Завдання для самостійної роботи до змістових модулів

Модуль 1

До теми 1:

Рівень “А”:

1. Що таке наука?

2. Що означає предмет дослідження ТДП?

3. Що означає метод та категорія науки?

4. Назвіть функції ТДП.

5. Дайте визначення суспільства у вузькому і широкому значенні.

6. Назвіть складові частини суспільства.

Рівень “Б”:

7. Якою наукою є теорія держави і права з погляду використання практичних результатів?

8. Вкажіть на відмінність між доктринальними та легальними визначеннями.

9. Розкрийте відмінність нормативно та індивідуального регулювання.

Рівень“В”:

10. Проблеми методології ТДП в умовах політичного та ідеологічного плюралізму.

До теми 2:

Рівень “А”:

1. Суспільство це –

а) суверенна політико-територіальна організація суспільства, що володіє владою, яка здійснюється державним апаратом на основі юридичних норм, що забезпечують захист і узгодження суспільних, групових, індивідуальних інтересів і використовує, у разі потреби, легальний примус;

б) система взаємодії людей, які пов'язані між собою інтересами у сфері виробництва, обміну, використання життєвих благ і встановлюють межі поведінки в суспільних інтересах за допомогою соціальних норм (у тому числі юридичних);

в) система взаємодії в межах права вільних і рівноправних громадян держави, їх об'єднань, що добровільно сформувались і перебувають у відносинах конкуренції й солідарності, поза безпосе­реднім втручанням держави, покликаної створювати умови для їх вільного розвитку;

г) система взаємодії людей, які пов'язані між собою інтересами у сфері виробництва, обміну, використання життєвих благ і встановлюють межі поведінки в суспільних інтересах за допомогою соціальних норм (у тому числі юридичних).

2. Що визначається як правило поведінки, яке склалось внаслідок фактичного його застосування протягом тривалого часу?

а) право;

б)звичай;

в) мораль.

3. В якому суспільстві відносини між людьми регулюють «мононорми»?

а) рабовласницькому;

б) феодальному;

в) первісному.

4. Які ознаки притаманні нормативній регуляції первісного суспільства?

а) перевага заборон; неподільність прав та обов'язків;

б) відсутність механізму примусу відокремленого від суспільства, який забезпечує виконання норм;

в) все перераховане + основна форма – звичай.

Рівень “Б”:

6. Що означає громадянське суспільство?

7. Чи здійснюють взаємовплив одне на одне держава та громадянське суспільство?

Рівень“В”:

8. Окресліть етапи розвитку громадянського суспільства в Україні?

9. Охарактеризуйте ознаки громадянського суспільства?

До теми 3:

Рівень “А”:

1. Що таке держава та які ознаки в ній виділяють?

2. Що таке публічність?

3. Що таке територіальна організація?

4. Що означає суверенітет та яким він може бути?

5. Які способи виникнення держави знає людство?

6. Дайте визначення та назвіть основні елементи політичної системи.

Рівень “Б”:

7. Що означає суверенітет та яким він може бути?

8. Розкрийте спільні та відмінні риси між такими категоріями як: громадська організація, політична партія і політичний рух.

Рівень“В”:

9. Політична система суспільства за законодавством України.

До теми 4:

Рівень “А”:

1. Що таке функції держави та завдання?

2. Які існують класифікації функцій держави?

3. Які можна виділити критерії для класифікації функцій держави?

Рівень “Б”:

4. Які завдання держави належать до стратегічних, а які до тактичних?

5. Куди спрямовані і що забезпечують внутрішні та зовнішні функції держави?

Рівень“В”:

6. Розкрийте основні форми і методи забезпечення функцій держави.

До теми 5:

Рівень “А”:

1. Що таке механізм держави?

2. Дайте визначення державних підприємств, установ та організацій.

3. Що таке апарат держави?

4. Що таке представницькі органи держави?

Рівень “Б”:

5. Що належить до органів управління та примусу і яка між ними існує відмінність?

Рівень“В”:

6. Розкрийте роль державного апарату в здійснені функцій держави.

7. Вкажіть, яке значення має інститут державного службовця в розбудові правової держави?

До теми 6:

Рівень “А”:

1. Дайте визначення форми держави та її складових (форми правління, форми державно-територіального устрою та політичного (державного) режиму).

2. Що таке автономія?

3. Які існують форми правління?

4. Які існують види держав за формою державно-територіального устрою?

5. Що таке міждержавні об’єднання?

6. Що таке монархія та які ви знаєте види монархії?

Рівень “Б”:

7. Що таке імперія та які існують класифікації імперій?

8. Яка відмінність між унітарною, простою унітарною та складною унітарною державою?

9. Що таке федерація, які існують класифікації федерацій та які принципи притаманні федераціям?

Рівень“В”:

10. Що належить до державоподібних та міждержавних об’єднань?

11. Що таке конфедерація та які сучасні конфедерації ви можете назвати?

До теми 7:

Рівень “А”:

1. Які існують шляхи утворення права?

2. Додайте визначення “права” та перерахуйте ознаки права.

3. Що означає загальнообов’язковість права?

4. Назвіть принципи права.

5. Дайте визначення функцій права та перерахуйте їх види.

6. Як ви розумієте “системність права”?

Рівень “Б”:

7. Яким чином співвідносяться право в об’єктивному та суб’єктивному розумінні?

8. Які існують правові аксіоми?

9. Які існують школи утворення права?

Рівень“В”:

10. Яке значення відіграють принципи права для юридичної практики?

11. Чи погоджуєтесь ви з твердженням, що право – цінність сучасної цивілізації? Обґрунтуйте свою думку.

Рівень “Г”:

1. Яким шляхом досягти високого рівня правової культури у сіспільстві?

2. Визначте поняття “правової свідомості” та перерахуйте її ознаки.

3. Що означає правовий нігілізм?

4. Дайте визначення правової культури.

Рівень “Д”:

5. Яким чином співвідносяться правова культура та правова свідомість?

6. Які впливає правова культура на формування права?

Рівень“Є”:

7. Яке значення відіграють правова культура та правова свідомість для юридичної практики?

8. Чи погоджуєтесь ви з твердженням, що висока правова свідомість дорівнює високій моральній свідомості? Обґрунтуйте свою думку.

До теми 8:

Рівень “А”:

1. Які існують види свідомості?

2. Роль правової свідомості в системі суспільної свідомості.

3. Розкрийте структуру правової свідомості?

4. Дайте визначення правової свідомості?

5. Розкрийте особливості ідеологічних і психологічних елементів правової свідомості.

6. Вплив правової свідомості на формування та реалізацію права.

Рівень “Б”:

1. Розкрийте місце правової свідомості в структурі праововї культури.

2. Дайте визначення правової культури?

3. Взаємозв'язок правової свідомості та правової культури.

Рівень“В”:

1. Розкрийте структуру правової культури?

2. Особливості групової правосвідомості та правової культури.

3. Охарактеризуйте професійну правову культуру та правову свідомість.

4. Назвіть основні показника правової культури?

5. Розкрийте особливості правової психології та правової ідеології правової культури.

Рівень“Г”:

1. Що включає в себе поняття правової культури?

2. Дайте визначення правовому вихованню?

3. Розкрийте основні цілі правового виховання?

4. Охарактеризуйте основні форми правового виховання?

5. Назвіть та охарактеризуйте основні суб’єкти правовиховної роботи?

6. Вплив правової культури на формування права.

7. Правова культура та функціонування держави.