Порядок обрання Президента України

Характер виборів Президента зумовлюється насам­перед його статусом: глави держави, глави держави і глави виконавчої влади або іншим статусом. Якщо Пре­зидент є лише главою держави, то він обирається, як правило, її парламентом. Якщо ж Президент є главою держави і главою виконавчої влади, то він обирається народом, тобто громадянами відповідної держави.

Разом з тим, у змішаних, напівпрезидентських (пар­ламентсько-президентських) державах, де Президент є лише главою держави, він може обиратися народом шляхом прямих виборів.

Відповідно до ст. 103 Конституції України Прези­дент України обирається на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.

Принцип загальності виборів Президента, насампе­ред, означає що право обирати мають громадяни Украї­ни, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять ро­ків. Не мають права голосу громадяни, визнані судом недієздатними.

Чинна Конституція передбачає низку умов (цензів), яким має відповідати кандидат на пост Президента, зо­крема, щодо віку, місця народження, володіння держав­ною мовою тощо.

Президентом може бути обраний громадянин Украї­ни, який на день проведення виборів досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в Україні про­тягом десяти останніх перед днем виборів років та воло­діє державною мовою.

Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд.

Нарівні з вимогами до кандидата на пост Президен­та існують обмеження і щодо особи Президента. Відповідно до ст. 103 Конституції Президент не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємни­цькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одер­жання прибутку.

Принцип рівності виборів Президента означає, що громадяни України беруть участь в виборах на рівних засадах, кожний виборець має один голос.

За Конституцією (ст. 70), не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соці­ального походження, майнового стану, місця проживан­ня, за мовними та іншими ознаками, за винятком пере­дбачених Конституцією України та Законом України про вибори Президента України.

Принцип рівності означає також створення рівних умов для кандидатів.

Принцип прямого характеру виборів означає, що Пре­зидент України обирається безпосередньо виборцями.

Голосування на виборах Президента України є тає­мним, контроль за волевиявленням виборців забо­роняється.

Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Пре­зидента. Постанова Верховної Ради України про при" значення чергових виборів приймається не пізніше як за 180 днів до дня виборів.

У разі дострокового припинення повноважень Пре­зидента України вибори Президента України проводять­ся в період дев'яноста днів з дня припинення цих пов­новажень (ст. 103 Конституції). Вибори Президент Ук­раїни призначаються Верховною Радою України (ст. 85 Конституції).

Право висування претендента на кандидата у Прези­денти України належить громадянам України, які мають право полосу. Це право реалізується ними у порядку, визначеному законом, через політичні партії та їх ви­борчі блоки, а також через збори виборців, в тому числі шляхом самовисунення.

Вибори Президента України проводяться по єдино­му загальнодержавному одномандатному виборчому ок­ругу, який включає в себе всю територію України.

Для проведення виборів територія єдиного загально­державного одномандатного виборчого округу поділяє­ться на 225 територіальних виборчих округів. Кількість таких округів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі встановлюється Централь­ною виборчою комісією з урахуванням їх адміністратив­но-територіального устрою та кількості населення. Те­риторіальний виборчий округ включає в себе один або кілька районів, міст, районів у містах або їх частин. Рі­шення про утворення територіальних виборчих округів приймається Центральною виборчою комісією не пізні­ше як за 160 днів до дня виборів за поданням відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад.

Список територіальних виборчих округів із зазна­ченням їх номерів, територіальних меж та центрів окру­гів публікується Центральною виборчою комісією у пресі у триденний термін від дня прийняття нею відповідного рішення.

Для проведення голосування і підрахунку голосів по виборах Президента України територія сіл, селищ, міст, районів у містах, що входять до складу тери­торіального виборчого округу, поділяється на виборчі дільниці.

Виборчі дільниці утворюються територіальними ви­борчими комісіями за поданням сільських, селищних, міських (міст, де немає районних рад), районних у міс­тах рад, а у разі відсутності таких подань - за пропози­цією відповідно сільських, селищних, міських голів, го­лів районних у містах рад або посадових осіб, які відпо­відно до закону здійснюють їх повноваження.

Виборчі дільниці утворюються в кількості від 20 до 3000 виборців, а у виняткових випадках - з меншою або більшою кількістю виборців.

