Lt;questions>Социогенетикалық тұрғыдан даму факторы

<variant>Орта

<variant>Тәжірибе

<variant>Тұқымқуалаушылық

<variant>Филогенез

<variant>Бойы

<questions>Іс-әрекет компоненеттерінің сыртқы және ішкі қарым-қатынасы:

<variant>Жүйелі сипатта болуы

<variant>өзара келіспеушілік сипат

<variant>Оларды автоматты түрде жеткізу

<variant>Тұрақсыздығы

<variant>Кездейсоқ сипат алып жүруі

<questions>Адам қоғамындағы айрықша көрініске ие белсенділік:

<variant>Іс-әрекет

<variant>Қарым-қатынас

<variant>Еңбек

<variant>Қажеттілік

<variant>Ойын

<questions>Жас ерекшелігі психологиясының зерттейтіні:

<variant>Адамның түрлі өмір сүру кезеңдеріндегі даму ерекшеліктерін

<variant>Адамдардың мінез-құлықтық және психологиялық айырмашылықтары

<variant>Адамдармен өзара әрекетте және қарым-қатынаста пайда болатын құбылыстар

<variant>Оқыту мен тәрбиелеудің психологиялық негіздері

<variant>Адамдардың мінез-құлқы мен психикасының тұқымқуалаушылық механизмдерін

<questions>Белсенділік, сайлап алушылық,іс-әрекеттегі жанамалылық – ес мінездемесінің белгілері:

<variant>Адамда

<variant>Адамда және машинада

<variant>Машинада

<variant>Жануарларда

<variant>Жоғарғы жануарларда

<questions>Симпатия - антипатияны зерттеу негізгі әдісі:

<variant>Социометрия

<variant>Референтометрия

<variant>Ұжымның бірлігі

<variant>Мотивацияны зерттеу тұлғааралық таңдау ядросы

<variant>Лидер типі

<questions>Оқушылардың қабілеттіліктерін сырттай зерттеу әдісі сұрақтарға жауап беруді өтінеді:

<variant>Бақылау

<variant>Анкета

<variant>Тест

<variant>Эксперимент

<variant>әңгімелесу

Lt;questions>өзіндік сезінушілерді бейнелеуге мүмкіндік беретін құбылыс

<variant>Интуиция

<variant>Зейін

<variant>Рефлексия

<variant>Қиял

<variant>Сөйлеу

<questions>Адамды бүтіндей билеп төстеп, оның ойы мен әрекетінің беталысын өзіне тәуелді ететін күшті сезім:

<variant>Құмарлық

<variant>Адамгершілік

<variant>Ерік-күш

<variant>Адалдық

<variant>әрекет

<questions>Түйсік бұл:

<variant>Жекеленген қасиеттердің психикалық бейнеленуі

<variant>Ойлар

<variant>Рефлекс

<variant>Психика

<variant>Сигнал

<questions>Түс көру, бұл –

<variant>Пассивті ырықсыз қиял

<variant>Акцентуация

<variant>Белсенді қайта жасау қиялы

<variant>Тежелу

<variant>Белсенді шығармашылық қиял

<questions>Қолданбалы психологиялық ғылымға тән емес сала бұл (дұрыс емес жауабын көрсет)

<variant>Жалпы психология

<variant>Заң психологиясы

<variant>Космостық психология

<variant>Спорт психологиясы

<variant>Педагогикалық психология

Lt;questions>Нервтік процестер қандай параметрлермен сипатталады ?

<variant>Күшті, тепе-теңдік, қозғалғыштығы

<variant>Қозу және тежелу

<variant>Саналылық және санасыздық

<variant>Қозғалғыштық және өткізгіштік

<variant>Ұзақтық және еселік

Lt;questions>Психология саласына экспериментті тұңғыш енгізген кім ?

<variant>Неміс ғұламасы В.Вундт

<variant>Грек ойшылы Демокрит

<variant>Неміс ғалымы Гельмгольц

<variant>Орыс ғалымы Сеченов

<variant>Батыс ойшылы Аквинский

Lt;questions>Жеке тұлға үшін белгілі бір мәнге ие психиканың нақты объектілерге бағытталуы.

<variant>Зейін

<variant>Елестету

<variant>Қиял

<variant>Қабылдау

<variant>Ойлау

Lt;questions>Зерттеуші зерттеу әдісінде жасанды түрде жағдай туғызады.

<variant>Эксперимент

<variant>Еңбек өнімінің анализі

<variant>Интроспекция

<variant>Бақылау

<variant>Интерпретация