Актуальність дисципліни “Безпека життєдіяльності”

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА
ЛЕКЦІЯ 1. Вступ
1. Актуальність дисципліни “Безпека життєдіяльності”.
2. Основні етапи розвитку проблеми забезпечення дисципліни “Безпека життєдіяльності”.
3. Поняття сталого розвитку суспільства та його проблеми.
4. Функції, цілі та завдання дисципліни “Безпека життєдіяльності”.
5. Об'єкти вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності”.
Розділ 1. Загальні основи безпеки життєдіяльності
ЛЕКЦІЯ 2. Тема 1.1. Основні поняття та визначення безпеки життєдіяльності
1. Поняття небезпеки, небезпечних ситуацій.
2. Поняття потенційної небезпеки.
3. Класифікація небезпек.
4. Характеристика небезпечних та шкідливих факторів.
5. Ризик як оцінка небезпек.
6. Системний аналіз у БЖД.
РОЗДІЛ 2 ЛЮДИНА ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ. “ЛЮДИНА – ЖИТТЄВЕ СЕРЕДОВИЩЕ”
ЛЕКЦІЯ 3.Тема 2.1. Людина як біологічний та соціальний суб'єкт
1. Людина та її походження.
2. Біологічні та соціальні ознаки людини.
3. Діяльність людини.
4. Праця як форми діяльності.
ЛЕКЦІЯ 4. Тема 2.2. Фізіологічні особливості організму людини
1. Анатомо-фізіологічна структура людини.
2. Будова, властивості аналізаторів.
3. Характеристика основних аналізаторів безпеки життєдіяльності.
4. Значення гомеостазу для забезпечення безпеки організму людини.
ЛЕКЦІЯ 5. Тема 2.3. Психологічні особливості організму людини
1. Психіка людини і безпека життєдіяльності.
2. Значення нервової системи в життєдіяльності людини.
3. Значення психіки людини у забезпеченні безпеки життєдіяльності.
4. Розвиток психіки і поведінка людини.
5. Властивості і якості людини.
6. Атрибути і риси людини.
ЛЕКЦІЯ 6. Тема 2.4. Медико-біологічні та соціальні проблеми здоров'я
1. Основні визначення здоров'я.
2. Біологічна, соціальна та психологічна сутність здоров'я.
3. Адаптація організму до зовнішніх факторів середовища.
4. Показники здоров'я.
5. Фактори, що впливають на здоров'я людини.
6. Система охорони здоров'я в Україні.
ЛЕКЦІЯ 7. Тема 2.5. Середовище життєдіяльності людини
1. Загальні поняття середовища життєдіяльності людини.
2. Характеристики природного середовища.
3. Техносфера як одна з умов життєдіяльності людини.
4. Соціально-політичне середовище.
5. Негативні фактори навколишнього середовища.
РОЗДІЛ 3. ТЕХНОГЕННІ НЕБЕЗПЕКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ
ЛЕКЦІЯ 8. Тема 3.1. Небезпеки виробничої сфери та побуту (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання)
1. Загальні відомості про техногенні небезпеки.
2. Засоби колективного та індивідуального захисту людини.
3. Дія шуму і вібрації на організм людини.
4. Іонізуючі випромінювання та їх характеристики.
5. Джерела іонізуючих випромінювань.
6. Дія іонізуючих випромінювань на людину.
7. Радіаційна безпека.
ЛЕКЦІЯ 9. Тема 3.1. Небезпеки виробничої сфери та побуту (електричний струм, електромагнітні випромінювання)
1. Дія електричного струму на організм людини.
2. Заходи та засоби захисту людини від дії електричного струму.
3. Джерела електромагнітного випромінювання.
4. Небезпечна дія електромагнітного випромінювання на організм людини.
5. Основні заходи та засоби захисту людини від дії електромагнітного випромінювання.