Виборчі дільниці утворюються не пізніше як за 60 днів, а у виняткових випадках, які визначаються Цен­тральною виборчою комісією - не пізніше як за 5 днів до дня виборів.

Вибори Президента України організують і проводять Центральна виборча комісія, територіальні виборчі комі­сії та дільничі виборчі комісії.

Центральна виборча комісія утворюється і функціо­нує відповідно до Конституції України та Закону Украї­ни "Про Центральну виборчу комісію".

Центральна виборча комісія є постійно діючим дер­жавним органом. До її складу входить 15 осіб. Голова комісії, його заступник, секретар комісії, а також не мен­ше третини інших членів Комісії повинні мати вищу юридичну освіту.

Територіальні виборчі комісії утворюються не пізніш як за 70 днів до дня проведення виборів Президента України рішенням, відповідно, Верховної Ради Автоно­мної Республіки Крим, обласних, Київської та Севасто­польської міських рад у складі голови, секретаря та чле­нів комісії за поданням керівних органів республікансь­кої (Автономної Республіки Крим), обласних, Київської та Севастопольської міських організацій політичних пар­тій або центральних органів цих партій. Зазначені по­дання направляються до відповідної ради не пізніш як за 80 днів до дня виборів.

До складу територіальних виборчих комісій обо­в'язково включаються (за наявності відповідних надань) по два представники від партій (блоків), від яких за­реєстровані кандидати. Представниками від партій (бло­ків) можуть бути члени цих партій або безпартійні.

Загальна кількість членів територіальної виборчої комісії визначається відповідною радою, але не може бути менше 10 осіб.

Голова, заступник голови та секретар територіальної виборчої комісії не можуть бути членами однієї партії (представниками одного блоку партій).

Дільничі виборчі комісії утворюються сільськими, селищними, міськими (міст, де відсутні районні ради), районними у містах радами не пізніш як за 45 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секрета­ря і членів комісії.

Кількість членів дільничих виборчих комісій визна­чається органами, що їх утворюють, залежно від кілько­сті пропозицій, але не може бути меншою 8 осіб. До складу дільничих виборчих комісій обов'язково включа­ються (за наявності відповідних подань) по два предста­вники певних осередків чи вищого рівня організацій партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу. Предста­вниками від партій (блоків) можуть бути члени цих пар­тій або безпартійні.

Однією з найважливіших стадій виборчого процесу з виборів Президента України є висування і реєстрація кандидатів у Президенти України.

Право висувати претендента на кандидата у Прези­денти України належить партіям, які зареєстровані Мі­ністерством юстиції України. Це право реалізується пар­тією як безпосередньо, так і через об'єднання кількох партій у виборчий блок.

Висування претендентів на кандидатів у Президенти України починається за 170 днів і закінчується за 140 днів до дня виборів.

Претендент висувається партією на з'їзді, конферен­ції, що є найвищим статутним органом цієї партії. По­рядок проведення з'їзду (конференції, загальних зборів) партії визначається її статутом.

Висування претендента виборчим блоком партій здійснюється на міжпартійному з'їзді (конференції), де­легати на який обираються членами партій, що об'єд­налися у виборчий блок, відповідно до норми представ­ництва, визначеної угодою про утворення виборчого блоку.

Претендентом на кандидата у Президенти України від партії або виборчого блоку партій може бути як член цієї партії, так і позапартійний громадянин.

З'їзд (конференція, загальні збори) має право вирі­шувати питання висування претендента, якщо на ньому присутні більше двох третин обраних делегатів, але не менше 200 осіб.

Претендент вважається висунутим, якщо за його кандидатуру проголосувало більше половини учасників з'їзду (конференції, загальних зборів).

Збори виборців також мають право у строки, пере­дбачені Законом про вибори Президента України, вису­вати претендента на кандидата у Президенти України, якщо в них беруть участь не менш як 500 громадян України, що мають право голосу. Збори виборців можуть проводитися на підприємствах, в установах, організаціях.

