СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. 1. Андрухів І.О. Станіславщина: двадцять буремних літ (1939–1959): Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз / І.О

1. Андрухів І.О. Станіславщина: двадцять буремних літ (1939–1959): Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз / І.О. Андрухів, А.Й. Француз. – Рівне; Івано-Франківськ, 2001. – 335 с.

2. Бадяк В. Творче життя на Заході України у 1939–1941 роках / В. Бадяк // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів. – 2000.– Вип. 7. – С. 463–470.

3. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні 1917–1953. Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз: У 2-х книгах / І. Білас. – К.: Либідь, 1994. – Кн. 1. – 432 с.; Кн. 2. – 688 с.

4. Брыль М. Освобожденная Западная Украина / М. Брыль. – М., 1940. – 30 с.

5. Бурдуланюк В. Історія Прикарпаття: Хронологічний довідник / В. Бурдуланюк, Б. Гаврилів. – Івано-Франківськ, 1994. – 76 с.

6. Васюта І.К. Національно-визвольний рух у Західній Україні (1918–1939 рр.) / І.К. Васюта // УІЖ. – 2001. –№6. – С. 35–64.

7. Внешняя политика СССР: [Сборник документов]. – М., 1946. – Т.4. – 788 с.

8. Возз’єднання західноукраїнських земель з Радянською Україною / [Відп. ред. Ю.Ю.Сливка]. –К.: Наук. думка, 1989. – 448 с.

9. Воссоединение украинского народа в едином Украинском советском государстве (1939-1949 гг.). [Сборник документов и материалов]. – К., 1949. – С. 31–33.

10. Галичина у Другій світовій війні (1939–1945 рр.) / [ред. акад. АПН України, проф. В.І. Кононенко]. – Івано-Франківськ, 2001. – 116 с.

11. Герасименко М.П. Боротьба трудящих Західної України за возз’єднання з Радянською Україною / М.П. Герасименко, Б.К. Дудикевич. – К., 1960. – 225 с.

12. Гетьманчук М.П. Українське питання в радянсько-польських відносинах 1920–1939 рр. / М.П. Гетьманчук. – Львів, 1998. – 413 с.

13. Голубенко І. Греко-католицька церква і національно-визвольний рух на західноукраїнських землях (30–40 роки ХХ ст.) / І. Голубенко // Церква і соціальні проблеми. Енцикліка «Сотий рік». – Львів, 1993. – С. 288–297.

14. Грицак Я.Й. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ – ХХ ст.: [Навч. посібник] / Я.Й. Грицак. – К., 1996. –360 с.

15. Грицак Я. Страсті за націоналізмом. Історичні есеї / Я. Грицак. – Київ: Критика, 2004. – 213 с.

16. Гуменюк Т.І. Пакт Молотова-Ріббентропа в історичній долі західних українців: історіографія проблеми / Т.І. Гуменюк // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького. – 2009. – № 2. – С. 97–105.

17. Дашкевич Я. Проблематика вивчення єврейсько-українських відносин (XVI – початок XX ст.) / Я. Дашкевич // Сучасність. – 1992. – Ч. 8. – С. 49–50.

18. Депортації українців та поляків: кінець 1939–початок 50-х років: До 50-річчя операції „Вісла». Збірник [упоряд. Ю. Сливка]. – Львів, 1998. – 132 с.

19. Депортації. Західні землі України кінця 30-х – початку 50-х рр.: Документи, матеріали, спогади. У 3-х т. Т.1. 1939–1945 рр. / [упоряд. Ю. Сливка, І. Білас, В. Голяк, М. Ковальчук, М. Литвин, Я. Лялька, О. Луцький, П. Максимук, К. Науменко, І. Патер]. – Львів, 1996. – 752 с.

20. Дмитрієв А.І. Міжнародне публічне право. Навчальний посібник / А.І. Дмитрієв, В.І. Муравйов. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – С. 85–86.

21. Дмитрук В. Політика радянської влади щодо населення Західної України в 1939–1941 рр.: суть і наслідки / В. Дмитрук // Україна - Польща: важкі питання. - Т.4. - Варшава: Карта, 1999. - С. 70–90.

22. Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – М.: Наука, 1973. – Т. 7. – 511 с.

23. Дунаевський В.А. О письме Сталина в редакцию журнала «Пролетарская революция» и его воздействие на науку и судьбы людей / В.А. Дунаевський // История и сталинизм. – Москва, 1991. – С. 286–289.

24. Ерпылева Н. Ю. Клаузула неизменных обстоятельств в современном международном праве / Н. Ю. Ерпылева // Государство и право. – 1992 – № 4. – С. 102–109.

25. Заключне комюніке за підсумками проведення міждержавних церковних семінарів «Українсько-польські стосунки в роки Другої світової війни», які проходили у Вроцлаві та Луцьку у 1996–2001 рр. // Україна–Польща: важкі питання. Т. 9. – Луцьк: ВМА «Терен», 2004. – С. 448–451.

26. Закон про прийняття Західної України до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки: Позачергова Третя Сесія Верховної Ради УРСР. Стенографічний звіт, 1940, стор. 72. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: httpposhuk.lviv.uaukr_docs_rea_p_24.html

27. Записки Наукового товариства ім. Т.Шевченка. – Львів, 1991. – 513 с.

28. Західна Україна / [під ред. С.М. Бєлоусова, О.П. Оглобліна]. – К., 1940. – 205 с.

29. Зашкільняк Л. Методологія історії від давнини до сучасності / Л. Зашкільняк. – Львів, 1999. – 313 с.

30. Зашкільняк Л. Українська проблема в політиці польського еміграційного уряду і польського підпілля в 1939–1945 рр. сучасності / Л. Зашкільняк // Україна–Польща: важкі питання. – Варшава: Карта, 1999. Т. 4. – С. 122–138.

31. Зашкільняк Л. Історія Польщі: від найдавніших часів до наших днів / Л. Зашкільняк, М. Крикун. – Львів: ЛНУ, 2002. – 752 с.

32. Зашкільняк Л. Україна між Польщею і Росією: історіографія та суспільна свідомість / Л. Зашкільняк // УІЖ. – 2005. – № 5. – С. 3–113.

33. Иллерицкая Н. Становление советской историографической традиции: наука не обретшая лица / Н. Иллерицкая // Советская историография. – С. 186–189.

34. Ільюшин І. Польське підпілля у Західній Україні у 1939–1941 рр. / І. Ільюшин // З архівів ВУЧК–ГПУ–КГБ. – Київ, 2003. – № 1. – С. 452–453.

35. Ільюшин І.І. Ставлення польського емігрантського уряду в Парижі та Лондоні й польського підпілля у Львові до українського питання в 1939–1941 рр. / І.І. Ільюшин / УІЖ. –1999. –№6. – С. 70–81.

36. Ісаєвич Я. Українсько-польські взаємини періоду Другої світової війни: інтерпретації істориків і політиків / Я. Ісаєвич // Українсько – польські відносини в Галичині в ХХ ст.: [Матеріали науково-практичної конференції (21–22 листопада 1996 р.) ]. – Івано-Франківськ, 1997. – С. 5–8.

37. Ісаєвич Я. Михайло Брайчевський і його концепція історії України / Я. Ісаєвич // Український історик. – 1993. – № 1–4. – С. 199–202.

38. Історія Львова. – Київ: Наук. думка, 1984. – 413 с.

39. Історія Української РСР. – Київ, 1977. – Т. 6. – 613 с.

40. Киричук Ю.А. Радянський терор 1939–1941 рр. / Ю.А. Киричук // Політичний терор і тероризм в Україні. ХIX–XX століття: Історичні нариси. – К.,2002. – С. 548–595.

41. Ковалюк В.Р. До питання про скликання Народних Зборів Західної України / В.Р. Ковалюк // Актуальні проблеми суспільно-політичного і духовного розвитку в Україні. Вісник Львівського університету. Серія суспільних наук. – 1992. – Вип.30. – С. 75–81.

