Артиялар жалпы ұлттық саяси құрылымдар ретінде қашан қалыптасты?

+ ХІХ ғасырда;

215 Кадрлық партияларға тән белгілер:

+ сан жағынан азшылығы, мүшелігі еркін, саясаткерлер мен қаржы элитасына сүйенеді;

216 Қандай принциптер негізінде партиялар демократиялық, авторитарлық және тоталитарлық болып бөлінеді:

+ саяси жүйенің басқа элементтеріне қатысы бойынша;

217 Партияға мүшелікке қатысты ережелердегі айырмашылықтарға қарай партиялар мынандай болып бөлінеді:

ашық және жабық.

андай принциптер бойынша партиялар «оңшыл», «солшыл» және «центристік» болып бөлінеді?

+ саяси темпераменті бойынша;

219 Саяси партияларды олигархизациялау теориясының авторы:

+Р.Михельс;

220 Праламенттік, президенттік немесе мунициппалды сайлауларда кандай да бір саяси партияга дауыс беретін сайлаушылар тобы:

+электорад;

221 Партияның негізгі саяси кызметі:

+билік үшін күрес, оны қолданумнемесе оган бақылау жасау;

222 Партиялық жуие дегеніміз-бұл:

+барлық өмір сүріп тұрған жане әрекет етуші партиялар жиынтыгы

223 Бірпартиялық жүйелер мыналарға тән:

+Тотолитарлық және авторитарлық саяси жүйелерге;

детте, қай қоғамдық құрылымдық жүйе құрылымдық тұрғыдын қалыптасқан?

+ қоғамдық ұйымдар;

225 Күрделі қоғамдық ұйымдардың жиынтығын сипаттайтын ұғым:

+Мүдделі топтар;

226 Мүдделі топтардың осы біртектіліктің мүддесін жақтайтвн әдістермен өкіметке ықпал ететин индевиттердің ассоциациасы ретінде анықтаған зерттеуші:

+Р.Доуз;

илік құрылымына және саяси шешім қабылдау үрдісіне әсерін тигізетін ерекше адамдар тобын қысым жасаушы топ деп, бұл ұғымды енгізген зерттеуші кім?

ентли.

228 Мүдделі топтарды өздернің саяси мүддесін білдіретін және іс жүзіне асыратын белгілі бір адамдардың ұйымдасқан тобы деп анықтаған зерттеуші:

+ Э. Лэдд;

дделерін қорғау үшін және қоғамдық билікке, олардан керек шешімдерді қабылдау мақсатымен, қысым көрсету үшін құрылған ұйымдарды мүдделі топтар деп сипаттама берген ғалым кім?

+ Р. Шварценберг;

230 Әлеуметтік эмоция мен үмітті, қанағатсыздық сезімі мен азаматтардың ынтымақтастығын белгілі бір саяси талаптарға айналдыру фукнциясы:

+ артикуляциялау;

еке мұқтаждықтармен келісетін, олардың арасында белгілі бір иерархияны қондыру және оның негізінде жалпытоптық мақсатты өндірумен байланысты функция қандай?

+ агрегативтік;

232 Билік ұйымына қоғамдық өмірдің проблемаларының жағдайы туралы мәліметті жеткізетін мүдделі топтардың функциясы:

+ информативтік;

233 Шешім қабылдау процесіне қатысушы маманды іріктеуде ықпал етуге мүмкіндік беретін мүдделі топтардың функциясы:

+ қалыптастырушылық;

анифестациялар, митингтер, бунттар мүдделі топтардың қандай типіне жатады?

+ аномиялық;

кімшілік органдар, шіркеу, әскер және т.б. мүдделі топтардың қандай типіне жатады?

+ институтционалдық;

ылыми және студенттік қоғамдар, діни секталар мүдделі топтардың қандай типіне жатады?

+ ассоциативті емес;

сіподақтар, кәсіпкерлер ассоциациясы, азаматтар құқығы үшін құрылған қозғалыстар және т.б. мүдделі топтардың қандай типіне жатады?

+ ассоциативті;

азақстан Республикасының «Қоғамдық бірлестіктері туралы» заңы қай жылы қабылданды?

ж.

239 Саяси процесс дегеніміз:

+ саяси құбылыстардың даму барысы;

240 Саяси процесс ұғымын саясатпен ұқсастыратын зерттеуші:

+ Р. Доуз;

241 Саяси жүйе қызметінің нәтижелеріндегі саяси процестің ерекшелігін анықтаған зерттеуші:

+ Т. Парсонс;

242 Топтардың биліктің мәртебесі мен ресурстары үшін күрес пен бәсекедегі саяси процестің ерекшелігін анықтаған ғалым:

+ Р. Дарендорф;

аяси процесте субъектілердің өздерінің мүдделері мен мақсаттарын іске асыруының мінез-құлықтық аспетілерін атап көрсеткен зерттеуші кім?

+ Ч. Мэрриам;

аяси процесс саяси өмірдің қандай сипаттамасы ретінде анықталады?

+ функционалдық;

аяси процестің негізгі мәселесі неде?

+ саяси шешімді қабылдауда;

246 Саяси жүйені қалыптасқан азаматтар мен билік институттарының арасындағы қатынас шеңберінен шығармайтын саяси процестің тәртібі (режимі):

ызмет ету.

247 Мемлекет саясатын кезеңнің талабына сай келетін жаңа қозғалыс деңгейіне шығаратын саяси процестің өту тәртібі (режимі):

+ даму;

248 Саяси тұтастықтың ыдырауына әкелетін саяси процестің тәртібі (режимі):

+ құлдырау;

249 Саяси қатысудың конвенциалды (келісімді) түрі:

+ сайлауда дауыс беру;

250 Саяси үрдісті батыстық және батыстық емес түрлерге бөлген ғалым:

+ Л. Пай;