Збори виборців можуть обговорювати одну або кіль­ка кандидатур претендента. Кожний учасник зборів мо­же запропонувати для обговорення будь-яку кандидату­ру, в тому числі самовисунутися. Висунутою зборами виборців як претендент вважається особа, за яку прого­лосувало не менш як дві третини учасників зборів.

Ініціативна група виборців, затверджена рішенням зборів виборців, подає до Центральної виборчої комісії заяву про реєстрацію претендента та заяву про реєстра­цію ініціативної групи.

Реєстрація претендента на кандидата у Президенти України здійснюється Центральною виборчою комісією. Претендентом може бути зареєстрована особа, яка від­повідає вимогам, передбаченим Законом про вибори Президента України. Центральна виборча комісія при­ймає рішення про реєстрацію претендента у п'ятиденний строк з дня подання заяви про реєстрацію та документів, передбачених Законом і протягом 48 годин після реєстрації видає уповноваженій особі (блоку), ініціативній групі ви­борців довідку про реєстрацію претендента і необхідну кількість підписних листів встановленої форми для збиран­ня підписів виборців на підтримку претендента.

Претендент має бути зареєстрований як кандидат у Президенти України, якщо його кандидатуру підтрима­ють своїми підписами не менш як один мільйон грома­дян України, які мають право голосу, в тому числі не менш як ЗО тисяч громадян у кожному з двох третин регіонів (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ і Севастополь) України. Реєстрація претендента як кандидата у Президенти України здійснюється Цент­ральною виборчою комісією протягом п'яти днів після складення нею протоколу про результати збирання під­писів виборців на підтримку претендента. Реєстрація кандидатів у Президенти України повинна бути завер­шена не пізніш як за 90 днів до дня виборів Президента України. Центральна виборча комісія протягом двох днів після реєстрації видає кандидату у Президенти України посвідчення встановленого зразка, а претендентам, яким відмовлено у реєстрації, - рішення.

Особа, яка отримала посвідчення про реєстрацію її як кандидата у Президенти України, мас право здійсню­вати передвиборчу агітацію.

Передвиборча агітація може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України.

Громадяни України, політичні та інші об'єднання громадян, колективи підприємств, установ і органі­зацій мають право вільно і всебічно обговорювати пе­редвиборчі програми кандидатів, їх політичні, ділові та особисті якості, вести агітацію "за" або "проти" кандидатів на зборах, мітингах, у пресі, на радіо і те­лебаченні.

Пріоритетною формою ведення передвиборчої агіта­ції кандидатами е їх зустрічі з виборцями. Кандидати у Президенти України проводять зустрічі з виборцями на зборах та в інших зручних для виборців формах. Терито­ріальні виборчі комісії беруть участь в організації зустрі­чей кандидатів з виборцями. На прохання кандидатів чи виборчих комісій органи виконавчої влади та органи мі­сцевого самоврядування сприяють в організації таких зустрічей.

Для проведення масових заходів предвиборчої агіта­ції місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації дер­жавної і комунальної форм власності, де частка держав­ної власності перевищує 25 %, безкоштовно надають придатні для цієї мети приміщення у визначений вибор­чою комісією час. При цьому територіальні виборчі ко­місії зобов'язані забезпечити рівні можливості для всіх кандидатів у Президенти України.

Іншою не менш важливою і дієвою формою перед­виборчої агітації є передвиборчі плакати кандидатів у Президенти України.

Центральна виборча комісія за рахунок коштів, що виділяються з Державного бюджету України на прове­дення виборчої кампанії, забезпечує виготовлення не пізніш як за 50 днів до дня виборів передвиборчих пла­катів кандидатів у Президенти України. Форма, розмір та поліграфічне виконання передвиборчих плакатів, їх тираж відповідно до вимог чинного законодавства встановлюються Центральною виборчою комісією і повинні бути однаковими для всіх кандидатів.

Виготовлені передвиборчі плакати з розрахунку по 10 примірників кожного плаката на кожну виборчу комі­сію у встановленому Центральною виборчою комісією порядку передаються безпосередньо кандидатам у Пре­зиденти України або їх довіреним особам чи за їх зго­дою територіальним виборчим комісіям.

