Суб’єкти доказування

У відповідністю з ч.1 ст.93 КПК збирання доказів здійснюється сторонами

кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому Кримінальним

процесуальним кодексом. Кримінальний процесуальний кодекс передбачає

наявність двох сторін при здійсненні доказування у кримінальному провадженні:

сторони обвинувачення і сторони захисту.

Стороною обвинувачення є прокурор. У відповідності до ст.36 КПК прокурор,

здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог Кримінального процесуального

кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що

не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади,

місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові та інші

фізичні особи зобов'язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення

прокурора.

Прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів при проведенні

досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим

розслідуванням, уповноважений:

1) починати досудове розслідування за наявності підстав, передбачених КПК;

2) мати повний доступ до матеріалів, документів та інших відомостей, що

стосуються досудового розслідування;

3) доручати органу досудового розслідування проведення досудового

розслідування;

4) доручати слідчому, органу досудового розслідування проведення у

встановлений прокурором строк слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих

(розшукових) дій, інших процесуальних дій або давати вказівки щодо їх проведення

чи брати участь у них, а в необхідних випадках - особисто проводити слідчі

(розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному КПК;

5) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих

(розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам;

6) призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом;

7) скасовувати незаконні та необгрунтовані постанови слідчих;

8) ініціювати перед керівником органу досудового розслідування питання про

відсторонення слідчого від проведення досудового розслідування та призначення

іншого слідчого за наявності підстав, передбачених КПК, для його відводу, або у

випадку неефективного досудового розслідування;

9) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених КПК, у тому

числі щодо закриття кримінального провадження та продовження строків

досудового розслідування за наявності підстав, передбачених КПК;

10) погоджувати або відмовляти у погодженні клопотань слідчого до слідчого

судді про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових)

дій, інших процесуальних дій у випадках, передбачених КПК, чи самостійно

подавати слідчому судді такі клопотання;

11) повідомляти особі про підозру;

12) пред'являти цивільний позов в інтересах держави та громадян, які через

фізичний стан чи матеріальне становище, недосягнення повноліття, похилий вік,

недієздатність або обмежену дієздатність неспроможні самостійно захистити свої

права, у порядку, передбаченому КПК та законом;

13) затверджувати чи відмовляти у затвердженні обвинувального акта,

клопотань про застосування примусових заходів медичного або виховного

характеру, вносити зміни до складеного слідчим обвинувального акта чи зазначених

клопотань, самостійно складати обвинувальний акт чи зазначені клопотання;

14) звертатися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування

примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про

звільнення особи від кримінальної відповідальності;

15) підтримувати державне обвинувачення в суді, відмовлятися від

підтримання державного обвинувачення, змінювати його або висувати додаткове

обвинувачення у порядку, встановленому КПК;

16) погоджувати запит органу досудового розслідування про міжнародну

правову допомогу, передання кримінального провадження або самостійно

звертатися з таким клопотанням в порядку, встановленому КПК;

17) доручати органу досудового розслідування виконання запиту (доручення)

компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу або

перейняття кримінального провадження, перевіряти повноту і законність

проведення процесуальних дій, а також повноту, всебічність та об'єктивність

розслідування у перейнятому кримінальному провадженні;

18) перевіряти перед направленням прокуророві вищого рівня документи

органу досудового розслідування про видачу особи (екстрадицію), повертати їх

відповідному органу з письмовими вказівками, якщо такі документи необгрунтовані

або не відповідають вимогам міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких

надана Верховною Радою України, чи законам України;

19) доручати органам досудового розслідування проведення розшуку і

затримання осіб, які вчинили кримінальне правопорушення за межами України,

виконання окремих процесуальних дій з метою видачі особи (екстрадиції) за

запитом компетентного органу іноземної держави;

20) оскаржувати судові рішення в порядку, встановленому КПК;

21) здійснювати інші повноваження, передбачені КПК.

Участь прокурора в суді є обов'язковою, крім випадків, передбачених

Кримінальним процесуальним кодексом.

Право на подання апеляційної, касаційної скарг, заяв про перегляд судового

рішення Верховним Судом України чи за нововиявленими обставинами мають

також незалежно від їх участі в судовому провадженні службові особи органів

прокуратури вищого рівня: Генеральний прокурор України, прокурори Автономної

Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя і прирівняні до них

прокурори, їх заступники.