42. Ковалюк В.Р. Культурологічні та духовні аспекти „радянизації» Західної України (вересень 1939 – червень 1941 рр.) / В.Р. Ковалюк // УІЖ. –1993. –№2–3. – С. 3–17.

43. Коваль М.В. Друга світова війна та історична пам’ять / М.В. Коваль // УІЖ. –2000. –№3. – С. 3–21.

44. Коваль В. Друга світова війна і доля України: Причини і наслідки / В. Коваль // Сучасність. –1999, – №9. – С. 65–79.

45. Коваль М.В. Місце і роль України на воєнно-політичній арені Другої світової війни в Європі / М.В. Коваль // Сторінки воєнної історії України. – Вип. 4. – Київ, 2000. – С. 12–14.

46. Коваль М.В. Україна у Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939–1945 рр.) / М.В. Коваль. – К., 1999. –336 с.

47. Коваль М.В. Україна у Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939–1945 рр.): Спроба сучасного концептуального бачення / М.В. Коваль. – К., 1994. –57 с.

48. Коваль М.В. Україна: 1939–1945. Маловідомі і непрочитані сторінки історії / М.В. Коваль. – К., 1995. – 313 с.

49. Ковальчак Г.І. Подія великого історичного значення / Г.І. Ковальчак, Ю.Ю. Сливка, В.П. Чугайов. – К., 1979. – 220 с.

50. Кондратюк С. К. Встановлення і функціонування радянського режиму в Західній Україні у 1939-1941 рр. (державно-правовий аспект): автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук: 12.00.01 / С. К. Кондратюк. - Л., 2003. - 21 с.

51. Кондратюк К. Західноукраїнська інтелігенція у перші роки радянської влади (вересень 1939 – червень 1941) / К. Кондратюк, І. Лучаківська // Вісник Львівського ун-ту. Серія історична .– Львів, 1998. – Вип.33. – С. 178–185.

52. Кондратюк С. Народні Збори Західної України / С. Кондратюк // Право України. - Київ. - 1999. - №10. - С. 8–10.

53. Кондратюк С. Органи влади в Західній Україні (вересень 1939 - червень 1941 рр.) / С. Кондратюк // Право України. - Київ. - 2003. - № 5. - С. 140–142.

54. Кондратюк К. Політичні, соціально-економічні та духовні аспекти „радянизації» західних областей України у 1939–1941 роках / К. Кондратюк // 1939 рік в історичній долі України і українців. Матеріали міжнародної наукової конференції 23–24 вересня 1999 р. – Львів: ЛНУ, 2001. – С. 21–30.

55. Кондратюк К. Становлення і характер радянської влади в Західній Україні (вересень 1939 - червень 1941 рр.) / К.Кондратюк, С.Кондратюк // Галичина. - 2001. -№5 - 6. - С. 347–353.

56. Косик В. «Український історик» про ОУН і УПА / В. Косик // Український історик - 1994. - № 1- 4. - С. 86–90.

57. Кошарний І.Я. У сузір’ї соціалістичної культури. Культурне будівництво у возз’єднаних областях Української РСР (1939–1958) / І.Я. Кошарний. – Львів, 1975. – 239 с.

58. Кулиш В.М. Советская историография Великой Отечественной войны // Советская историография / В.М. Кулиш. – Москва, 1996. – С. 305–308.

59. Кульчицкий В.С. Освобождение Западной Украины и воссоединение с УССР / В.С. Кульчицкий, М.И. Настюк // Социально-политическая закономерность и правовые основы воссоединения западноукраинских земель с Украинской ССР. – Львов: Высшая школа, 1979. – С. 114–128.

60. Кульчицький С. Возз’єднання Західної України з УРСР: проблема легітимності / С. Кульчицький // Київська старовина. –1999. –№ 6. – С. 80–96.

61. Кульчицький С. Возз'єднання західноукраїнських земель: з відстані шести десятиріч / С. Кульчицький // Історія України. - 1999. - № 34 - С. 1-2.