ЛЕКЦІЯ 10. Тема 3.2. Хімічні та біологічні фактори небезпек
1. Загальна характеристика шкідливих хімічних речовин.
2. Токсична дія шкідливих речовин на організм людини.
3. Характеристика отруйних речовин.
4. Поняття гранично допустимої концентрації шкідливих речовин.
5. Загальна характеристика біологічних факторів небезпек.
6. Отруйні тварини і рослини.
7. Патогенні організми.
ЛЕКЦІЯ 11. Тема 3.3. Психофізіологічні фактори небезпек
1. Фізична діяльність людини.
2. Розумова діяльність людини.
3. Психофізіологічні фактори небезпек.
4. Фактори, що впливають на продуктивність праці.
5. Енерговитрати людини в процесі життєдіяльності.
6. Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини.
7. Основні положення ергономіки.
РОЗДІЛ 4. ГЛОБАЛЬНІ НЕБЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДСТВА ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ
ЛЕКЦІЯ 12. Тема 4.1. Природні небезпеки
1. Класифікація природних небезпек.
2. Тектонічні стихійні лиха.
3. Топологічні стихійні лиха.
4. Метеорологічні стихійні лиха.
5. Пожежі.
ЛЕКЦІЯ 13. Тема 4.2. Небезпеки техногенного характеру
1. Історичний розвиток техногенних небезпек.
2. Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище.
3. Аварії з витоком сильнодіючих отруйних речовин.
4. Аварії на транспорті.
5. Пожежі та вибухи.
ЛЕКЦІЯ 14. Тема 4.3. Соціально-політичні та комбіновані небезпеки
1. Війни.
2. Тероризм.
3. Екстремальні ситуації криміногенного характеру та способи їх уникнення.
4. Соціальна небезпека – алкоголізм.
5. Тютюнопаління.
ЛЕКЦІЯ 15. Тема 4.3. Соціально-політичні та комбіновані небезпеки
1. Природно-техногенні небезпеки.
2. Природно-соціальні небезпеки.
3. Захворювання, які передаються статевим шляхом.
4. СНІД – синдром набутого імунодефіциту.
5. Наркотики та наркоманія.
ЛЕКЦІЯ 16.Тема 4.4. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі
1. Забруднення атмосфери міст.
2. Забруднення міських приміщень.
3. Забруднення питної води в містах.
4. Шумове, вібраційне та електромагнітне забруднення міст.
5. Безпека поведінки людей в умовах міста
РОЗДІЛ 5. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ЛЕКЦІЯ 17. Тема 5.1. Захист населення у надзвичайних ситуаціях і ліквідація їх наслідків
1. Визначення і ознаки НС: аварії, катастрофи, стихійні лиха.
2. Причини НС.
3. Класифікація НС.
4. Структура та завдання ЄДСЗР.
5. Право громадян України на захист свого життя і здоров'я при небезпеках різного характеру.
6. Комплекс заходів для підтримання нормальних умов життя при НС.
7. Організація евакуації населення при НС.
8. Організація життєзабезпечення населення в НС.
9. Ліквідація наслідків НС
РОЗДІЛ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
ЛЕКЦІЯ 18. Тема 6.1. Правові основи безпеки життєдіяльності
1. Законодавство України про охорону здоров'я.
2. Законодавство України про охорону праці та пожежну безпеку.
3. Закон України “Про дорожній рух”.
4. Закони України “Про Цивільну оборону”.
5. Законодавство України про охорону навколишнього середовища.
6. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності.
ЛЕКЦІЯ 18. Тема 6.2. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності
ЛІТЕРАТУРА

ЛІТЕРАТУРА
1. Адлер М. Азбука СПИДа. – М.: Мир. 1991.
2. Адо В.А. Екологія, алергія і СНІД. – К.: Видавництво товариства “Знання України”, 1991.
3. Азаров В.Н. Основы микробиологии и санитарии. – М.: Экономика, 1986.
4. Алексеев Н.А. Стихийные явления в природе. – М.: Просвещение, 1988.
5. Алексеенко И.Р., Кейсевич Л.В. Последняя цивилизация? Человек. Общество. Природа. – К.: Наукова думка, 1997. – 412 с.
6. Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. – К.: Генеза, 1996. – 368 с.
7. Антонов В.П. Уроки Чернобыля: радиация, жизнь, здоровье. – К.: Знание, 1989.
8. Бакка М.Т., Мельничук А.С., Сівко В.І. Охорона і безпека життєдіяльності людини: Конспект лекцій. – Житомир: Льонок, 1995. – 165 с.
9. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Под общей ред. С.В. Белова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая шк., 1999. – 448 с.
10. Безпека життєдіяльності / Під ред. Я. Бедрія – Львів: Видавнича фірма “Афіша”, 1998.
11. Биология. Пособие под общей ред. Н.Е. Ковалева: Пособие для подг. отд. мед. ин – т. – М.: Высшая шк., 1985. – 384 с.
12. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. Підручник. – К.: Либідь, 1993. – 304 с.
13. Вагнер Р.І., Валдіна О.А. Не кури. – К.: Здоров’я, 1987.
14. Васильев В.Н. Здоровье и стрессы. – М.: Знание, 1991. – 160 с.
15. Вернадский В.С. Биосфера и ноосфера. – М.: Наука, 1989. – 262 с.
16. Вредные химические вещества. Радиоактивные вещества / Под ред. Л.А. Ильина, В.А. Филова. – М.: Химия, 1990. – 463 с.
17. Гейл Р., Гаузер Г. Останнє попередження. – К.: Молодь, 1989.
18. Герасимчук А.А., Палеха Ю.І. Екологія: Опорний курс лекцій: Навч. посіб. – К.: Вид-во Укр.-фін. Ін-ту менедж. і бізнесу, 1998.
19. Гирин В.Н., Порохницкий В.Г. Что мы знаем о СПИДе. – К.: Здоровье, 1989.
20. Глухов В.В., Лисочкина Т.В., Некрасова Т.П. Економические основы екологии. – СПб.: “Специальная литература”, 1995.
21. Головченко О.М. Чи можна вберегтись від СНІДу? – Одеса: Маяк, 1995.
22. Гражданская оборона / Под ред. Е.П. Шубина – М.: Просвещение, 1991.
23. Григорьев Ю.Г. Памятка населению по радиационной безопасности. – М.: Энергоатомиздат, 1990.
24. Жидецький В.Ц., Джигірей В.С., Мельніков О.В. Основи охо-рони праці. – Вид. 2-е, стереотипне. – Львів: Афіша, 2000. – 347 с.
25. Завіруха Н.М. Безпека життєдіяльності. – К., 1999.
26. Захарченко М.В., Орлов М.В., Голубєв А.К. та ін. Безпека життєдіяльності у повсякденних умовах виробництва, побуту та у надзвичайних ситуаціях: Навч. посібник. – К.: ІЗМИ, 1996. – 196 с.
27. Злобін Ю.А. Основи екології. – К.: Видавництво “Лібра”, ТОВ, 1998.
28. Казаков В.А. Психологія діяльності та навчальний менеджмент: Підручник у 2-ох ч. – Ч.1: Психологія суб’єкта діяльності. – К.: КНЕУ, 1999. – 244 с.
29. Качура А., Кукса А. Терор и тероризм: всегда рядом // Финансовая Украина. – 1996.
30. Кирилов В.Ф. и др. Радиационная гигиена. – М.: Медицина, 1988.
31. Когл Дж. Биологические эффекты радиации. – М.: Энергоиздат, 1986. – 260 с.
32. Конституція України. – Київ.: Юрінком, 1996.
33. Контактные инфекции, передающиеся половым путем / Под ред. И.И. Маврова. – К.: Здоровье, 1989.
34. Крутецкий В.А. Основы педагогической психологии. – М.: Просвещение, 1972. – 255 с.
35. Кулландер С., Ларсон Б. Жизнь после Чернобыля. – М.: Энергоатомиздат, 1991.
36. Кушелев В.П. Основы техники безопасности на предприятиях химической промышленности. – М.: Химия, 1992. – 304 с.
37. Ланчини Д., Паренти Ф. Антибиотики. – М.: Мир, 1985.
38. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини: Навч. посіб. – 2-ге видання – Л.: Банк. Коледж; К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 186 с.
39. Мавров И.И., Бухарович М.Н., Глухенький Б.Т. Контактные инфекции, передающиеся половым путем. – К.: Здоровье, 1989.
40. Мезецев В.А. Энциклопедия чудес. – М.: Знание, 1988.
41. Міністерство охорони здоров’я. Підсумки роботи за 1998 рік // Здоровье Украины. – 1999. – № 3.
42. Наркотики и яды: Психоделики и токсические вещества, ядовитые животные и растения / Сост. В.И. Петрова, Т.И. Ревяко. – Мн.: Литература,1995.
43. Небел Б. Наука об окружающей среде. – М.: Мир, 1993.
44. Нормы радиоактивной безопасности НРБ – 76/87 и основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений ОСП – 72/87. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 160 с.
45. Оржиховская В.М., Бурмака Н.П. Избавление учащихся от наркогенных привычек. – К.: Здоровье, 1992.
46. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посібник / За ред. В.С. Джигирея. – Львів, 1999. – 238 с.
47. Основи соціоекології: Навч. посібник / За ред. Г.О. Бачинського. – К.: Вища школа, 1995. – 238 с.
48. Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений ОСП – 72/87.
49. Охрана труда в химической промышленности / Г.В. Макаров, А.Я. Васин, Л.К. Маринина и др. – М.: Химия, 1989. – 496 с.
50. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. – Суми.
51. Політологія: підручник / І.С. Дзюбко, К.М. Левківський, В.П. Андрущенко та ін. – К.: Вища школа, 1998.
52. Предвечный Г.П., Шерковина Ю.А. Социальная психология. – М.: Изд-во Полит. литература, 1975. – 319 с.
53. Резанов И.А. Великие катастрофы в истории Земли. – М.: Наука, 1984.
54. Романенко А.Е. и др. Проблемы радиационной медицины. – К.: Здоровье, 1988.
55. Сердюк А.М. Чернобыль и здоровье населения Украины / Довкілля та здоров’я. – 1998.– № 2 (5).
56. Словарь по этике / Под ред. А.С. Кона. – 5-е издание. – М.: Политиздат, 1983. – 445 с.
57. Словарь-справочник по экологии / К.М. Сытник, А.В. Брайон, А.В. Городецкий и др. – К.: Наукова думка, 1994. – 666 с.
58. Словник термінів і понять, що вживаються у чинних правових актах України. – К.: Оріяни, 1999.
59. Смирнов В.В., Тарасишин Л.О. Коріння СНІДу. – К.: Т-во “Знання”, 1988.
60. Смоляр В.И. Ионизируюшая радиация и питание. – К.: Здоровье,1992.
61. СНІД – світова загроза / Кур’єр ЮНЕСКО. – 1995. – серпень.
62. Стадницкий Г.В., Радионов А.И. Экология: Уч. пособие. – М.: Высшая школа, 1988. – 272 с.
63. Стейниер Р., Эдельберг Э., Ингрэм Д. Мир микробов. – М.: Мир, 1989.
64. Тарасишин Л.О., Широбоков В.П. Про СНІД. – К., 1996.
65. Тонконоженко В.О., Тонконоженко О.О. Бережи здоров’я змолоду. – К.: Здоров’я, 1990.
66. Хижняк М.І., Нагорна А.М. Здоров’я людини та екологія. – К.: Здоров’я, 1995. – 232 с.
67. Шостак В.И. Природа наших ощущений. – М.: Просвещение, 1983. – 127 с.
68. Экземплярский В.М. Очерки психологии. – М.: Минпросвещение, 1985. – 168 с.

ЛЕКЦІЯ 1. Вступ

У результаті вивчення цієї теми студент повинен уміти визначати:

– основні причини виникнення проблеми безпеки життєдіяльності;

– актуальність проблем безпеки життєдіяльності на сучасному етапі;

– загальні причини зростання рівня небезпек;

– негативні процеси в Україні з точки зору безпеки життєдіяльності;

– міжнародне співробітництво щодо підвищення рівня техногенно-екологічної безпеки людини;

– мету, об’єкт та завдання курсу “Безпека життєдіяльності”.

Після вивчення теми студент повинен усвідомити, що безпека життєдіяльності є серйозною проблемою сучасності. У процесі вивчення матеріалу лекції викладач повинен прагнути виробити у студентів ідеологію безпеки та безпечного мислення і поведінки.

Актуальність дисципліни “Безпека життєдіяльності”.