Тема 3. Основи теорії конституціоналізму

Мета заняття –опанування здобувачам вищої освіти теоретичними знаннями про конституціоналізм як загальну теорія конституції; визначення його поняття, сутність і характерні ознаки як політико-правового явища; етапи конституційного розвитку в Україні.

Кількість годин – 2.

Питання для самостійного опрацювання Методичні рекомендації для підготовки питань для самостійного опрацювання
Охарактеризувати поняття та сутність конституції та дати класифікацію сучасних конституцій у світі. Орієнтовний план 1. Особливості конституції як нормативно-правового акту. 2. Основні функції конституції. При розкритті питань даної теми необхідно проаналізувати поняття «конституція», щоу матеріальному розумінні – писаний акт, сукупність актів або конституційних звичаїв, які проголошують і гарантують права й свободи людини та громадянина, а також визначають основи суспільного ладу, форму правління й територіального устрою, основи організації центральних і місцевих органів влади, їх компетенцію і взаємовідносини, державну символіку та столицю; у формальному розумінні – це закон або група законів, які мають вищу юридичну силу стосовно інших законів. Класифікація допомагає точніше зрозуміти природу і особливості конституцій, глибше вникнути в їх зміст. Конституції можна класифікувати за різними ознаками. Конституція України є формальною, постійною, демократичною, республіканською, унітарною, змішаною, прийнятою парламентом, кодифікованою. Основне призначення конституції – закріплення й гарантування фундаментальних прав людини та громадянина, упорядкування й організація державної влади, утвердження загальнолюдських цінностей, на яких грунтується будь-яке суспільство. Особливості Конституції України – це її специфічні риси, які відрізняють Конституцію від інших нормативно-правових актів, характеризують її сутність і зміст. Зазвичай виділяють юридичні, політичні та ідеологічні властивості Конституції України. Юридичні властивості виражають правову природу Конституції та визначають її місце у правовій системі держави, в системі національного законодавства.
Назвати основні Зародження та розвиток конституціоналізму в Україні та охарактеризувати причини виникнення конституцій у світі та Україні. Конституціоналізм – це: 1) правління, обмежене конституцією, політична система, що спирається на конституцію і конституційні методи правління; 2) політико-правова теорія, що обґрунтовує необхідність встановлення конституційного ладу; 3) теорія і практика конституційного будівництва. Теорія, доктрина, згідно з якою здійснюється конституційне будівництво, формуються найважливіші суспільні й державні інститути, є важливою складовою конституціоналізму. Такі положення останнього, як теорія розподілу влад, парламентаризм, проголошення прав і свобод громадян є надбанням цивілізації. Елементами конституціоналізму є фактична і юридична конституція, конституційна теорія і практика, конституційні відносини. Конституціоналізм не можна ототожнювати з конституційним законодавством або процесом його реалізації, оскільки це складові конституціоналізму. Поява перших конституцій повʼязана з епохою буржуазних революцій. Першими такими конституціями вважаються конституції штатів Північної Америки: Декларація прав Віргінії (1776 p.), Білль про права Пенсільванії (1776 p.), конституція Північної Кароліни (1776 p.), конституція Меріленда (1776 p.), конституційні акти інших штатів. У 1787 р. установчими зборамибула розроблена і згодом конституційними конвентами штатів ратифікована конституція США. До перших належать Конституція Пилипа Орлика 1710 р., а також конституції Франції й Польщі 1791 р.

Теми рефератів

1. Історія світового конституційного розвитку.

2. Конституціоналізм в Україні: зародження та основні етапи розвитку.

3. Система принципів сучасного українського конституціоналізму.

4. Принцип верховенства права як принцип сучасного українського конституціоналізму.

5. Принцип верховенства Конституції і законів України як принцип сучасного українського конституціоналізму.

6. Принцип пріоритету прав людини перед іншими соціальними цінностями та інтересами як принцип сучасного українського конституціоналізму.

7. Принцип конституційної законності як принцип сучасного українського конституціоналізму.

8. Принцип демократизму як принцип сучасного українського конституціоналізму.