62. Кульчицький С. Лінія Керзона в історичній долі українського народу / С. Кульчицький // Наука і суспільство. –1991. – №11. – С. 6–15.

63. Кучерепа М. Волинь: 1939–1941рр. / М. Кучерепа, В. Вісин. – Луцьк, 2005. – 485 с.

64. Литвин М.Р. 1939: Західні землі України / М.Р. Литвин, О.І. Луцький, К.Є. Науменко. – Львів: І-т українознавства НАНУ, 1999. –152 с.

65. Луцький О. Інтелігенція Львова (вересень 1939 – червень 1941 рр.) / О. Луцький // Львів: місто – суспільство - культура. - Львів: Львівський університет ім. І.Франка, 1998. - С. 576-585.

66. Луцький О. «Радянізація» Львова: вересень 1939 – червень 1941 / О. Луцький // Львів. Історичні нариси. – Львів,1996. – С. 448–450.

67. Мазур Г. Політика радянської влади щодо населення Західної України в 1939-1941 рр.: суть і наслідки / Г. Мазур // Україна - Польща: важкі питання: Матер. IV міжн. семінару істориків «Українсько-польські відносини під час Другої світової війни». Варшава, 8-10 жовтня 1998 року - Варшава: Тугза. 1999, - С. 91-108.

68. Макарчук С. В єдиній державі / С. Макарчук // Наука і культура. Україна. 1979. –К., 1980. – С. 139–147.

69. Макарчук О.Г. Возз’єднання Західної України з Українською РСР в оцінках англо-американської наукової школи: проблеми історіографії / О.Г. Макарчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Держава та армія». – 2005. – № 528. – С. 133–135.

70. Макарчук С.А. Втрати населення Галичини в роки Другої світової війни (1939–1945 ) / С.А. Макарчук // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2000. – Вип. 35–36. – С. 321–343.

71. Макарчук В.С. Державно-територіальний статус західноукраїнських земель у період Другої світової війни (1939–1945 рр.): історико-правове дослідження: автореф. дис. … доктора юрид. наук: 12.00.01 / В.С. Макарчук. – Київ, 2007. – 26 с.

72. Макарчук В.С. Доба суспільно-політичних полярностей і напруги / В.С. Макарчук, С.А. Макарчук // Львів. Історичні нариси. – Львів, 1996. – С. 389–409.

73. Макарчук С.А. Этносоциальное развитие и национальные отношения на западноукраинских землях в период империализма / С.А. Макарчук. – Львов, 1983. – 255 с.

74. Макарчук С. Західна Україна 1917–1939 рр. в радянській історіографії / С. Макарчук, Ю. Киричук // Вісник Львівського університету. Питання історіографії. – Львів, 1983. – Вип. 19. – С. 10–15.

75. Макарчук С. Міжнаціональні антагонізми в суспільстві Західної України в переддень вересня 1939 р. / С. Макарчук // 1939 рік в історичній долі України і українців. [Матеріали міжнародної наукової конференції 23–24 вересня 1999 р.]. – Львів, 2001. – С. 6–21.

76. Макарчук В.С. Міжнародно-правове визнання державного кордону між Україною і Польщею (1939–1945 рр.) / В.С. Макарчук. – Київ: Атака, 2004. – 348 с.

77. Макарчук С.А. Нищення населення на Волині в часи війни (1941– 1945) / С.А. Макарчук // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 1999. – Вип.34. – С. 361–382.

78. Макарчук В.С. Правове врегулювання кордонів незалежної України // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ: Збірник / Гол. ред. В.Л. Регульський. – Львів: Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України. – 2001. – № 2. – С. 107–116.

79. Макарчук С. Українсько-польський конфлікт в роки Другої світової війни: причини, перебіг, наслідки, пропозиції / С. Макарчук // Україна – Польща: важкі питання.т.9. Матеріали IХ і Х міжнародних семінарів „Українсько – польські відносини під час Другої світової війни». Варшава, 6–10 листопада 2001р. – Луцьк, 2004.– С. 333–352.