Разом з тим кожен кандидат за власним розсудом може забезпечувати виготовлення інших матеріалів пе­редвиборчої агітації за рахунок і в межах коштів особис­того виборчого фонду. Відомості, що подаються у зазна­чених матеріалах, повинні відповідати вимогам закону.

Усі друковані матеріали передвиборчої агітації по­винні містити інформацію про організацію, установу та осіб, відповідальних за їх випуск, вихідні дані установи, що здійснила друк, відомості про загальний тираж від­повідного друкованого матеріалу.

Органи місцевого самоврядування відводять місця та обладнують стенди, дошки у людних місцях для розмі­щення матеріалів передвиборчої агітації, забезпечують наявність на них агітаційних матеріалів, видання яких здійснюють відповідні виборчі комісії, а також опубліко-ваних ними повідомлень, передбачених Законом "Про вибори Президента України" щодо виборчої кампанії та кандидатів.

Але головними засобами передвиборчої агітації в су­часних умовах при проведенні загальнонаціональних ви­борів, і насамперед під час виборів глави держави, є, звичайно, електронні засоби масової інформації, зокре­ма радіо і телебачення.

Відповідно до Закону України "Про вибори Прези­дента України" (ст. 32) кандидатам у Президенти Украї­ни надасться можливість безкоштовного користування державними засобами масової інформації шляхом на­дання їм рівноцінного і однакового за обсягом часу мо­влення на загальнодержавному рівні і в межах окремого виборчого округу.

Конкретний час радіо- і телепередач, визначених для передвиборчої агітації кандидатів на загальнодержавно­му рівні, встановлюється Центральною виборчою комісією, у територіальних виборчих округах- територіаль­ним виборчим комісіями за походженням з керівниками відповідних засобів масової інформації. Телерадіокомпаніям забороняється переривати передвиборчі агітаційні програми, в тому числі рекламою товарів, робіт, послуг.

Крім того, кандидати у Президенти України мають право на безплатне розміщення пакету своєї передви­борчої програми обсягом не більше чотирьох сторінок машинописного тексту (7800 друкованих знаків) в одна­ковому поліграфічному виконанні в газетах "Голос України" і "Урядовий кур'єр".

Черговість друкування передвиборчих програм кан­дидатів у президенти встановлюється Центральною ви­борчою комісією шляхом жеребкування.

Ці види передвиборчої агітації фінансуються дер­жавою.

Центральна виборча комісія та територіальні виборчі комісії з коштів Державного бюджету України, виділе­них на проведення виборчої кампанії, оплачують вста­новлені згідно з Законом про вибори Президента Украї­ни: час на державному радіо і телебаченні, друкування передвиборчих плакатів та публікацію передвиборчих програм кандидатів в газетах "Голос України" і "Урядовий кур'єр", в обласних виданнях.

Державне фінансування передвиборчої агітації може поєднуватись з особистим. Кандидати у Президенти України мають право за рахунок і в межах коштів осо­бистого виборчого фонду додатково друкувати свої ма­теріали передвиборчої агітації як у державних, так і не­державних періодичних друкованих виданнях на умовах рівної оплати за одиницю газетної площі, а також вести свою передвиборчу агітацію як на державних, так і не­державних телерадіоканалах на умовах рівної оплати за одиницю ефірного часу. Агітація в недержавних засобах масової інформації обмежується лише можливостями власного виборчого фонду на умовах рівної оплати за ефірний час чи газетну площу для кандидатів у Прези­денти України.

Особистий виборчий фонд утворюється за рахунок власних коштів кандидата, коштів політичних партій, пожертвувань громадян України, юридичних осіб, зареєстрованих в Україні, за винятком державних підпри­ємств, державних органів, установ і організацій, органів місцевого самоврядування, а також іноземців та осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб, підприємств з іноземними інвестиціями благодійних організацій та ре­лігійних об'єднань, підприємств, організацій та установ, що мають заборгованість перед бюджетами всіх рівнів.

Розмір особистого виборчого фонду кандидата не може перевищувати 100000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, пожертвування однієї фізичної особи або юридичної особи - 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Кошти особистих виборчих фондів використовуються виключно на потреби передвиборчої агітації.