Генеральний прокурор України, прокурори Автономної Республіки Крим,

областей, міст Києва та Севастополя і прирівняні до них прокурори, їх заступники

мають право доповнити, змінити або відмовитися від апеляційної, касаційної скарги,

заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, внесеної

ними або прокурорами нижчого рівня.

У судовому провадженні з перегляду судових рішень в апеляційному чи

касаційному порядку, Верховним Судом України або за нововиявленими

обставинами можуть брати участь службові особи органів прокуратури вищого

рівня.

Генеральний прокурор України, його заступники, прокурори Автономної

Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя і прирівняні до них

прокурори своєю мотивованою постановою мають право доручити здійснення

досудового розслідування будь-якого кримінального правопорушення іншому

органу досудового розслідування, у тому числі слідчому підрозділу вищого рівня в

межах одного органу, у разі неефективного досудового розслідування.

Стороною обвинувачення виступають також органи досудового

розслідування. Так, у відповідності до ст.38 КПК органами досудового

розслідування (органами, що здійснюють дізнання і досудове слідство) є слідчі

підрозділи:

1) органів внутрішніх справ;

2) органів безпеки;

3) органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового

законодавства;

4) органів державного бюро розслідувань.

Досудове розслідування здійснюють слідчі органу досудового розслідування

одноособово або слідчою групою.

При досудовому розслідуванні кримінальних проступків у встановлених

законом випадках повноваження слідчого органу досудового розслідування можуть

здійснюватися співробітниками інших підрозділів органів внутрішніх справ, органів

безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового

законодавства.

Орган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені

законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Стороною обвинувачення виступає також керівник органу досудового

розслідування. Так, згідно ч.1 ст.39 КПК керівник органу досудового розслідування

організовує досудове розслідування.

У відповідності із ч.2 названої статті керівник органу досудового

розслідування уповноважений:

1) визначати слідчого (слідчих), який буде здійснювати досудове

розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою –

визначити старшого слідчої групи, який керує діями інших слідчих;

2) відсторонити слідчого від проведення досудового розслідування

мотивованою постановою за ініціативою прокурора або з власної ініціативи з

наступним повідомленням прокурора та призначити іншого слідчого у випадку

наявності підстав, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом, для його

відводу або у випадку неефективного досудового розслідування;

3) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування, давати слідчому

письмові вказівки, які не можуть суперечити рішенням та вказівкам прокурора;

4) вживати заходів щодо усунення порушень вимог законодавства у випадку

їх допущення слідчим;

5) погоджувати проведення слідчих (розшукових) дій та продовжувати строк

їх проведення у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом;

6) здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому

повноваженнями слідчого;

7) здійснювати інші повноваження, передбачені Кримінальним процесуальним

кодексом.

Стороною обвинувачення виступає також слідчий органу досудового

розслідування. Згідно ч.1 ст.40 КПК слідчий органу досудового розслідування несе

відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

У відповідності із ч.2 ст.40 КПК слідчий уповноважений:

1) починати досудове розслідування за наявності підстав, передбачених

Кримінальним процесуальним кодексом;

2) проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у

випадках, встановлених Кримінальним процесуальним кодексом;

3) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих

(розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам;

4) призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом;

5) звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями

про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення

слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукові) дії;

6) повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру;

7) за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про

застосування примусових заходів виховного характеру або клопотання про

застосування примусових заходів медичного характеру та подавати їх прокурору на

затвердження;

8) приймати процесуальні рішення у передбачених цим Кримінальним

процесуальним кодексом випадках, у тому числі щодо закриття кримінального

провадження за наявності підстав, передбачених ст.284 Кримінального

процесуального кодексу;

9) здійснювати інші повноваження, передбачені Кримінальним процесуальним

кодексом.

Згідно ч.3 ст.40 КПК у випадках відмови прокурора у погодженні клопотання

слідчого до слідчого судді про застосування заходів забезпечення кримінального

провадження, проведення слідчих (розшукових) дій чи негласних слідчих

(розшукових) дій, слідчий має право звернутися до керівника органу досудового

розслідування, який після вивчення клопотання за необхідності ініціює розгляд

питань, порушених у ньому, перед прокурором вищого рівня, який протягом трьох

днів погоджує відповідне клопотання або відмовляє у його погодженні.