Аналітично-понятійне завдання

(завдання для ділових ігор, що проводяться за типом «снігової лавини»):

Проаналізувати і співставити поняття: «конституція» і «конституціоналізм».

Аналітичне завдання:

1. Чи може сформуватися в державі конституціоналізм у разі відсутності в ній конституції? Відповідь обґрунтуйте.

2. Співвіднесіть між собою категорії: і «конституціоналізм» та охарактеризуйте їх спільні й відмінні риси.

3. Які події супроводжували реформування інститутів державної влади 2004 р.?

4. Які події супроводжували внесенні змін до Конституції України у 2014 р.?

5. Наведіть статті Конституції України, в яких закріплена її політична функція.

6. Які події в Україні за останні роки були пов'язані із внесенням змін до організації конституційно-правових інститутів?

7. На підставі аналізу останніх подій у Верховні Раді України навколо відміни конституційної реформи необхідно спрогнозувати: до яких нормативно-правових актів будуть внесені відповідні зміни та доповнення?

8. Чи може сформуватися в державі конституціоналізм у разі відсутності в ній конституції? Відповідь обґрунтуйте.

Теми рефератів:

1. Конституційний договір між Верховною Радою України і Президентом України 1995 року: правова природа та конституційне значення.

2. Сучасний етап конституційної реформи в Україні.

3. Демократична правова держава: принципи формування та функціонування.

4. Сучасні ідеї про правову державу, їх відбиток в конституційному законодавстві та реалізація у практиці державного будівництва.

Рекомендована додаткова література

Нормативно-правові акти

1. Декларація про державний суверенітет України вiд 16.07.1990 // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. ‑ № 31. ‑ Ст. 429.

2. Акт проголошення незалежності України: Постанова Верховної Ради Української РСР вiд 24.08.1991 // Відомості Верховної Ради. – 1991. ‑ № 38. ‑ Ст. 502.

3. Про правонаступництво України: Закон України від 12.09.1991 // Відомості Верховної Ради. – 1991. ‑ № 46. ‑ Ст. 617.

4. Про внесення змін до Конституції України щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 01.02.2011 № 2952-VI // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua.

5. Про внесення змін до статті 98 Конституції України: Закон України від 19.09.2013 // Відомості Верховної Ради. – 2014. – № 11. – Ст.142

6. Про відновлення дії окремих положень Конституції України: Закон України від 21.02.2014 // Відомості Верховної Ради. – 2014. – № 11. – Ст.143.

7. Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України від 08.06.1995 // Відомості Верховної Ради. – 1995. – № 18. – Ст. 133.

8. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 08.12.2004 № 2222-IV (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України) // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua.

9. Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади вимогам статей 157 і 158 Конституції України від 30.07.2015 № 2-в/2015 // Офіційний вісник України від 21.08.2015. –№ 64.

Спеціальна література

1. Бабенко К. А. Конституційні засади розвитку і регулювання політико-правових відносин в Україні: монографія. / К.А. Бабенко. – К.: Ін Юре, 2008. – 480 с.

2. Барабаш Ю. Державно-правові конфлікти в теорії та практиці конституційного права: монографія / Ю. Барабаш. – Харків: Право, 2008. – 220 с.

3. Бєлов Д.М. Парадигма українського конституціоналізму: монографія / Д.М. Бєлов. – Великий Березний РК «Евростандарт», 2011. – 399с.

4. Горбатенко В.П. Теоретико-прикладні аспекти осягнення феномена «уявного конституціоналізму» / В.П. Горбатенко // Актуальні проблеми сучасного конституційного права України : зб. наук. пр. – К.: Юридична думка, 2014. – С. 106–119.

5. Євграфова Є. Щодо ідеальної конституції, її виконання і вітчизняного досвіду проектування / Є. Євграфова // Право України. – 2014. – № 7. – С. 121–129.

6. Задорожня Г. Аксіологічний вимір Конституції України: проблеми теорії та практики / Г. Задорожня // Юридичний журнал. – 2012. – № 7-8 (121-122). – С. 98-102.

7. Ковальов І. П. Проблемні аспекти категорії конституціоналізму / І. П. Ковальов // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2012. – № 3. – С. 92–99.

