Поняття управління, його сутність та зміст

Кафедра управління та організації діяльності

У сфері ЦИВІЛЬНОГО захисту

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТУ

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

Лекція

з навчальної дисципліни „Організація управління діяльністю органів та підрозділів цивільного захисту”

Тема: Сутність та ЗМІСТ УПРАВЛІННЯ

Підрозділами цивільного захисту

м. Харків

Місце проведення: звичайна аудиторія (за розкладом занять)

Час проведення: 80 хвилин.

Матеріальне забезпечення: .

Мультимедійне супроводження

Мета лекції:

- ознайомити курсантів та студентів з поняттям „управління”, показати особливості управління у сфері цивільного захисту;

- розкрити сутність управління як науки;

- виховувати курсантів та студентів у дусі відповідального ставлення до виконання своїх службових обов’язків.

Загальні методичні вказівки

1. Перевірити наявність студентів на занятті.

2. Записати на дошці тему лекції та навчальні питання, викласти навчальний матеріал.

3. Вибірково перевірити якість ведення конспекту.

План лекції:

Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 хв.

1. Поняття управління, його сутність та зміст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 хв.

2.Органи та підрозділи цивільного захисту як об’єкт управління . . . . . 20 хв.

3. Управління як наука . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 хв.

4. Особливості управління в органах і підрозділах цивільного захисту . . 5 хв.

Закінчення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 хв.

Література:

Основна:

1. Альбощій О.В., Болотських М.В., Кулєшов М.М., Калашніков О.О., Попов В.М., Рошкевич С.А., Рогозін А.С., Садковий В.П., Труш О.О., Шайхлісламов З.Р. Основи управління в органах і підрозділах МНС України. Навчальний посібник. / За ред.. канд. психол. Наук, доцента В.П. Садкового. – Х.: УЦЗУ, КП «Міська друкарня», 2009. – 370 с. / Глава 1. С. 3-38

2. Альбощій О.В., Кулєшов М.М., Калашніков О.О., Рашкевич С.А., Труш О.О. Основи управління в органах і підрозділах МНС України. Навчальний посібник. / За ред. канд. психол. наук, доцента В.П. Садкового. – Харків: УЦЗУ, 2007. – 311 с.

Додаткова:

3. Бандурка О.М. Основи управління в органах внутрішніх справ України: Теорія, досвід, шляхи удосконалення – Х.: „Основа”, 1996. – 398 с.

4. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учеб. пособие. – 7-е изд., стереотип. – М.: Новое знание, 2004. – 336 с.

5. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело, 2002. – С31, 435.

6. Новіков Б.В., Сініок Г.Ф., Круш П.В. Основи адміністративного менеджменту: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 560 с.

7. Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ: Підручник / За ред. канд. юрид. наук Ю.Ф. Кравченка. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 1999. – 702 с.

Поняття управління, його сутність та зміст

Спільна діяльність людей неможлива без управління. Вона потребує організації роботи, узгодженості дій виконавців за змістом, часом, ресурсами тощо, оперативного втручання у випадку відхилення від очікуваного перебігу подій чи результатів та інше.

Розглянемо поняття „управління”. Як відомо „поняття”целогічно оформлена думка про предмет, ідея чого-небудь; цілісна сукупність міркувань про відзначальні ознаки досліджуваного об’єкта. [8]. На перший погляд поняття „управління” здається очевидним. Але, незважаючи на це, не існує єдиного його визначення. Управління не піддається формалізації настільки, щоб можна було дати його точне і при тому достатньо повне визначення. Причиною є те, що воно ємне за змістом та охоплює все різноманіття сфер життєдіяльності. Приведемо декілька визначень із енциклопедичної та довідникової літератури.

Управління – це „елемент”, функція організаційних систем різної природи (біологічних, соціальних, технічних), що забезпечує збереження їхньої визначеної структури, підтримку режиму діяльності, реалізації програми, мети діяльності. [5, 19]

Управління – сукупність впливів, які або зберігають стан системи, або переводять її з одного стану в інший. [5]

Управління – це функція системи, що орієнтована на збереження її основних якостей (тобто сукупності властивостей, втрата яких веде до зруйнування системи) в умовах змін середовища або на виконання деякої програми, що повинна забезпечити стійкість функціонування, досягнення певної мети [18] .

У випадку, коли в якості керованого об’єкту розглядається соціальна система або організація, „управління” визначають як процес планування організації, мотивації і контролю, необхідний для того, щоб сформувати і досягти цілі організації [12].

Наведені визначення не є суперечливими, а доповнюють одне одного.

Управління можна розглядати з різних точок зору.

З точки зору загального підходу – управління – це теорія та практика керівництва.

З точки зору функціонального підходу – управління – це сукупність функцій, які забезпечують управління об’єктом, що розглядається (Якщо мову вести про соціальні об’єкти – організації – то це функції планування, організації, мотивації та контролю.

З точки зору процесуального підходу – управління – це процес діяльності керівника, зокрема процес прийняття та реалізації управлінського рішення.

З точки зору об’єктивно-суб’єктивного підходу – управління – це відносини, що виникають між суб’єктом та об’єктом управління, які зводяться до цілеспрямованого впливу на об’єкт управління для зміни (збереження) його стану або поведінки.

Термін управління найбільш широко застосовується у таких значеннях: