Вступ до правової статистики

1) Назвіть галузі соціальної статистики.

Відповідь:

Соціальна статистика включає такі галузі: демографічну, медичну, правову, статистику науки і освіти, рівня життя населення, зайнятості та безробіття та інші.

2) Що є предметом правової статистики?

Відповідь:

Предметом вивчення статистики є кількісна сторона масових суспільних явищ у конкретних умовах простору і часу у нерозривному зв’язку зі їх якісним змістом.

3) Що ви знаєте про державні органи статистики?

Відповідь:

В Україні працює система державних статистичних органів, яка відповідає державному устрою і адміністративно-територіальному поділу країни. Керівним організаційним і методологічним центром в Україні є Державний комітет статистики (Держкомстат), якому підпорядковані в областях головні статистичні управління. Низовими органами державної статистики є районні і міські управління статистики. Права, обов’язки і функції органів державної статистики визначені Законом України «Про державну статистику» (1992 р.)

4) Назвіть мету правової статистики.

Відповідь:

Правова статистика має своєю метою облікувати всі правопорушення (кримінальні, цивільні, адміністративні), що розглядаються правоохоронними органами.

5) Які суспільні проблеми допомагає розв’язувати правова статистика?

Відповідь:

1) здійснювати контроль діяльності органів юстиції,

2) контролювати злочинність,

3) покращувати діяльність правоохоронних органів,

4) оперативно керувати та контролювати діяльність підлеглих,

5) координувати діяльність різних структур правоохоронних органів,

6) поширювати позитивний досвід діяльності правоохоронних органів,

7) оцінювати ефективність законодавства і законотворчості,

8) прогнозувати розвиток правопорушень,

9) правова статистика є найважливішим джерелом інформації для юридичної науки.

6) Назвіть основні завдання правової статистики.

Відповідь:

1) Облік і своєчасне подання державним органам управління статистичної інформації про правові явища і процеси.

2) Аналіз статистичної інформації про усі види правопорушень та інші антисоціальні явища з метою вивчення їх рівня, структури, динаміки, тенденцій і розповсюдженості.

3) Підготовка статистичної інформації для розробки прогнозів державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями.

4) Аналіз і прогнозування факторів, що детермінують злочинність.

5) Пропаганда передового досвіду діяльності правоохоронних органів.

6) Удосконалення самої правової статистики: системи обліку, звітності і методології.

7) Забезпечення об’єктивності статистичних даних, їх відкритість, для спеціалістів і населення; їх застосування у законотворчості.

8) Розробка і впровадження у практику правоохоронних органів наукових досліджень а також міжнародних стандартів та досягнень.

9) Подальше впровадження сучасних методів збирання та обробки статистичної інформації (ЕОМ, Інтернет, мобільний зв'язок та ін.).

7) Назвіть галузі правової статистики та охарактеризуйте їх.

Відповідь:

1. Кримінально-правова статистикамає об’єктом кількісну сторону злочинності, судимості і діяльності державних органів по боротьбі зі злочинністю. Вона дає кількісно-якісну характеристику вчинених злочинів, осіб, які їх вчинили, покарань злочинців, відтворює усі стадії кримінального процесу, дає характеристику рівня, структури і динаміки злочинності, а також мір контролю за злочинністю.

2. Цивільно-правова статистикаявляє собою облік цивільно-правових спорів, що розглядаються судами загальної юрисдикції, а також характеризує роботу нотаріату.

3. Адміністративно-правова статистиказаймається обліком зареєстрованих адміністративних правопорушень, а також діяльності органів, які володіють правом адміністративної юрисдикції.

4. Статистика прокурорського наглядузаймається облікомдій прокуратуриза дотриманням режиму законності на всіх стадіях правозастосування.

8) Назвіть розділи кримінально-правової статистики та охарактеризуйте їх.

Відповідь:

Статистика попереднього розслідуванняобліковує саму злочинність (кількість зареєстрованих злочинів, осіб, що їх вчинили, порушених кримінальних справ, затриманих, арештованих, строки розслідування справ, потерпілих від злочинів, суми відшкодованих збитків та ін.) а також діяльність органів, які розслідують злочини (органи дізнання, попереднього слідства, прокуратури та ін.).

Статистика кримінального судочинствахарактеризує діяльність системи судів загальної юрисдикції. Тут здійснюється облік кількісних показників (кількість справ, їх рух, кількість підсудних, засуджених, виправданих осіб, чисельність та навантаження судів та ін.) та якісних показників (строки розгляду кримінальних справ, види і розміри покарання, направлення справ на додаткове розслідування, робота касаційної інстанції, процесуальні дії суду та ін.)

Статистика виконання вироківвідбиває діяльність установ по виконанню вироків судів, прокуратури за наглядом за місцями позбавлення волі, а також роботу судів по умовно-достроковому звільненню і заміні покарання більш м’яким. Цей розділ включає кількість установ по виконанню покарань, чисельність і рух контингенту в них, облік різних категорій засуджених за широким колом ознак а також заходи адміністрації виправно-трудових установ по виправленню засуджених та ін.

У складі кримінально-правової статистики є також підгалузь кримінологічна статистика, яка вивчає кількісні характеристики злочинності, її фактори, особистість злочинця і профілактичну діяльність правоохоронних органів по попередженню злочинності.

9) Назвіть розділи цивільно-правової статистики.

Відповідь:

Цивільно-правова статистика підрозділяється на два розділи: а) статистика цивільного судочинства, б) статистика виконання судових рішень.

10) Назвіть розділи адміністративно-правової статистики.

Відповідь:

Адміністративно-правова статистика поділяється теж на два розділи: а) статистика адміністративного судочинства, б) статистика виконання судових рішень.

11) Назвіть приклади органів, яким надано право адміністративної юрисдикції.

Відповідь:

В Україні право адміністративної юрисдикції надано 41 органу. Серед них, наприклад, адміністративні комісії при виконавчих комітетах сільських, селищних та міських рад, органи внутрішніх справ, органи державного пожежного нагляду, органи земельних ресурсів та ін..