Час і місце, організація і порядок голосування, умо­ви повторного голосування, порядок підрахунку голосів на виборчій дільниці, встановлення підсумків голосу­вання по територіальному виборчому округу та результа­тів виборів визначаються Законом України "Про вибори народних депутатів України".

Голосування відповідно до цього Закону, проводяться в день виборів і в день повторного голосування з 8-ї до 20-ї години.

Про час і місце голосування дільнича виборча комі­сія сповіщає виборців не пізніш як за 15 днів до дня ви­борів. Голосування проводиться у спеціально відведених приміщеннях, де обладнуються в достатній кількості ка­біни або кімнати для таємного голосування, визначають­ся місця видачі виборчих бюлетенів і встановлюються виборчі скриньки таким чином, щоб виборці при підході до них обов'язкового проходили через кабіни або кімна­ти для таємного голосування. Кожен виборець голосує особисто. Голосування за інших осіб не допускається. Виборчий бюлетень заповнюється виборцем у кабіні або кімнаті для таємного голосування.

У бюлетені для голосування виборець робить позна­чку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує його волевияв­лення, у квадраті проти прізвища кандидата, за якого він голосує. Виборець може голосувати лише за од­ного кандидата. У разі непідтримання жодного з кан­дидатів виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, яка засвідчує його волевиявлення, в квадраті проти слів: "Не підтримую жодного кандидата у Президенти України".

Підрахунок голосів на виборчій дільниці здійснюється лише членами дільничої виборчої комісії на її засіданні в тому ж приміщенні, де проходило голосування. Під час підрахунку голосів ніхто не має права робити будь-які по­значки, записи на бюлетенях для голосування.

Комісія підраховує загальну кількість виборчих бю­летенів, встановлює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, кількість виборчих бюлетенів визнаних недійсними, кількість голосів, поданих за кожного кан­дидата, та кількість голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата, про що складається протокол у чо­тирьох примірниках.

На підставі протоколів дільничих виборчих комісій територіальна виборча комісія встановлює підсумки го­лосування по територіальному виборчому округу.

Центральна виборча комісія на підставі протоколів територіальних виборчих комісій та протоколів дільнич­них виборчих комісій, утворених при представництвах України за кордоном, не пізніш як у п'ятиденний строк після дня виборів встановлює результати виборів по єдиному загальнодержавному одномандатному виборчо­му округу з виборів Президента України, про що скла­дається відповідний протокол.

У разі, коли за результатами голосування неможливо визначити кандидата, обраного Президентом України, Центральна виборча комісія приймає рішення про про­ведення повторного голосування, про що зазначається у протоколі.

У разі, коли вибори Президента України відповідно до цього Закону визнані Центральною виборчою комісі­єю такими, що не відбулися, Центральна виборча комі­сія приймає рішення про подання до Верховної Ради України щодо призначення повторних виборів.

Вибори визначаються такими, що не відбулися, у ра­зі вибуття усіх кандидатів у Президенти України.

Обраним Президентом України вважається канди­дат, який одержав на виборах більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

Якщо до виборчого бюлетеня було включено більше двох кандидатів і жоден з них не набрав більше полови­ни голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, Центральна виборча комісія призначає повторне голосу­вання по виборах Президента України по двох кандида­тах, які одержали найбільшу кількість голосів.

Обраним Президентом України вважається канди­дат, який в результаті повторного голосування одержав більшу, ніж інший кандидат, кількість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

Новообраний Президент вступає на свій пост у ви­значений Конституцією термін: не пізніше ніж через тридцять днів після офіційного оголошення результатів виборів і з моменту складення присяги народові на уро­чистому засіданні Верховної Ради України.

Приведення Президента до присяги здійснює Голова Конституційного Суду України.

Президент України складає присягу такого змісту:

"Я, (ім'я та прізвище), волею народу обраний Пре­зидентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усі­ма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Україн­ського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизни­ків, підносити авторитет України у світі".

Якщо ж Президент України обирається на позачер­гових виборах, він складає присягу у п'ятиденний термін після офіційного оголошення результатів виборів.

Президент приносить присягу на урочистому засі­данні Верховної Ради України в присутності представ­ників інших органів державної влади та місцевого само­врядування, політичних партій і громадських організа­цій, почесних громадян України та представників іно­земних держав.