Згідно ч.5 ст.40 КПК слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до

вимог Кримінального процесуального кодексу, є самостійним у своїй процесуальній

діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень,

забороняється. Органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства,

установи та організації, службові та фізичні особи зобов'язані виконувати законні

вимоги та процесуальні рішення слідчого.

Оперативні підрозділи також можливо віднести до сторони обвинувачення,

адже згідно ч.1 ст.41 КПК оперативні підрозділи органів внутрішніх справ, органів

безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового

законодавства, органів Державної пенітенціарної служби України, органів

Державної прикордонної служби України, органів Державної митної служби

України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в

кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора. А у

відповідності із ч.2 ст.41 КПК під час виконання доручень слідчого, прокурора

співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого.

Стороною захисту виступають підозрюваний і обвинувачений. Так, згідно ч.1

ст.42 КПК підозрюваним є:

1) особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276 – 279 КПК, повідомлено

про підозру або особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального

правопорушення.

Згідно ч.2 ст.42 КПК обвинуваченим (підсудним) є особа, обвинувальний акт

щодо якої переданий до суду в порядку, передбаченому статтею 291 Кримінального

процесуального кодексу.

В ч.3 ст.42 КПК перераховані права підозрюваного і обвинуваченого. Так,

підозрюваний, обвинувачений має право:

1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють,

обвинувачують;

2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені

Кримінальним процесуальним кодексом, а також отримати їх роз'яснення;

3) на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого допиту з

дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після

першого допиту – мати такі побачення без обмеження їх кількості й тривалості; на

участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних дій; на відмову від

захисника в будь-який момент кримінального провадження; на отримання правової

допомоги захисника за рахунок держави у випадках, передбачених КПК та/або

законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв'язку

з відсутністю коштів на її оплату;

4) не говорити нічого з приводу підозри проти нього, обвинувачення або у

будь-який момент відмовитися відповідати на запитання;

5) давати пояснення, показання з приводу підозри, обвинувачення чи в будь-

який момент відмовитися їх давати;

6) вимагати перевірки обґрунтованості затримання;

7) у разі затримання – на негайне повідомлення членів сім'ї, близьких родичів

чи інших осіб про затримання і місце свого перебування згідно з положеннями

статті 213 Кримінального процесуального кодексу;

8) збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази;

9) брати участь у проведенні процесуальних дій;

10) під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої

зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до

протоколу;

11) застосовувати з додержанням вимог Кримінального процесуального

кодексу технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь.

Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосовування

технічних засобів при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії

кримінального провадження з метою нерозголошення відомостей, які містять

таємницю, що охороняється законом, чи стосуються інтимного життя особи, про що

виноситься (постановляється) вмотивована постанова (ухвала);

12) заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення

безпеки щодо себе, членів своєї сім'ї, близьких родичів, майна, житла тощо;

13) заявляти відводи;

14) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування в порядку,

передбаченому статтею 221 КПК, та вимагати відкриття матеріалів згідно зі статтею

290 КПК;

15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;

16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого

судді в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом;

17) вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями

чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове

розслідування, прокуратури або суду, в порядку, визначеному законом, а також

відновлення репутації, якщо __________підозра, обвинувачення не підтвердились;

18) користуватись рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів

рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватися

послугами перекладача за рахунок держави.

В ч.4 ст.42 зазначені додаткові права обвинуваченого. Так, обвинувачений

також має право:

1) брати участь під час судового розгляду у допиті свідків обвинувачення або

вимагати їхнього допиту, а також вимагати виклику і допиту свідків захисту на тих

самих умовах, що й свідків обвинувачення;

2) збирати і подавати суду докази;

3) висловлювати в судовому засіданні свою думку щодо клопотань інших

учасників судового провадження;

4) виступати в судових дебатах;

5) знайомитися з журналом судового засідання та технічним записом судового

процесу, які йому повинні надати уповноважені працівники суду, і подавати свої

зауваження;

6) оскаржувати в установленому Кримінальним процесуальним кодексом

порядку судові рішення та ініціювати їх перегляд, знати про подані на них

апеляційні та касаційні скарги, заяви про їх перегляд, подавати на них заперечення.