80. Марущенко О.В. Актуальні проблеми сучасної української історіографії Другої світової війни / О.В. Марущенко // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – Вип.ІІІ. – Івано-Франківськ, 2000. – С. 145–158.

81. Марущенко О. Україна в Другій світовій війні: історіографічні дослідження 90-х років / О. Марущенко // Історія в школі. – Київ, 2000. – №5–6. – С. 2–4.

82. Марущенко О.В. Новітня українська історіографія історії Другої світової війни / О.В. Марущенко // Вісник Київського національного університету. Історія. – 2000. – Вип.46. – С. 73–79.

83. Марущенко О.В. Сучасна російська історіографія про актуальні проблеми історії України періоду Другої світової війни / О.В. Марущенко // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Історія. Вип. 51. – Київ, 2006. – С. 65–69.

84. Марущенко О.В. Українсько-польські стосунки періоду Другої світової війни у вітчизняній історіографії: [Бібліогр. покажчик] / О.В. Марущенко. – Київ – Івано-Франківськ, 2003. – 123 с.

85. Марчук В.В. Церква, духовність, нація. Українська греко-католицька церква в суспільному житті України ХХ ст. / В.В. Марчук. – Івано-Франківськ: Плай, 2004. – 464 с.

86. Марчук В.В. Церква в умовах тотальної недовіри (спротив УГКЦ сталінській „радянізації» 1939–1941 рр.) / В.В. Марчук // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – Івано-Франківськ, 2000. – Вип. ІІІ. – С. 19–25.

87. Масненко В. Українська історіографія кінця XIX – першої третини ХХ століття: межі національної ідентичності та політичної легімітації / В. Масненко // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2004. – С. 25–34.

88. Машотас В. Комуністична партія Західної України. 1939–1967. [Бібліографічний покажчик матеріалів і публікацій] / В. Машотас. – Львів, 1969. – 440 с.

89. Мельтюхов М.И. Современная отечественная историография предыстории Великой отечественной войны (1985–1995 гг.) : автореф. дисс. на соискание наук. звания канд.истор.наук / М.И. Мельтюхов. – М., 1995. – 18 с.

90. Нариси з історії дипломатії України / [Відп. ред. В.Смолій]. – Київ: Альтернатива, 2001. – 736 с.

91. Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і матеріали. Довідник. У 2 ч. / [За ред.. В.Ф.Панібудьласки]. - К.: Вища школа, 1997. - Ч.2. – 704 с.

92. Недбайло П.О. Юридичний факультет Львівського державного університету ім. І.Франка / П.О. Недбайло // Революційне право. – 1940. – № 17-18. – С. 26–28.

93. Овчаренко О.І. Польща в політиці СРСР (вересень 1939 р.) / О.І. Овчаренко // Сторінки воєнної історії України: Зб. Наукових статей / НАН України. Інститут історії України. – К., 2002. – Вип. 6. – 390 с.

94. Оглоблин О. Мій творчий шлях українського історика / О. Оглоблин // Збірник на пошану проф. д-ра Олександра Оглоблина. – Нью-Йорк, 1977. – С. 50–52.

95. Парсаданова В. С. Депортация населения из Западной Украины и Западной Белоруссии в 1939–1941 гг. / В. С. Парсаданова // Новая и новейшая история. –1989. –№2. – С. 26–44.

96. Патриляк І. Діяльність Організації українських націоналістів (бандерівців) у 1940–1941 роках (військовий аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / І. Патриляк. – Київ, 2001. – 20 с.

97. Патриляк І. Підготовка бандерівською ОУН антирадянського повстання на території Західної України (січень 1940– червень 1941рр.) / І. Патриляк // Київська старовина. – 2004. – № 1. – С. 76–91.

98. Польское подполье на территории Западной Украины и Западной Белоруссии 1939–1941. В 2-х книгах. – Варшава-Москва, 2001. – Кн. 1. – 1436 с.

99. Прикарпаття під прапором Рад. – Ужгород: Карпати, 1989. – 206 с.

100. Прокоп М. Україна і українська політика Москви. - Частина 1. - 3-вид. / М. Прокоп. - K.: - 1981. - 176 с.

