА. ДЕМОКРАТІЯ ЯК СПОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ

Лекція

Поняття політичної системи. Становлення політичної системи в Україні. Форми організації державної влади та форми державного устрою. Громадянське суспільство як передумова створення динамічної політичної системи. Конституція: історія і принципи.

Поняття демократії. Передумови виникнення демократії та її історичні форми. Основні концепції і засоби здійснення демократії. Колективістські концепції. Концепції представницької демократії. Елітарна демократія. Народовладдя у сучасній Україні: теорія і реальність.

Семінарське заняття

Політична система суспільства

План

1. Поняття і структура політичної системи суспільства. Типи політичних систем.

2. Політична система і середовище. Політичні режими (тоталітарний, авторитарний, демократичний).

3. Форми організації державної влади та державного устрою суспільства. Правова держава. Громадянське суспільство.

4. Модель політичного устрою сучасної України.

Завдання для самостійної роботи

1. Проаналізувати поняття демократичної держави.

2. Розкрити універсальні цінності демократії.

3. Проаналізувати поліархічну демократію Р. Даля.

Запитання для самоперевірки

1. З яких елементів складається політична система суспільства?

2. Які функції політичної системи?

3. Дати визначення демократії як формі та способу організації суспільно-політичного життя.

4. Які існують типи демократії?

Література:6, 15, 17, 23, 60, 64, 68.

ТЕМА 2.2. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА. ПОЛІТИЧНА ІДЕОЛОГІЯ. ОСНОВНІ ПОЛІТИЧНІ ТЕЧІЇ СУЧАСНОСТІ. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ

Лекція

Зміст і структура поняття «політична культура» та «політична свідомість». Типи політичних культур. Політична культура в сучасній Україні. Поняття політичної ідеології, доктрини. Лібералізм і консерватизм як політико-ідеологічні доктрини. Соціалізм і соціал-демократія. Фашизм і неофашизм.

Поняття політичної партії. Функції та типологія політичних партій. Основні різновиди партійних систем. Партійно-політичний спектр сучасної України.

Семінарське заняття

Політичні партії

1. Поняття політичної партії, її ознаки.

2. Історія становлення політичних партій.

3. Політичні партії як суб’єкти державної влади.

4. Типологія партійних систем.

5. Сучасні тенденції у розвитку партій.

Завдання для самостійної роботи

1. Здійснити порівняльний аналіз понять: політична поведінка, політична активність, політична участь та політична діяльність.

2. Розкрити поняття політичної субкультури.

Запитання для самоперевірки

1. Які бувають теорії демократії?

2. Які фактори впливають на формування політичної культури?

3. Який взаємозв’язок між політичною культурою і політичною поведінкою?

Література:2, 5, 8, 36, 40, 42, 56.