Поняття та види юридичної відповідальності

Здійснення правопорушень тягне за собою юридичну відповідальність у вигляді вжиття заходів державного примусу каральної спрямованості, зазнавання правопорушником втрат особистого, організаційного чи матеріального характеру.

В юридичній науці є двохаспектне розуміння юридичної відповідальності:

- позитивна (перспективна або заохочувальна) відповідальність - передбачає заохочення за виконання корисних для суспільства і держави варіантів поведінки;

- негативна (ретроспективна або охоронна) відповідальність - передбачає покарання за правопорушення.

Юридична (ретроспективна) відповідальність - це особливий вид соціальної відповідальності.

Юридична (ретроспективна) відповідальність - це юридичний обов'язок правопорушника зазнати примусового позбавлення його певних соціальних благ чи цінностей (матеріальних, духовних чи особистих), які належали йому до факту правопорушення.

Ознаки юридичної відповідальності:

- це один з видів державного примусу у формах каральних і правовідновлювальних заходів;

- це негативна реакція держави на правопорушення та суб'єкта, винного в його вчиненні;

- виникає тільки за наявності правопорушення;

- здійснюється лише за умови встановлення складу правопорушення;

- має зовнішній характер;

- здійснюється компетентним органом відповідно до закону та при дотриманні певного процедурно-процесуального порядку та форм;

- виражається в обов'язку особи (правопорушника) зазнати певних втрат особистого" організаційного чи матеріального характеру.

Залежно від видів правопорушень розрізняють і види юридичної відповідальності:

- кримінальна відповідальність - полягає в застосуванні виду й міри кримінального покарання до винної у вчиненні злочину фізичної особи;

- адміністративна відповідальність - полягає в накладенні на винних фізичних осіб (в окремих випадках - юридичних осіб), які порушили правила поведінки, що діють у сфері державного управління та інших урегульованих адміністративним законодавством сферах, адміністративних стягнень (штраф, втрати спеціальних прав, попередження та ін);

- цивільно-правова відповідальність - полягає в накладенні цивільно-правових стягнень (неустойки, штрафу, пені, відшкодування збитків) на фізичну чи юридичну особу за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, або за заподіяння позадоговірної майнової шкоди, а також за порушення деяких особистих немайнових прав (честь, гідність, ділова репутація);

- дисциплінарна відповідальність - здійснюється у формі накладення адміністрацією підприємств, установ, організацій дисциплінарних стягнень внаслідок порушення дисципліни. Розрізняють види дисциплінарної відповідальності: трудову, військову, службову, навчальну та ін.;

- матеріальна відповідальність - різновид юридичної відповідальності працівника за майнову (матеріальну) шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на нього трудових обов'язків;

- конституційна відповідальність - особливий вид юридичної відповідальності, що має складний політико-правовий характер, настає за вчинення конституційного правопорушення та знаходить свій вияв у передбачених конституційно-правовими нормами особливих несприятливих наслідках для суб'єкта конституційного делікту.