101. Прокоп М.С. Українська політика ІІІ Рейху в Другій світовій війні / М. Прокоп // В боротьбі за Українську державу. Есеї, спогади, свідчення, літописання, документи Другої світової війни. – Вінніпег, 1990. – 1294 с.

102. Пурат А. Українці у вересневій кампанії / А. Пурат // 1939 рік в історичній долі України і українців. Матеріали міжнародної наукової конференції 23–24 вересня 1999 року. – Львів, 2001. – С. 137–140.

103. Реєнт О. Ідея соборності України і спроби її реалізації в XIX ст. / О. Реєнт // Україна соборна. – 2005. – № 37(жовт.). – С. 1–6.

104. Рубльов О.С. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції (20-ті – 40-ві роки ХХ ст.) / О.С. Рубльов, Ю.А. Черченко // УІЖ. –1991. –№5. – С. 17–28; –№2. – С.10–20; –№3. – С. 3–15.

105. Рубльов О. Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних політичних та культурних процесах (1914–1939) / О. Рубльов. – К., 2004. – 630 с.

106. Савчук Б. Просвітницька та соціально-економічна діяльність українських громадських товариств у Галичині (остання третина ХIХ ст. – кінець 30-х років ХХ ст.) / Б. Савчук. – Івано-Франківськ: Плай, 1999. – 140 с.

107. Сборник Законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР. – М., 1968. – Т.1. 1938-1967. – С.128–129.

108. Сварник І.І. Маловідомі сторінки з історії „золотого вересня» / І.І. Сварник // Український археографічний щорічник. Вип. 1. – Т.4. –К., 1992. – С. 401–415.

109. Семиряга М.И. Сговор двух диктаторов / М.И. Семиряга // История и сталинизм / Сост. А.Н. Мерцалов. – М.: Политиздат, 1991. – 445 с.

110. Семиряга М.И. Тайны сталинской дипломатии 1939–1941 / М.И. Семиряга. – М.: Высшая школа, 1992. – 302 с.

111. Сеньків М. Західноукраїнське село: насильницька колективізація 1940-х років / М. Сеньків // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 7. – Львів, 2000. – С. 489–492.

112. Сергійчук В. Втрати населення під час українсько-польського міжнаціонального конфлікту в роки Другої світової війни / В. Сергійчук // Україна – Польща: важкі питання. Т.9. [Матеріали IХ і Х міжнародних семінарів „Українсько –польські відносини під час Другої світової війни». Варшава, 6–10 листопада 2001р.]. – Луцьк, 2004. – С. 45–72.

113. Сергійчук В. Зміна кордонів УРСР у 1939–1940 роках / В. Сергійчук // 1939 рік в історичній долі України і українців: Матер, міжн. наук. конф. 23-24 вересня 1999 р. - Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001.- 262 с.

114. Сергійчук В. Наша кров – на своїй землі / В. Сергійчук. – К., 1996. – 59 с.

115. Сергійчук В. Нескорена церква. Подвижництво греко-католиків України в боротьбі за віру і державу / В. Сергійчук. – К.: Дніпро, 2001. – 493 с.

116. Сергійчук В. Поляки на Волині у роки Другої світової війни. Документи з українських архівів і польські публікації / В. Сергійчук. – К., 2003. – 575 с.

117. Сергійчук В. Правда про „золотий» вересень 1939-го / В. Сергійчук. – К., 1999. – 128 с.

118. Сергійчук В. Радянські партизани проти ОУН–УПА / В. Сергійчук. – К., 2000. – 200 с.

119. Сергійчук В. І. Трагедія Волині. Причини й перебіг польсько-українського конфлікту в роки Другої світової війни / В.І. Сергійчук. – К., 2003. – 140 с.

120. Сергійчук В.Трагедія Волині (Причини й перебіг польсько-українського конфлікту в роки Другої світової війни) / В. Сергійчук // Визвольний шлях. –2003. Кн.2 – С.36–53; Кн. 5. – С.30–43; Кн. 6. – С. 44–58.