Стороною захисту є також виправданий і засуджений. Так, згідно ч.1 ст.43

КПК виправданим у кримінальному провадженні є обвинувачений,

виправдувальний вирок суду щодо якого набрав законної сили.

Згідно ч.2 ст.43 КПК засудженим у кримінальному провадженні є

обвинувачений, обвинувальний вирок суду щодо якого набрав законної сили.

В ч.3 ст.43 КПК зазначено, що виправданий, засуджений має права

обвинуваченого, передбачені статтею 42 Кримінального процесуального кодексу, в

обсязі, необхідному для його захисту на відповідній стадії судового провадження.

Стороною захисту виступає також законний представник підозрюваного,

обвинуваченого. Так, згідно з ч.1 ст.44 КПК якщо підозрюваним, обвинуваченим є

неповнолітній або особа, визнана в встановленому законом порядку недієздатною

чи обмежено дієздатною, до участі в процесуальній дії разом із ним залучається

його законний представник.

В ч.2 ст.44 КПК зазначено, що як законні представники можуть бути залучені

батьки (усиновлювачі), а в разі їх відсутності – опікуни, піклувальники особи, інші

повнолітні близькі родичі чи члени сім'ї, а також представники органів опіки і

піклування, установ і організацій, під опікою чи піклуванням яких перебуває

неповнолітній, недієздатний чи обмежено дієздатний.

Що стосується ролі законного представника в процесі доказування, то згідно

ч.5 ст.44 КПК законний представник користується процесуальними правами особи,

інтереси якої він представляє, крім процесуальних прав, реалізація яких

здійснюється безпосередньо підозрюваним, обвинуваченим і не може бути доручена

представнику.

Стороною захисту виступає також захисник. Згідно ч.1 ст.45 КПК захисником

є адвокат, який здійснює захист підозрюваного, обвинуваченого, засудженого,

виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових

заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх

застосування, а також особи, стосовно якої передбачається розгляд питання про

видачу іноземній державі (екстрадицію).

У відповідності з ч.4 ст.46 КПК захисник користується процесуальними

правами підозрюваного, обвинуваченого, захист якого він здійснює, крім

процесуальних прав, реалізація яких здійснюється безпосередньо підозрюваним,

обвинуваченим і не може бути доручена захиснику, з моменту надання документів,

передбачених статтею 50 КПК, слідчому, прокурору, слідчому судді, суду.

У відповідності з ч.5 ст.46 КПК захисник має право брати участь у проведенні

допиту та інших процесуальних діях, що проводяться за участю підозрюваного,

обвинуваченого, до першого допиту підозрюваного мати з ним конфіденційне

побачення без дозволу слідчого, прокурора, суду, а після першого допиту - такі ж

побачення без обмеження кількості та тривалості. Такі зустрічі можуть відбуватися

під візуальним контролем уповноваженої службової особи, але в умовах, що

виключають можливість прослуховування чи підслуховування.

Суб’єктом доказування у кримінальному судочинстві виступає також

потерпілий. Згідно ч.1 ст.55 КПК потерпілим у кримінальному провадженні може

бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної,

фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним

правопорушенням завдано майнової шкоди.

В ч.3 ст.55 КПК зазначено, що потерпілим є також особа, яка не є заявником,

але якій кримінальним правопорушенням завдана шкода і у зв'язку з цим вона після

початку кримінального провадження подала заяву про залучення її до провадження

як потерпілого.

Як суб’єкт доказування потерпілий наділений певними правами. Так, у

відповідності з ч.1 ст.56 КПК протягом кримінального провадження потерпілий має

право:

1) бути повідомленим про свої права та обов'язки, передбачені КПК;

2) знати сутність підозри та обвинувачення, бути повідомленим про обрання,

зміну чи скасування щодо підозрюваного, обвинуваченого заходів забезпечення

кримінального провадження та закінчення досудового розслідування;

3) подавати докази слідчому, прокурору, слідчому судді, суду;

4) заявляти відводи та клопотання;

5) за наявності відповідних підстав - на забезпечення безпеки щодо себе,

близьких родичів чи членів своєї сім'ї, майна та житла;

6) давати пояснення, показання або відмовитися їх давати;

7) оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого

судді, суду в порядку, передбаченому КПК;

8) мати представника та в будь-який момент кримінального провадження

відмовитися від його послуг;

9) давати пояснення, показання рідною або іншою мовою, якою він вільно

володіє, безоплатно за рахунок держави користуватися послугами перекладача в

разі, якщо він не володіє державною мовою чи мовою, якою ведеться кримінальне

провадження;

10) на відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди в

порядку, передбаченому законом;

11) знайомитися з матеріалами, які безпосередньо стосуються вчиненого щодо

нього кримінального правопорушення, в порядку, передбаченому КПК, у тому числі

після відкриття матеріалів згідно зі статтею 290 КПК, а також знайомитися з

матеріалами кримінального провадження, які безпосередньо стосуються вчиненого

щодо нього кримінального правопорушення, у випадку закриття цього

провадження;

12) застосовувати з додержанням вимог КПК технічні засоби при проведенні

процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд

вправі заборонити потерпілому застосовувати технічні засоби при проведенні

окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою

нерозголошення даних, які містять таємницю, що охороняється законом чи

стосується інтимних сторін життя людини, про що виноситься (постановляється)

вмотивована постанова (ухвала);

13) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення у

випадках, передбачених КПК;

14) користуватися іншими правами, передбаченими КПК.

Згідно ч.2 ст.56 КПК під час досудового розслідування потерпілий має право:

1) на негайне прийняття і реєстрацію заяви про кримінальне правопорушення,

визнання його потерпілим;

2) отримувати від уповноваженого органу, до якого він подав заяву, документ,

що підтверджує її прийняття і реєстрацію;

3) подавати докази на підтвердження своєї заяви;

4) брати участь у слідчих (розшукових) та інших процесуальних діях, під час

проведення яких ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо

порядку проведення дії, що заносяться до протоколу, а також знайомитися з

протоколами слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, виконаних за його

участі;

5) отримувати копії матеріалів, які безпосередньо стосуються вчиненого щодо

нього кримінального правопорушення, після закінчення досудового розслідування.

У відповідністю з ч.3 ст.56 КПК під час судового провадження в будь-якій

інстанції потерпілий має право:

1) бути завчасно поінформованим про час і місце судового розгляду;

2) брати участь у судовому провадженні;

3) брати участь у безпосередній перевірці доказів;

4) підтримувати обвинувачення в суді у випадку відмови прокурора від

підтримання державного обвинувачення;

5) висловлювати свою думку під час вирішення питання про призначення

покарання обвинуваченому, а також висловлювати свою думку при вирішенні

питання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру;

6) знайомитися з судовими рішеннями, журналом судового засідання і

технічним записом кримінального провадження в суді;

7) оскаржувати судові рішення в порядку, передбаченому КПК.

Згідно ч.4 ст.56 КПК на всіх стадіях кримінального провадження потерпілий

має право примиритися з підозрюваним, обвинуваченим і укласти угоду про

примирення. У передбачених законом України про кримінальну відповідальність та

КПК випадках примирення є підставою для закриття кримінального провадження.

Субєктом доказування у кримінальному судочинстві виступає також

представник потерпілого. Так, згідно ч.1 ст.58 КПК представником потерпілого у

кримінальному провадженні може представляти представник – особа, яка у

кримінальному провадженні має право бути захисником. У відповідності з ч.2 ст.58

КПК представником юридичної особи, яка є потерпілим, може бути її керівник, інша

особа, уповноважена законом або установчими документами, працівник юридичної

особи за довіреністю, а також особа, яка має право бути захисником в

кримінальному провадженні. Представник користується процесуальними правами

потерпілого, інтереси якого він представляє, крім процесуальних прав, реалізація

яких здійснюється безпосередньо потерпілим і не може бути доручена представнику

(ч.4 ст.58 КПК).

Суб’єктом доказування є також законний представник потерпілого. Так, згідно

ч.1 ст.59 КПК якщо потерпілим є неповнолітня особа або особа, визнана в

установленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, до участі в

процесуальній дії разом з нею залучається її законний представник.

Що стосується питань участі законного представника потерпілого у

кримінальному провадженні, то у відповідності з ч.2 ст.59 КПК питання участі

законного представника потерпілого у кримінальному провадженні регулюється

згідно з положеннями ст.44 Кримінального процесуального кодексу.