8. Колісник В. Процесуально-процедурні аспекти проведення конституційної реформи / В. Колісник // Конституційна реформа: експертний аналіз. – Харків: Фоліо, 2004. – С. 63–72.

9. Колісник В. Сутність конституціоналізму, конституційна доктрина та головні доктринальні підходи до визначення конституційного ладу / В. Колісник // Право України. – 2013. – №12. – С. 71-92.

10. Конституційна реформа в Україні: у пошуках політичного балансу. – К.: Лікей, 2011. – 44 с.

11. Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність : До 15-річчя Конституції України і 20-ї річниці незалежності України. / НАН України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького / За ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2011. – 328 с.

12. Крусян А. Громадянське суспільство в Україні як передумова сучасного українського конституціоналізму: поняття і тенденції розвитку / А. Крусян // Право України. – 2014. – № 4. – С. 17–25.

13. Крусян А. Конституційний процес в Україні: втілення принципів європейського конституціоналізму / А. Крусян, Н. Мішина // Вісник Конституційного Суду України. – 2014. – № 3. – С. 72–79.

14. Нікольська О. Пряма дія норм Конституції України як її юридична властивість / O. Нікольська // Юридична Україна. – 2009. – № 7. – С. 40–44.

15. Орловський О.С. Муніципалізм як складова конституціоналізму / О.С. Орловський // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 71. – С. 20–25.

16. Подорожна Т. Конституціоналізація правового порядку через призму верховенства конституції / Т. Подорожна // Право України. – 2014. – № 3. – С. 180–188.

17. Подорожна Т.С. Етапи новітнього конституційного процесу в Україні / Т.С. Подорожна // Держава і право: зб. наук. пр. : Юрид. і політ. науки. – 2012. – Вип. 55. – С. 178–183.

18. Правова доктрина України : у 5 т. – Х. : Право, 2013. – Т. 2 : Публічно-правова доктрина України / Ю.П. Битяк, Ю.Г. Барабаш, М.П. Кучерявенко ; за заг. ред. Ю.П. Битяка. – 864 с.

19. Проблеми розвитку конституційного законодавства України: збірник висновків Європейської Комісії «за демократію через право» (Венеціанської Комісії) / За заг. ред. В.М. Литвина; Упоряд.: В.О. Зайчук, С.В. Ківалов, О.Л. Копиленко та ін.; Ін-т законодавства Верховної Ради України; [пер. з англ.] – К.: Парлам. вид-во, 2010. – 498 с.

20. Рабінович С. Фактична Конституція: перспективи соціолого-правового осмислення / С. Рабінович // Право України. – 2014. – № 3. – С. 161–170.

21. Речицький В. В. Конституціоналізм. Коротка версія. Читанка з конституціоналізму для зацікавлених / В. В. Речицький. – Х.: Харківська правозахисна група; Права людини, 2014. – 263 с.

22. Савчин М.М. Конституціоналізм та природа конституції: монографія / М.М. Савчин. – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 209. – 372с.

23. Стецюк П.Б. Бодан Кістяківський про Конституцію, конституційну державу та конституціоналізм / П.Б. Стецюк // Вибори та демократія. – 2012. – № 2 (32). – С. 97–104.

24. Стецюк П.Б. Основи теорії конституції та конституціоналізму. Частина перша: посібник / П.Б. Стецюк. – Львів: Астролябія, 2004. – 232 с.

25. Томенко М.В. Конституційний процес як пошук стратегічних пріоритетів України: Монографія / М.В. Томенко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2010. – 299 с.

26. Футей Б. Коментар з приводу спроб внесення змін до Конституції України / Б. Футей // Конституційна реформа: експертний аналіз. – Харків: Фоліо, 2004. – С. 42–45.

27. Шаповал В. Феномен конституції як основного закону / В. Шаповал // Право України. – 2014. – № 7. – С. 64–84.

28. Якою могла бути українська Конституція: Проекти громадянського суспільства / За заг. ред. Н.В. Линник; УНЦПД. – К.: Лікей, 2008. – 64 с.