121. Сергійчук В. Український національний самостійницький рух у Західній Україні в 1939 – 1945 рр. / В. Сергійчук // Україна – Польща: важкі питання. [Матеріали ІІ міжнародного семінару істориків «Українсько-польські відносини в 1918–1947 роках». Варшава, 24 травня 1997р.]. – Варшава, 1998. – С. 67–85.

122. Сливка Ю. Першопричини та геополітичні цілі переселенських акцій / Ю. Сливка // Депортації українців та поляків. Кінець 1939–початок 50-х років. – Львів, 1998. – С. 3–10.

123. Сурмач О. Державно-церковні відносини на західноукраїнських землях (1939–1941) / О. Сурмач // 1939 рік в історичній долі України та українців. – Львів, 2001. – С. 171–178.

124. Суспільно–політичний розвиток західних областей УРСР. 1939–1989 / [Відп. ред. Ю.Ю.Сливка. Упоряд.: Х.І. Горожанкіна, О.А. Кірсанова, Л.М. Мінаєва, Л. С. Федоришин]. – К.: Наук. думка, 1989. – 456 с.

125. Сухий О. 1939 рік у висвітленні української історіографії // 1939 рік в історичній долі України і українців. [Матеріали міжнародної наукової конференції 23–24 вересня 1999 р.] / О. Сухий. – Львів, 2001. – С. 31–40.

126. Таран Л. Провідні тенденції світової історіографії в ХХ ст. та проблеми кризи сучасної української науки / Л. Таран // УІЖ. – 1998. – № 5. – С. 30–39.

127. Торжество історичної справедливості. Закономірність возз’єднання західноукраїнських земель в єдиній Українській Радянській державі / [Відп. ред. М.М.Олексюк]. – Львів, 1968. – 803 с.

128. Труш І. Про мистецтво і літературу. Зб. статтей / І. Труш. – Київ, 1958. – 113 с.

129. У півстолітніх змаганнях. [Вибрані листи до К.Студинського (1891–1941)]. - К.: Наукова думка, 1993. - 430 с.

130. Україна і Росія в історичній ретроспективі: Нариси в 3-х томах / Інститут історії України НАН України; [Ред.рада: акад. НАН України В. М. Литвин (голова), акад. НАН України І. М. Дзюба, акад. НАН України Я. Д. Ісаєвич, акад. НАН України О. С. Онищенко, акад. НАН України В. А. Смолій, С. В. Кульчицький та ін]; Відп. ред. акад. НАН України В. А. Смолій: Том 2. [Гриневич В. А., Даниленко В. М., Кульчицький С. В., Лисенко О. Є. Радянський проект для України // Інститут історії України НАН України]. - К.: Наук, думка, 2004. - 531 с.

131. Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми / [Колективна монографія за ред. Л. Зашкільняка]. – Львів, 2004. – 406 с.

132. Усенко І.Б. Правова ідеологія і право України на етапі становлення тоталітарного режиму (1929-1941) / І.Б. Усенко, О.М. Мироненко, В.А. Чехович. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 220 с.

133. Шаповал Ю. «Золотий вересень» 1939-го: як це робилося насправді / Ю. Шаповал // Волинь у новітній історії української державності: Збірник наукових праць. – Луцьк, 1999. – С. 159–167.

134. Шаповал Ю. Невигадані історії / Ю. Шаповал. – Київ, 2004. – 413 с.

135. Шаповал Ю. Нові документи про депортаційно-переселенські процеси // Депортації українців та поляків: кінець 1939 – початок 50-х років: До 50-річчя операції „Вісла». [Збірник / Упоряд. Ю. Сливка] / Ю. Шаповал. – Львів, 1998. – С. 41–43.

136. Шаповал Ю. Пакт Ріббентропа–Молотова та Західна Україна: нові документи й факти / Ю. Шаповал // Історія в школах України. – 2000. – №2. – С. 15–21.

137. Яковенко Н. Одна Кліо, дві історії / Н. Яковенко // Критика. – 2002. – № 12. – С. 12–13.