Згідно ст.92 КПК обов'язок доказування обставин, передбачених ст.91

Кримінального процесуального кодексу, за винятком випадків, передбачених

частиною другої цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених

КПК випадках, - на потерпілого.

Що ж стосується обов'язку доказування належності та допустимості доказів,

даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують

обвинуваченого, у відповідності із ч.2 ст.92 КПК, покладається на сторону, що їх

подає.

У відповідності із ч.2 ст.9 КПК Прокурор, керівник органу досудового

розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити

обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають,

так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що

пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та

забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

У відповідності із ст.22 КПК кримінальне провадження здійснюється на

основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною

обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних

інтересів засобами, передбаченими КПК.

Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та

подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на

реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК.

Принцип змагальності проявляється в процесі доказування також в тому, що

під час кримінального провадження функції обвинувачення, захисту та судового

розгляду не можуть покладатися на один і той же орган чи службову особу.

Захист в ході кримінального провадження здійснюється підозрюваним або

обвинуваченим, його захисником або законним представником.

При цьому суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює

необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання

процесуальних обов'язків.

Реалізація сторонами обов'язку доказування являє собою спростування

припущення про невинуватість особи, а тому теоретично та практично пов' язано зі

змістом принципу презумпції невинуватості. Під презумпцією невинуватості

розуміють вимогу, згідно з якою підозрюваний, обвинувачений або підсудний

вважається невинуватим, доки його винуватість у вчиненні злочину не буде

доведена у порядку, передбаченому законом, і встановлена обвинувальним вироком

суду, що набрав законної сили. Презумпція невинуватості отримала свій

безпосередній вираз у Конституції України (ст.62). Вона випливає також з

конституційної вимоги забезпечення доведеності вини (п.3 ст.129) і ряду норм КПК,

у тому числі ч.1 ст.17, у відповідності з якою особа вважається невинуватою у

вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному

покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому Кримінальним

процесуальним кодексом, і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав

законної сили.

Як уже вище зазначалось, обов’язок доказування лежить на стороні

обвинувачення. Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні

кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона

обвинувачення не доведе винуватість особи.

Крім того, згідно названого принципу, підозра, обвинувачення не може

ґрунтуватися на припущеннях, а також на доказах, отриманих незаконним шляхом.

А це в свою чергу означає, що обвинувальний вирок не може ґрунтуватися на

припущеннях і постановляється лише за умови, коли в ході судового розгляду вина

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення доведена. Отже, тільки

повна доведеність обвинувачення є підставою для постановлення обвинувального

вироку і призначення покарання. Коли ж вина обвинуваченого не доведена, то має

бути постановлений виправдувальний вирок, за яким особа визнається невинуватою.

У разі ж виникнення сумнівів щодо доведеності вини особи, суд у відповідності із

ч.4 ст.17 КПК усі такі сумніви повинен тлумачити на користь такої особи.

В ч.5 ст.17 КПК зазначено, що поводження з особою, вина якої у вчиненні

кримінального правопорушення не встановлена обвинувальним вироком суду, що

набрав законної сили, має відповідати поводженню з невинуватою особою.

Тому при здійсненні кримінального провадження треба вживати заходів для

перевірки таких обставин, що вказують на можливу невинуватість підозрюваного чи

обвинуваченого. Із презумпції невинуватості випливає і вимога, щоб у ході

досудового розслідування і при підготовчому провадженні обвинувачення було

обґрунтоване наявними у провадженні доказами.

Презумпція невинуватості звернена до сторін, які здійснюють діяльність у

кримінальному провадженні. Слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд в силу вимог

закону зобов' язані виходити з припущення про невинуватість підозрюваного або

обвинуваченого, поки на підставі зібраних доказів вони не дійдуть достовірного

висновку про його винуватість і не сформулюють цей висновок у відповідному

підсумковому процесуальному рішенні – обвинувальному акті чи вироку. Докази,

що становлять сукупність як підґрунтя для притягнення особи до кримінальної

відповідальності, можуть одержуватися лише з дотриманням кримінально-

процесуальної процедури, тобто обвинувачення не може будуватися на

недопустимих доказах (ч.1 ст.87 КПК). Так, у відповідності з названою статтею

недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод

людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними

договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також

будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного

порушення прав та свобод людини.

Недоведена винуватість обвинуваченого юридично прирівнюється до

доведеної невинуватості. Всі сумніви щодо доведеності вини, якщо вичерпані

можливості їх усунення, а також сумніви в тлумаченні закону вирішуються на

користь підозрюваного, обвинуваченого, підсудного. Виходячи з конституційного

положення про те, що «ніхто не зобов' язаний доводити свою невинуватість у

вчиненні злочину» (ст.62), КПК встановлює, що особа вважається невинуватою у

вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному

покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому Кримінальним

процесуальним кодексом, і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав

законної сили( ч.1 ст.17 КПК). А згідно ч.1 ст.92 КПК обов'язок доказування

обставин, передбачених ст.91 Кримінального процесуального кодексу, за винятком

випадків, передбачених частиною другої цієї статті, покладається на слідчого,

прокурора та, в установлених КПК випадках – на потерпілого.

Виходячи із принципу публічності (ст.25 КПК) прокурор, слідчий зобов'язані

в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку

безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення (за виключенням

випадків, коли кримінальне провадження може бути розпочате лише на підставі

заяви потерпілого) або в разі надходження заяви про вчинення кримінального

правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для

встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Виступаючи стороною обвинувачення названі суб’єкти при здійсненні доказування

у кримінальному провадженні виступають стороною обвинувачення. А у

відповідності із ч.2 ст.93 КПК сторона обвинувачення здійснює збирання доказів

шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових)

дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого

самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб

речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів

перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених Кримінальним

процесуальним кодексом.

Саме тому всі учасники кримінального процесу, які представляють сторону

захисту (підозрюваний, обвинувачений, законний представник підозрюваного,

обвинуваченого, виправданий, засуджений) не зобов'язані спростовувати

обвинувачення. Вони мають право брати участь у доказуванні у відповідності із ч.3

ст. 93 КПК. Так, сторона захисту, потерпілий здійснює збирання доказів шляхом

витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого

самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб

речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів

перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих

(розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших

дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Ініціювання стороною захисту, потерпілим проведення слідчих (розшукових)

дій здійснюється шляхом подання слідчому, прокурору відповідних клопотань, які

розглядаються в порядку, передбаченому ст. 220 Кримінального процесуального

кодексу. Постанова слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про

проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій може

бути оскаржена слідчому судді.

Установлений КПК обов'язок захисника (ст.47) використовувати засоби

захисту, передбачені Криимінальним процесуальним кодексом та іншими законами

України, з метою забезпечення дотримання прав і законних інтересів підозрюваного,

обвинуваченого та з'ясування обставин, які спростовують підозру чи обвинувачення,

пом'якшують чи виключають кримінальну відповідальність підозрюваного,

обвинуваченого не означає, що він має доводити невинуватість через обов'язкове

подання доказів. Захисник може обмежитися обґрунтованим твердженням, що

обвинувач не встановив обставини предмета доказування (ст.91 КПК). Активність

або пасивність захисника в процесі доказування – питання тактики та його

професійної підготовки, хоча чинне законодавство і закріплює низку прав ( ст.46

КПК), реалізуючи які захисник може брати активну участь у доказуванні. Так,

згідно ч.4 ст.46 КПК захисник користується процесуальними правами

підозрюваного, обвинуваченого, захист якого він здійснює, крім процесуальних

прав, реалізація яких здійснюється безпосередньо підозрюваним, обвинуваченим і

не може бути доручена захиснику, з моменту надання документів, передбачених

ст.50 КПК, слідчому, прокурору, слідчому судді, суду.

В ч.5 ст.46 КПК зазначено, захисник має право бути присутнім під час допиту

та інших процесуальних дій, що проводяться за участю підозрюваного,

обвинуваченого, до першого допиту підозрюваного мати з ним конфіденційне

побачення без дозволу слідчого, прокурора, суду, а після першого допиту – такі ж

побачення без обмеження кількості та тривалості. Такі зустрічі можуть відбуватись

під візуальним контролем уповноваженої службової особи, але в умовах, що

виключають можливість прослуховування чи підслуховування.